Wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku.


w szczególności na organizację:
1. festiwali, przeglądów i spektakli teatralnych, muzycznych, filmowych, baletowych i tańca współczesnego,
2. wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych i pisarskich, konferencji, debat i prelekcji, działalność wystawiennicza związana z zabytkami technicznymi,
3. kultywowanie lokalnej tradycji - gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury,
4. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni z wykorzystaniem różnych nośników zapisu realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem, w 2007 roku wynosi 450.000zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania przedstawionego w tabeli "Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów" oferty.
Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lutego 2007r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2007 r. Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania ofert (w tym również przekazywanych drogą pocztową) ustala się na dzień 15. grudnia 2006 roku, do godz. 15.00, w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 134.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu - zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć:
1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2005 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu),
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera),
4. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Do oferty dołączyć należy wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.
Kryteria oceny oferty: merytoryczna wartość i jakość oferty w tym: określenie celu projektu, definicja grupy odbiorców, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, spójność budżetu z harmonogramem działań, koszt projektu w przeliczeniu na uczestnika - w zależności od charakteru zadania, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu kultury osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu, dostępność i otwartość realizowanego projektu.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Termin rozstrzygnięcia konkursu - do 30 stycznia 2007.
W 2005 roku na realizację zadań tego samego rodzaju Miasto Gdynia przeznaczyło kwoty złotych brutto: wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z dziedziny historii sztuki- 2.894, prelekcje oraz wykłady o starej Gdyni w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia"-1.100, kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Gdynia"- 3.000, wydawanie czasopisma "Gdińsko Kleka"- 2.680, organizacja prelekcji i wystaw w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni- 3.000, kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" - 3.000, koncerty muzyki organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu) - 3.000, Cztery Pory Roku na Darze Pomorza - 3.000, Sesja popularno-naukowa cz.III pt "Wysiedlenia ludności cywilnej z Miasta Gdynia w latach 1939/45 przez III Rzeszę" - 3.000, Piknik rodzinny z Beatą Tyszkiewicz - 3.000,
w 2006 roku: "Wystawy artystyczne i historyczne w Domku Żeromskiego"- 5.000, "Gdyńscy artyści - cykl wystaw"- 5.000, "Wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z historii sztuki"-5.000, "Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach "Ocalić od zapomnienia"-1.600, "Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni"- 5.000, Wydawanie czasopisma "Gdińsko Kleka" - 4.200, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Gdynia"-13.400, "Gdyński Międzyszkolny Klub Nauczyciela" - 5.000, "Sesja popularno-naukowa cz.IV pt. Wysiedlenia ludności cywilnej z miasta Gdynia w latach 1939./45 przez III Rzeszę oraz po 1945 przez rządy PRL" - 5.000, "Dodruk materiałów naukowych z sesji popularno-naukowych w latach 2002 i 2003 na temat: wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 19349/1945 przez okupanta niemieckiego" - 5.000, "Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic" - 5.000, "Płyta-wizytówka Orkiestry i miasta"- 4.130, "60 lat orkiestry w 80-letniej historii Gdyni"- 5.000, "Wspieranie zadań z zakresu kultury poprzez działalność Gdyńskich Hufców ZHR - 3.270, "Gdyńskie Impresje Muzyczne"- 5.000, "Gdyński Konwent Fantastyki TrójKONt"- 2.000, "Osiemdziesiąte urodziny Gdyni na Darze Pomorza"-3.000, "Nie od razu Gdynię zbudowano" - konkurs teatralno-filmowy dla gimnazjalistów"-5.000, "Wystawa drzeworytów Andre Putznana "Berlin- Gdynia 2006"- 4.850, "Koncerty Muzyki Organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu)" - 5.000, Koncert "W górach jest wszystko, co kocham" - 4.993, "Spektakl słowno-muzyczny pt.: 25 lat temu z wykorzystaniem piosenek Jacka Kaczmarskiego zorganizowany z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce" - 5.000, "Nagranie dwóch płyt z muzyką chóralną - w wykonaniu Chóru Mieszanego "Symfonia" - 7.000, "Teatr Gościnny 2006; Małe formy z wielkimi aktorami" - 30.000, "IV Festiwal Muzyki Dawnej "Anima Musica" - 7.000, "Z Gdyni na morze - Dworzec Morski na styku lądu i wody" Wystawa, Happening -18.168, "Organizacja finału VI edycji konkursu wiedzy o mieście pt. "Gdynia - nasza mała ojczyzna" - 5.994, "Scena 138 - Edukacyjny projekt teatralny" - 32.840, "Wydanie 1 tomu 18 numeru Rocznika Gdyńskiego" - 16.750, "Przedstawienie "Legendy i przekazy gdyńskie" formą zaangażowania młodzieży w kreowanie lokalnej kultury" - 10.000, 80 lat "Gdynia w kinie, kino w Gdyni" -11.538, "Cena Solidarności (Solidarity Pains) - międzynarodowy interdyscyplinarny projekt artystyczno-społeczny" 32.500, "X Festiwal Szekspirowski w Gdyni" - 20.000, "Gdyńscy artyści na 80 lat Gdyni III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Tkaniny i Rzeźby - Gdynia 2006"- 30.000, "Festiwal "Mozart 2006 - Oblicza Geniuszu"- 23.240, "Dwa razy żyć chciałbym na twórczej planecie - promocja twórczości plastycznej artystów po przebytych kryzysach psychicznych - 6.350, "Młode oblicze kaszubskiej muzyki"- 8.000, "Gdyńskie Impresje Muzyczne"- 25.000.
Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 96/98 (tel. 668-81-69), pok. 134, w godzinach 8.00 - 16.00.

