Wspieranie zadań z zakresu kultury - dogrywka

Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku, w szczególności na organizację:


1. festiwali, przeglądów i spektakli teatralnych, baletowych i tańca współczesnego, muzycznych i filmowych,
2. wystaw sztuki współczesnej,
3. wydarzeń realizowanych w ramach kultywowania kultury kaszubskiej

Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 2006 roku wynosi 180.000zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania przedstawionego w tabeli "Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów" oferty.
Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 16 czerwca 2006 i zakończy nie później niż 31 grudnia 2006 roku. Ostateczny i nieprzekraczalny termin składania ofert ustala się na dzień 22 maja 2006 roku, do godz. 15.00, w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 134.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu - zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2005 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu), aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera) ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Do oferty dołączyć należy wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.
Kryteria oceny oferty: merytoryczna wartość i jakość oferty w tym: określenie celu projektu, definicja grupy odbiorców, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, spójność budżetu z harmonogramem działań, koszt projektu w przeliczeniu na uczestnika - w zależności od charakteru zadania, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu kultury osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu, dostępność i otwartość realizowanego projektu.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Termin rozstrzygnięcia konkursu - do 6 czerwca 2006.
Na realizację zadań tego samego rodzaju Miasto Gdynia przeznaczyło kwoty brutto w 2005 roku:
wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z dziedziny historii sztuki- 2.894 zł, prelekcje oraz wykłady o starej Gdyni w ramach akcji "Ocalić od zapomnienia"-1.100zł, kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Gdynia"- 3.000 zł, wydawanie czasopisma "Gdińsko Kleka"- 2.680 zł, organizacja prelekcji i wystaw w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni- 3.000 zł, kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" - 3.000 zł, koncerty muzyki organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu) - 3.000 zł,
Cztery Pory Roku na Darze Pomorza - 3.000 zł, sesja popularno-naukowa cz.III pt "Wysiedlenia ludności cywilnej z Miasta Gdynia w latach 1939/45 przez III Rzeszę" - 3.000 zł, Piknik rodzinny z Beatą Tyszkiewicz - 3.000 zł,"Teatr Gościnny - Małe Formy z Wielkimi Aktorami" - 30.000zł, "II Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bez Tematu" - 4.800zł.

w 2006 roku:
"Wystawy artystyczne i historyczne w Domku Żeromskiego" - 5.000 zł, "Gdyńscy artyści - cykl wystaw" - 5.000 zł, "Wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z historii sztuki" -5.000zł, "Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach "Ocalić od zapomnienia" - 1.600 zł, "Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni" - 5.000 zł, Wydawanie czasopisma "Gdińsko Kleka" -4.200 zł, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Chóru Męskiego "Dzwon Kaszubski" oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Gdynia"-5.000 zł, "Gdyński Międzyszkolny Klub Nauczyciela" - 5.000 zł, "Sesja popularno-naukowa cz.IV pt Wysiedlenia ludności cywilnej z miasta Gdynia w latach 1939./45 przez III Rzeszę oraz po 1945 przez rządy PRL" - 5.000 zł, "Dodruk materiałów naukowych z sesji popularno-naukowych w latach 2002 i 2003 na temat: wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 19349/1945 przez okupanta niemieckiego" - 5.000 zł, "Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic" - 5.000 zł, " Płyta - wizytówka Orkiestry i miasta" -4.130zł, "60 lat orkiestry w 80-letniej historii Gdyni" - 5.000 zł, "Wspieranie zadań z zakresu kultury poprzez działalność Gdyńskich Hufców ZHR - 3.270 zł, "Gdyńskie Impresje Muzyczne" - 5.000 zł, "Gdyński Konwent Fantastyki TrójKONt" - 2.000 zł, "Osiemdziesiąte urodziny Gdyni na Darze Pomorza" -3.000 zł, "Nie od razu Gdynię zbudowano" - konkurs teatralno-filmowy dla gimnazjalistów" - 5.000 zł, "Wystawa drzeworytów Andre Putznana "Berlin- Gdynia 2006" - 4.850 zł, "Koncerty Muzyki Organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu)" - 5.000 zł, Koncert "W górach jest wszystko, co kocham" - 4.993 zł, "Spektakl słowno-muzyczny pt.: 25 lat temu z wykorzystaniem piosenek Jacka Kaczmarskiego zorganizowany z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce" - 5.000 zł, "Nagranie dwóch płyt z muzyką chóralną - w wykonaniu Chóru Mieszanego "Symfonia" - 7.000,-zł, Fundacja Kultury "LIBERTY" na zadanie: "Teatr Gościnny 2006; Małe formy z wielkimi aktorami" - 30.000,-zł, "IV Festiwal Muzyki Dawnej "Anima Musica" - 7.000,-zł, "Z Gdyni na morze - Dworzec Morski na styku lądu i wody" Wystawa, Happening -18.168,-zł, "Organizacja finału VI edycji konkursu wiedzy o mieście pt. "Gdynia - nasza mała ojczyzna" - 5.993,4zł, "Scena 138 - Edukacyjny projekt teatralny" - 32.840,-zł, "Wydanie 1 tomu 18 numeru Rocznika Gdyńskiego" - 16.750,-zł, "Przedstawienie "Legendy i przekazy gdyńskie" formą zaangażowania młodzieży w kreowanie lokalnej kultury" -10.000,-zł , 80 lat "Gdynia w kinie, kino w Gdyni" -11.538,-zł , "Cena Solidarności (Solidarity Pains) - międzynarodowy interdyscyplinarny projekt artystyczno-społeczny" 32.500,-zł

Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98 (tel. 668-81-69, 668-81-72), pok. 134, w godzinach 8.00-16.00.

Pliki do pobrania:

_______ankieta.doc
oferta_2006.doc
Lista wnioskow.doc

Informacje o rostrzygnięciu:
W otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w drugim półroczu 2006 roku (ogłoszonym na mocy Zarządzenia Nr 13554/IV/2006/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2006 roku) przyznano dotacje następującym podmiotom:

1. FUNDACJA THEATRUM GEDANENSE na zadanie
"X Festiwal Szekspirowski w Gdyni" - 20.000 zł
2. STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA ARTna zadanie "Gdyńscy artyści na 80 lat Gdyni III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Tkaniny i Rzeźby - Gdynia 2006" - 30.000 zł
3. POMORSKIE STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA na zadanie "Festiwal "Mozart 2006 - Oblicza Geniuszu" - 23.240 zł
4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI PRZYJAZNA DŁOŃ na zadanie "Dwa razy żyć chciałbym na twórczej planecie - promocja twórczości plastycznej artystów po przebytych kryzysach psychicznych - 6.350 zł
5. ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE na zadania "Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Chóru Męskiego Dzwon Kaszubski i Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia - 8.400 zł
"Młode oblicze kaszubskiej muzyki" - 8.000 zł
6. STOWARZYSZENIE "CONCERTINO" na zadanie "Gdyńskie Impresje Muzyczne" - 25.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.11.2006