Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku

PREZYDENT MIASTA GDYNI
OTWARTY KONKURS OFERT

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na wspieranie realizacji zadania w zakresie
sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku


I. Zamawiający.
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust.2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia §1 ust. 7.1. załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2006 oraz w roku 2005.

1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą :

1) przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2006 (poczynając od 01 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :

L.p.

Nazwa dyscypliny - Kwota dotacji w złotych polskich


1. Judo - 2.200
2. piłka nożna , w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach:
(2.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack - 8.000
(2.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły - 5.520

na łączną kwotę 15.720 zł


2) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 września 2006 r. a 31 grudnia 2006 r. w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym :

L.p Nazwa imprezy (Sugerowany termin realizacji) - Kwota dotacji w złotych polskich
1. Gdyńska Ligi Unihokeja (wrzesień-grudzień) - 2.000
2. Otwarte mistrzostwa Gdyni amatorów w tenisie stołowym (wrzesień-grudzień)- 2.000
3. Halowe "turnieje Mikołajkowe" w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych niezrzeszonych w organizacjach sportowych organizowane w poszczególnych rejonach:
(październik -grudzień)
(3.1) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły - 3.000
(3.2) Gdynia - Cisowa, Chylonia, Leszczyki, Grabówek - 3.000
(3.3) Gdynia - Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa - 3.000
(3.4) Wiczlino, Chwarzno, Witomino, Śródmieście,Orłowo, - 3.000

Uwaga!
Przez "turniej" należy rozumieć cykl turniejowy obejmujący dwa turnieje w miesiącu dla każdej kategorii szkoły w systemie 2-dniowym (sobota, niedziela)
Wskazane kwoty dotacji obejmują już turnieje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.4. Streetball Gdynia 2006 - turniej koszykówki ulicznej (wrzesień) - 5.000

na łączną kwotę 21.000 zł.
2. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2006 r. jest przewidziana łącznie kwota 847.500 zł. Do tej pory wydatkowana została na podstawie zawartych 38 umów łączna kwota 810.780 zł, w tym:

L.p.
Nazwa dyscypliny
Kwota dotacji
w złotych polskich
1. piłka nożna , w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach:
(1.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack 33.000
(1.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły 38.980
(1.3) Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino 50.000
(1.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa 50.000
(1.5) Gdynia - Grabówek, Leszczyki, Chylonia, Cisowa 50.000
2. judo 52.800
3. tenis stołowy 10.000
4. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 13.000

4. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i związane z nim dotacje w roku 2005 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 51 umów łączna kwota 888 160 zł, w tym :

1) na zadanie szkolenie dzieci i młodzieży :

L p
Nazwa dyscypliny
Kwota dotacji
w złotych polskich
1. judo 60 000
2. piłka nożna 202 400
3. tenis stołowy 8 500
4. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 15 760
2) na organizację konkretnych imprez sportowych :

L.p. Nazwa imprezy Kwota dotacji w złotych polskich
1. Halowe Turnieje Piłkarskie "Cisowa Cup" 8 000
2. Wakacje z rugby - turnieje plażowe 5 000
3. III Ogólnopolski turniej bokserski 4 000
4. Gdyńska Liga Unihokeja 2 000
5. Otwarte Mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym 2 000
6. Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży 3 000


V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 31 lipca 2006 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.

2. Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć w zakresie rywalizacji w imprezach wskazanych w postanowieniu VI pkt.1 lit.e,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzających właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywek, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

3. Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005; w przypadku organizacji działającej krócej niż rok sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 składa się tylko z jedną z ofert,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

4. Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust.2 pkt.1 lit.a i w ust.3 pkt.1 lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych w ust.2 pkt.1 pod lit. c - h oraz w ust.3 pkt.1 lit.c stanowią załączniki do Zarządzenia nr 14 379/2006/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.06.2006r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w roku 2006".

5. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni : www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej GOSiR www.gosir.gdynia.pl.

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
4) deklarowana jakość działania w ramach realizacji zadania,
5) kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
6) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta,
7) doświadczenie oferenta w realizacji podobnego zadania,
8) przy wyborze ofert na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni dodatkowo :
a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) kwalifikacje kadry szkoleniowej,
d) planowane uczestnictwo w roku 2006 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e) osiągnięcia sportowe w roku 2005 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie.

2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 sierpnia 2006 roku.

VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2006. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.

3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Lista organizacji ubiegających się o dotacje na wspieranie realizacji zadania
w zakresie "sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku."


Na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku:

w zakresie judo:
1. Uczniowski Klub Sportowy Omega-wnioskowana kwota dotacji 2.200zł

w zakresie piłki nożnej w rejonie: Gdynia-Śródmieście, Redowo, Orłowo, Mały Kack
1. Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy Arka - wnioskowana kwota dotacji 8.000 zł

w zakresie piłki nożnej w rejonie : Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
1. Stowarzyszenie Klub Piłkarski Bałtyk - wnioskowana kwota dotacji 5520zł

Na organizację w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku:

1.Uczniowski Klub Sportowy Chwarzno na realizację zadania "Gdyńska Liga Unihokeja" - wnioskowana kwota dotacji 2.000 zł

2.Uczniowski Klub Sportowy Orlik na realizację zadania "Otwarte Mistrzostwa Gdyni amatorów w tenisie stołowym" - wnioskowana kwota dotacji 2.000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy Iskra na realizację zadania "Halowe "turnieje mikołajkowe" w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, niezrzeszonych w organizacjach sportowych organizowane w rejonie: Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze" - wnioskowana kwota dotacji 3.000 zł

4. Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki na realizację zadania "Streetball Gdynia 2006 - turniej koszykówki ulicznej" - wnioskowana kwota dotacji 5.000 zł

Pliki do pobrania:

zalacznik_nr_2_sprawozdanie_finansowe.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie.doc
zalacznik_nr_4_wykaz czlonkow.xls
zalacznik_nr_5_osiagniecia.xls
zalacznik_nr_6_wykaz_kadry_szkoleniowej.xls
zalacznik_nr_7_harmonogram_zajec.xls
zalacznik_nr_8_plan_startow.xls

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Prezydent Miasta Gdyni (Zarządzenie nr 15879/2006/IV/P z dnia 22 sierpnia 2006 roku) przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku".


Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni

w dyscyplinie - judo:
1. Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 2.200zł

w dyscyplinie - piłka nożna w rejonie - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack::
2. Stowarzyszenia Wspierania Sportu i Edukacji Młodych Piłkarzy "Arka"
przyznana kwota dotacji 8.000zł.

w dyscyplinie - piłka nożna w rejonie - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły:
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk", przyznana kwota dotacji: 5.520zł.Organizacja w Gdyni imprez sportowych:

"Gdyńska Liga Unihokeja":
4.Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno", przyznana kwota dotacji: 2.000zł.

"Otwarte Mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym":
5.Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", przyznana kwota dotacji: 2.000zł.

"Streetball Gdynia 2006 - turniej koszykówki ulicznej"
6.Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki, przyznana kwota dotacji: 5.000zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: kbaranska
Data udostępnienia informacji: 23.08.2006