  Lista wniosków zgłoszonych do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku (ogłoszonego na mocy Zarządzenia  Nr 16833 /IV/2006/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 listopada 2006 r).

WNIOSKODAWCANAZWA ZADANIAKWOTA(zł)
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
zespół muzyczny
7700
Franciszkańskie Centrum Kultury
zorganizowanie wydarzenia kulturalknego z okazji 2 rocznicy śmierci jana pawła ii
25800
Fundacja edm
klub filmowy bema 26
100000
Fundacja edm
proscenium
117156
FUNDACJA im. JACKA KACZMARSKIEGO
ZADUSZKi POETYCKIE - CI WSZYSCY LUDZIE
8000
FUNDACJA im. JACKA KACZMARSKIEGO
spektakl słowno-muzyczny pt.Tunel
13000
Fundacja  Kultury Liberty
FESTIWAL FILMÓW Z DIASKOPU 2007
13500
Fundacja  Kultury Liberty
TEATR GOSCINNY 2007; MAŁE FORMY Z WIELKIMI AKTORami
30000
Fundacja  Kultury Liberty
TEATR GOSCINNY; WOLNA SCENA GDYNIA 2007
68200
Fundacja promocji sztuki im. gabriela faure
i gdański festiwal młodych talentów
(dofinansowanie gdyńskich artystów)
1500
Fundacja W górach jest wszystko, co kocham
koncert w górach jest wszystko co kocham połaczony z pokazem slajdów
7000
Fundacja wspierania oświaty i rozwoju gospodarczego pomorza  „gwiazda północy"
współczesne formy tańca/ warszaty tańca
5210
Gdyńska Orkiestra Symfonioczna
around the beatles
3380
Gdyńska Orkiestra Symfonioczna
edukacja muzyczna  w gdyńskich szkołach
3250
Gdyńska Orkiestra Symfonioczna
nagranie płyty orkiestry
8900
Gdyńska Orkiestra Symfonioczna
orkiestra w kilonii
10650
Gdyńska Orkiestra Symfonioczna
upowszechnianie kultury muzycznej wsród mieszkańców gdyni i okolic
9000
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk"
perła - polsko-litewski przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
4800
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk"
iII gdyński przegląd teatralny osób
niepełnosprawnych intelektualnie „bez tematu"
4000
Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia
magiczne 99 lat żaglowca zwanego obecnie darem  pomorza
2100
Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów  i Orkiestr - chór mieszany symfoniaorganizacja i przygotowanie koncertu jubileuszowego z okazji 30-lecia pracy z chórem dyrygenta
4000
Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów  i Orkiestr - chór mieszany Symfoniawarsztaty muzyczne szkoleniowe chóru mieszanego symfonia
6500
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
koncerty i warsztaty „Realizacja linii basowej w utworach basowych"
1000
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
V festiwal muzyki dawnej „anima Muscia"
8800
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacrakoncerty muzyki organowej i kameralnej
6700
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacramłodzi muzycy dla Gdyni
48780
Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra
muzyczna europa bez granic
52000
Stowarzyszenie a kuku sztuka
dni kultury arabskiej
95916
Stowarzyszenie a kuku sztuka
improviha :nova energia festiwal sztuki improwizowanej
113300
Stowarzyszenie a kuku sztuka
kobiet-art fest: festiwal sztuki kobiet
166130
Stowarzyszenie a kuku sztuka
planeta doc review. IV edycja festiwaluświatowego kina dokumentalnego
30000
Stowarzyszenie a kuku sztuka
planeta twórczość
21420
Stowarzyszenie a kuku sztuka
szycie teatrem podszyte.fantazje zofii de ines
25521
Stowarzyszenie a kuku sztuka
transvizualia:festiwal form audio-vizualnych
152950
Stowarzyszenie a kuku sztuka
wielcy nieobecni polskiego kina
nowy cykl
40080
Stowarzyszenie Centrum Transferu umiejetności
iii międzynarodowe biennale sztuki energia wody - gdynia 2007 „miasto nad wodą", wystawa, konkurs, koncert
36500
Stowarzyszenie Concertino
gdyńskie impresje muzyczne 2007
49809
