Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich , z terminem składania ofert do dnia 30 maja 2006 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 sierpnia 2008r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 1 ust.8 pkt 8.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru , statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami i MOPSem .
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy materialnej i moralnej matkom i ich rodzinom oraz zapis o wspieraniu postaw małżeńskich i rodzinnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie w zakresie świadczenia opieki nad matką i dzieckiem. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 20.000 zł w 2006r., 35.000 zł w 2007r., 25.000 zł w 2008r.
Na realizację zadań związanych z pomocą samotnym matkom i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 30.000 zł i w 2005r. kwotę 15.000 zł

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oferty mogą być także składane w kancelarii ogólnej UM w wyznaczonym terminie do godz. 10.

Informacje o rostrzygnięciu:
WYKAZ OFERENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DATACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich zgodnie z Zarządzeniem Nr 13634/06/IV/O z dnia 25.04.2006r.:

- Stowarzyszenie "Gaudium Vitae" z ofertą na realizacje zadania: Wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin; wnioskowane kwoty: 20.000 z ł w 2006r., 35.000 zł w 2007r., 25.000 zł w 2008r.
.ZARZĄDZENIE NR 14258/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.

Na podstawie art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 1 ust.8 pkt 8.5 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1
Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich Stowarzyszeniu "Gaudium Vitae" na dofinansowanie zadania: Wspieranie smotnych matek i ubogich rodzin w następujących kwotach:
20.000 zł w 2006r.
35.000 zł w 2007r.
25.000 zł w 2008r.

§ 2

Wysokość dotacji w 2006r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 20.000,- (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy ) zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 852, rozdz. 85295 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 35.000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy) w 2007r. oraz 25.000 zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy) w 2008 zostanie sfinansowana po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3
Formę i terminy przekazania środków finansowych określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 4
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

§ 5

Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.06.2006