Budżet miasta Gdyni na 2006 rok

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006

wraz z załącznikami:.

Nr 1 Dochody budżetu miasta Gdyni na 2006rok

Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2006 rok

Nr 3 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na 2006 rok

Nr 4 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

Nr 5 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2006 rok

Nr 6 Plany finansowe dzielnic na 2006 rok

Nr 7 Przychody i wydatki funduszy celowych na 2006 rok

Nr 8 Program inwestycji wieloletnich

Nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy

strukturalnych

Nr 10 Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2012

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Założeń do budżetu miasta Gdyni

na rok 2006" wraz z załącznikiem

 

Budżet miasta Gdyni w 2006 roku - wstęp

Dochody

§ Dochody własne

§ Subwencja ogólna

§ Dotacje celowe z budżetu państwa

§ Przychody

 

§ Dochody wg źródeł - część tabelaryczna

 

Wydatki

§ Struktura wydatków w latach 2005 - 2006 w działach (tabela)

§ Struktura wydatków w latach 2005 - 2006 w działach (wykresy)

 

§ Rolnictwo

§ Leśnictwo

§ Transport i łączność

§ Turystyka

§ Gospodarka mieszkaniowa

§ Działalność usługowa

§ Administracja publiczna

§ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

§ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ Obsługa długu publicznego

§ Różne rozliczenia

 

§ Oświata i wychowanie

§ Szkolnictwo wyższe

§ Ochrona zdrowia

§ Pomoc społeczna

§ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

§ Edukacyjna opieka wychowawcza

§ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2006 rok

 

Załączniki

Nr 1 Plan wydatków szkół podstawowych - rozdz. 80101 na 2006 rok

Nr 2 Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdz. 80103

na 2006 rok

Nr 3 Plan finansowy przedszkoli - rozdz. 80104 na 2006 rok

Nr 4 Plan wydatków gimnazjów - rozdz. 80110 na 2006 rok

Nr 5 Plan wydatków świetlic szkolnych - rozdz. 85401 na 2006 rok

Nr 6 Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek oświatowych

na 2006 rok

 

Nr 7 Plan wydatków rad dzielnic na 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.01.2006