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
SESJA POPULARNO-NAUKOWA CZ.v PT. wYSIEDLENIA LUDNOŚCI CYWILNEJ M.GDYNIA W LATACH 1939-45 PRZEZ III RZESZę  ORAZ
PO 1945 PRZEZ RZĄDY PRL
5000
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych
UTWORZENIE I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ StowarzyszeniA Gdynian Wysiedlonych
3200
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
festiwal sztuki aktorskiej zbigniewa zapasiewicza pt. sztuka kreacji
31220
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
gdynia conradowi - w 150 rocznicę urodzin wielkiego pisarza  conrad w kinie
29188
Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
gdynia conradowi - w 150 rocznicę urodzin wielkiego pisarza  lord jim na darze -premiera teatralna na pokładzie fregaty dar pomorza
37900
Stowarzyszenie inicjatyw rozwoju pomorza
gazetka młodzieżowa look
8100
Stowarzyszenie inicjatyw rozwoju pomorza
Rózni a jednak tak podobni -ludzki wymiar zjednoczonej europy w filmie i rzeczywistości (dyskusyjny klub filmowy)
13740
Stowarzyszenie inicjatyw twórczych przystań
tworze wiec jestem warsztaty interdyscyplinarne
 dla dzieci i młodzieży
3000
Stowarzyszenie koło przyjaciół miejskiej biblioteki publicznej w gdyni
basniowy klub borowej ciotki
1600
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
iv ogólnopolskie biennale malarstwa i tkaniny unikatowej trójmiasto 2007
72000
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
10 WYSTAW NA DZIESIĘCIOLECIE SPAW ERA-ART
37200
Stowarzyszenie przyjaciół helu
archeologia zatoki puckiej - podwodna gdynia wydanie komputerowej prezentacji na płycie  dvd i w internecie
8000
Stowarzyszenie przyjaciół helu
rybacy z gdyni orłowa i oksywskich piasków
10000
Stowarzyszenie „Ruch dla gdyni"
organizacja finału vii edycji wiedzy o miescie  pn.gdynia-nasza mała ojczyzna
7756
Stowarzyszenie talenttwój talent dla gdyni
51968
Stowarzysze Teatralno-Edukacyjne „Wybrzeżak"
przegląd akcji nienormaln6ych „jajko" pan jajko
45593
Towarzystwo Miłośników Gdyni
edycja 1000 szt. dvd z filmem dokumentalnym pt. „Gdynia" w reżyserii Andrzeja Mańkowskiego
18602
Towarzystwo Miłośników Gdyni
prelekcje i wykłady o starej gdyni w ramach akcji
ocalić od zapomnienia
1850
Towarzystwo Miłośników Gdyni
scena 138 - edukacyjny projekt teatralny
57960
Towarzystwo Miłośników Gdyni
wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki
5000
Towarzystwo Miłośników Gdyni
wydanie rocznika gdyńskiego nr 19
18000
towarzystwo przyjaźni polsko-francuskiej
spektakl słowno-muzyczny pt. „FraNCJA W GDYNI"
7000
ZMCH „Polska YMCA" -
Ognisko Związku
młodzieży Chrześcijańskiej
„Polska YMCA" w Gdyni
indywidualne mistrzostwa juniorów województwa pomorskiego w szachach - gdynia 2007
2200
ZMCH „Polska YMCA" -
Ognisko Związku
młodzieży Chrześcijańskiej
„Polska YMCA" w Gdyni
przegląd twórczosci i działalności kulturalnej
gdyńskich klubów fantastyki „trójfikcje VII"
3200
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
działalność ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej w gdyni
7000
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego dzwon kaszubski
5500
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność zespołu Pieśni i tańca gdynia
7150
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
promocja miasta i regionu na łotwie poprzez występy zespołu Pieśni i tańca gdynia
11600
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
wydawanie czasopisma gdinsko kleka
3200
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
wzbogacenie ksiegozbioru ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej
4200
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
konferencja pn.: KASZUBI W PRL
11500


Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku.

