Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych

Prezydent Miasta Gdyni
otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych


Zgodnie z § 7 Zarządzenia Nr 13521/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2006 r. utraciło moc Zarządzenie Nr 13321/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych z terminem realizacji od 15.06.2006 r. do 14.06.2007 r. i ostatecznym terminem składania ofert dnia 5 maja 2006 r.

Z dniem 19 kwietnia 2006 r. Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 13521/06/IV/O ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych, w szczególności na organizację:
a) zadań z zakresu kształtowania poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej,
b) zadań z zakresu utrwalania więzi rodzinnych, grupowych, społecznych,
c) zadań promujących tolerancję w stosunku do mniejszości narodowych,
d) zadań z zakresu kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych i obywatelskich, w tym trudnej młodzieży,
e) zadań promujących kreatywność i twórcze myślenie,
i terminem realizacji od 4 września 2006 r. do 3 września 2007 r.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 31 maja 2006 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 432). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM.

Dotacje nie mogą być udzielone na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną, działalność sportową oraz działalność świetlic socjoterapeutycznych.

Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem wynosi 120.000 zł brutto. Zobowiązania wynikłe z ogłoszonego konkursu zostaną zabezpieczone w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w kwocie 45 000,00 zł brutto i w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2007.

Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przygotowane na obowiązującym formularzu - zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2005 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności- za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu), aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Do oferty dołączyć należy wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.

Kryteria oceny oferty:
1. wielkość grupy docelowej,
2. koszt realizacji zadania,
3. możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
4. korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, dostępność i otwartość realizowanego projektu,
5. atrakcyjność oferty dla grupy docelowej.

W roku 2005 i 2006 Gmina Gdynia nie realizowała zadań będących przedmiotem konkursu i nie przekazywała dotacji z tego tytułu.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2006 r.

Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (tel. 058 668-84-66), pok. 432 w godz. 8.00-16.00.

Informacje o rostrzygnięciu:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14375/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych w drodze otwartego konkursu ofert następujące organizacje otrzymały dotacje:
• Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjne "Wybrzeżak" na realizację zadania: "Skok na Gdynię - międzynarodowy projekt edukacji obywatelskiej dla młodzieży zagrożonej", w kwocie 21 100,00 zł;
• Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Turystycznych i Rozwoju Młodych Talentów "Talent" na realizację zadania: "Młoda Informatyczna Gdynia", w kwocie 62 750,00 zł;
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Harcerski Program Wychowawczy "Stąd Nasz Ród!", w kwocie: 28 555,00 zł.

Z przyczyn formalnych Komisja Oceniająca odrzuciła następujące oferty:
•Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Pomorski - Hufce Gdyńskie, zadanie: Działalność Wychowawcza Przez Aktywny Wypoczynek Dzieci i Młodzieży, wnioskowana kwota: 35 937,00 zł - z powodu złożenia oferty na nieaktualnym formularzu;
•Fundacja Wizerunku, zadanie: Edukacyjny cykl wizerunalnych debatowań; wnioskowana kwota: 3 500,00 zł - z powodu niezgodności pomiędzy celami statutowymi organizacji, a zakresem zadania;
•Fundacja Wizerunku z ofertą na realizację zadania: Edukacyjna wystawa wizerunków jachtów żaglowych; wnioskowana kwota: 3 500,00 zł. - z powodu niezgodności pomiędzy celami statutowymi organizacji, a zakresem zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.06.2006