Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2007 roku

PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania
w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2007 roku

 1. Zamawiający.
 2. Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
  81- 382 Gdynia
 3. Organizator konkursu.
 4. Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

  Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
  ul. Olimpijska 5/9
  81- 538 Gdynia

 5. Podstawa i forma konkursu.
 6. Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust.2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia §2 ust. 8.1 uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.

 7. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2007 oraz w roku 2006.
 8. 1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:

  1) przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2007 (poczynając od 20 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i w podanym zakresie finansowym:

L.p.

Nazwa dyscypliny

Kwota dotacji

w PLN

1.

koszykówka

10.000

2.

lekka atletyka

10.000

3.

piłka ręczna

10.000

4.

piłka siatkowa

10.000

5.

pływanie

10.000

6.

wszystkie inne dyscypliny sportu poza wymienionymi w pkt.1-5 powyżej oraz rekreacja

20.000

na łączną kwotę 70.000 zł

2) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 20 czerwca 2007 r. a 31 grudnia 2007 r. w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:

L.p

Nazwa imprezy

Sugerowany

termin realizacji pomiędzy

Kwota dotacji

w PLN

1.

Gdyńska Ligi Unihokeja

03.09. - 31.12.2007

3.000

2.

Otwarte Mistrzostwa Gdyni amatorów w tenisie stołowym

03.09. - 31.12.2007

4.000

3.

Turniej koszykówki ulicznej

20.06.- 30.06.2007

10.000

4.

Ogólnopolski Turniej Bokserski

01.10. - 30.10.2007

4.000

5.

Otwarte zawody sportowe skierowane do gdyńskiej młodzieży

03.09. - 31.12.2007

14.900

na łączną kwotę 35.900 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2007 r. jest przewidziana łącznie kwota 950.000 zł. Do tej pory wydatkowana została na podstawie zawartych 35 umów łączna kwota 844.100 zł, w tym:

.p.

Nazwa dyscypliny

Kwota dotacji

w PLN

1.

koszykówka

45.000

2.

lekka atletyka

53.000

3.

piłka ręczna

50.000

4.

piłka siatkowa

40.000

5.

pływanie

15.000

6.

wszystkie inne dyscypliny sportu poza wymienionymi w pkt.1-5 powyżej oraz rekreacja

641.100


4. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i związane z nim dotacje w roku 2006 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 44 umów łączna kwota 835.500 zł, w tym :
1) na zadanie szkolenie dzieci i młodzieży :


L p

Nazwa dyscypliny

Kwota dotacji

w złotych polskich

1.

koszykówka

45.000

2.

lekka atletyka

53.000

3.

piłka ręczna

55.000

4.

piłka siatkowa

40.000

5.

pływanie

10.000

6.

wszystkie inne dyscypliny sportu poza wymienionymi w pkt.1-5 powyżej oraz rekreacja

632.500

2) na organizację konkretnych imprez sportowych:

L.p.

Nazwa imprezy

Kwota dotacji w złotych polskich

1.

Gdyńska Liga Unihokeja

2 000

2.

Otwarte Mistrzostwa Gdyni amatorów w tenisie stołowym

2 000

3.

Turniej koszykówki ulicznej “Streetball Gdynia 2006”

5.000


V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 25 maja 2007 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.

2. Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona :

1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:

a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć w zakresie rywalizacji w imprezach wskazanych w postanowieniu VI ust.1 pkt.7 lit.e,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,


2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,


3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,


4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

3. Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona :

1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:


a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,


2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 składa się tylko z jedną z ofert,


3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,


4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

4. Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust.2 pkt.1 lit.a i w ust.3 pkt.1 lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych w ust.2 pkt.1 pod lit. c - h oraz w ust.3 pkt.1 lit.c stanowią załączniki do Zarządzenia nr 1822/07/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w roku 2007".

 

5. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni : www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej GOSiR www.gosir.gdynia.pl.

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.

4) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,

5) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta,

6) doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania,

7) przy wyborze ofert na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni dodatkowo :

a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) kwalifikacje kadry szkoleniowej,
d) planowane uczestnictwo w roku 2007 (poczynając od 20 czerwca 2007 r.) w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e) osiągnięcia sportowe w roku 2006 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie.

2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2007 roku.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2007. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

5) udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,

6) działalność polityczną lub religijną.

2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.

3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006 r w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007 oraz Uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wykaz organizacji ubiegających się o dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację w Gdyni imprez sportowych w 2007 roku.

L.p.

Nazwa organizacji

Wnioskowana kwota dotacji

( w zł)

Nazwa dyscypliny/zadaniana sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni


1

Uczniowski Klub Sportowy GALEON

6 000

judo


2

Stowarzyszenie VIKING

10 000

koszykówka chłopców


3

Klub Lekkoatletyczny GDYNIA

10 000

lekka atletyka


4

Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN

19 840

łucznictwo


5

Uczniowski Klub Sportowy przy SP 42

10 000

piłka ręczna


6

KATS ALPAT

10 000

piłka siatkowa


7

Uczniowski Klub Sportowy RAFA

10 000

pływanie


8

Uczniowski Klub Sportowy CHWARZNO

15 000

unihokej


oraz organizację w Gdyni imprez sportowych


1

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

4 000

Mistrzostwa Gdyni amatorów w tenisie stołowym


2

Uczniowski Klub Sportowy CHWARZNO

3 000

Gdyńska Liga Unihokeja Dzieci i Młodzieży


3

Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki

10 000

Turniej koszykówki ulicznej „Streetball Gdynia 2007”


4

Uczniowski Klub Sporty CISOWA

9 128

Halowe turnieje piłki nożnej chłopców CISOWA CUP 2007


5

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ

4 000

Ogólnopolski Turniej Bokserski


6

Uczniowski Klub Sportowy GALEON

6000

X Ogólnopolski Drużynowy Turniej dzieci i młodzików w judo


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Kamila _Barańska
Data udostępnienia informacji: 25.04.2007