Na mocy Zarządzenia nr 597 /2007/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 stycznia 2007 r.


1. FUNDACJA IM. JACKA KACZMARSKIEGO
ZADUSZKI POETYCKIE – CI WSZYSCY LUDZIE
8000
2. FundacjA Kultury Liberty


FESTIWAL FILMÓW Z DIASKOPU 2007

13500
3. FundacjA Kultury Liberty
TEATR GOśCINNY 2007;

MAŁE FORMY Z WIELKIMI AKTORami
30000

4. FundacjA Kultury Liberty
TEATR GOścINNY; WOLNA SCENA GDYNIA 2007

60-lecie b.shaeffera
25000

5. FundacjA W górach jest wszystko, co kocham
koncert w górach jest wszystko co kocham
7000
6. FundacjA wspierania oświaty i rozwoju gospodarczego pomorza gwiazda północy
współczesne formy tańca/ warszaty tańca
5210
7. Gdyńska orkiestra symfoniczna
upowszechnianie kultury muzycznej wsród mieszkańców gdyni i okolic
9000
8. LokalnA OrganizacjA TurystycznA Gdynia
magiczne 99 lat żaglowca zwanego obecnie darem pomorza
2100
9. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej
V festiwal muzyki dawnej „anima Muscia”
8800
10. Stowarzyszenie a kuku sztuka
planeta doc review. IV edycja festiwaluświatowego kina dokumentalnego
30000
11. Stowarzyszenie a kuku sztuka
planeta twórczość
18000
12. Stowarzyszenie a kuku sztuka
transvizualia:festiwal form audio-vizualnych
50000
13. Stowarzyszenie Concertino

gdyńskie impresje muzyczne 2007

49809

14. Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych

SESJA POPULARNO-NAUKOWA CZ.v PT. wYSIEDLENIA LUDNOŚCI CYWILNEJ M.GDYNIA W LATACH 1939-45 PRZEZ III RZESZę ORAZ PO 1945 PRZEZ RZĄDY PRL

5000

15. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
festiwal sztuki aktorskiej zbigniewa zapasiewicza pt. sztuka kreacji
25000
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
gdynia conradowi – w 150 rocznicę urodzin wielkiego pisarza conrad w kinie
29188
17. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
lord jim na darze – premiera teatralna na pokładzie fregaty dar Pomorza
24000
18. Stowarzyszenie koło przyjaciół miejskiej biblioteki publicznej w gdyni
basniowy klub borowej ciotki
dzieci
1600
19. Stowarzyszenie „Ruch dla gdyni”
organizacja finału vii edycji wiedzy o miescie pn.gdynia-nasza mała ojczyzna
7756

20. Towarzystwo Miłośników Gdyni
prelekcje i wykłady o starej gdyni w ramach akcji ocalić od zapomnienia
1850
21. Towarzystwo Miłośników Gdyni
scena 138 – edukacyjny projekt teatralny
40000
22. Towarzystwo Miłośników Gdyni
wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki
5000
23. Towarzystwo Miłośników Gdyni
wydanie rocznika gdyńskiego nr 19
10937
24. Towarzystwo przyjaźni polsko-francuskiej
spektakl słowno-muzyczny pt. „FraNCJA W GDYNI”
5000
25. ZMCH „Polska YMCA” – Ognisko Związku młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” w Gdyni

przegląd twórczosci i działalności kulturalnej
gdyńskich klubów fantastyki „trójfikcje VII"
3200
26. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
działalność ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej w gdyni
7000
27. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego dzwon kaszubski
5500
28. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność zespołu Pieśni i tańca gdynia
7150
29. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
wydawanie czasopisma gdinsko kleka
3200
30. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w gdyni
wzbogacenie księgozbioru ośrodka kultury kaszubsko-pomorskiej

4200
31. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
konferencja pn.: KASZUBI W PRL
8000

Dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Urszula Morga
Data udostępnienia informacji: 09.11.2006