Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdyni w 2007 roku


PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku


I. Zamawiający.
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia §2 ust. 8.1. uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok.

IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2007 na ich realizację oraz wysokość środków przekazanych na realizację zdania w latach 2005-2006

1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2007 (poczynając od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota przeznaczona na dotacje w 2007r w zł
1. gimnastyka artystyczna - 50.000
2. judo - 60.000
3. kolarstwo - 7.000
4. koszykówka - 45.000
5. lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację - 86.000 zł
6. piłka nożna, w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach:
(6.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack - 36.000
(6.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły - 50.000
(6.3) Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino - 50.000
(6.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa -50.000
(6.5) Gdynia - Grabówek, Leszczyki, Chylonia, Cisowa - 50.000
7. piłka ręczna - 50 000
8. piłka siatkowa - 40 000
9. pływanie - 15 000
10. rugby - 25.000
11. sport motorowy - 3.000
12. sporty siłowe - 22.000
13. sporty walki - 22.000
14. strzelectwo sportowe - 20.000
15. sztuka walk - 13.000
16. tenis stołowy - 10.000
17. żeglarstwo - 125.000
18. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja - 21.000

na łączną kwotę 850.000 zł

2. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w latach 2005 - 2006 wydatkowana została na podstawie zawartych w roku 2005 - 45 umów i w roku 2006 - 41 umów kwota:

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji udzielonych w 2006r w zł
1. gimnastyka artystyczna - 50.000
2. judo - 55.000
3. kolarstwo - 5.000
4. koszykówka - 45.000
5. lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację - 86.000 zł
6. piłka nożna, w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach:
(6.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack - 41.000
(6.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły - 44.500
(6.3) Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino - 50.000
(6.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa -50.000
(6.5) Gdynia - Grabówek, Leszczyki, Chylonia, Cisowa - 50.000
7. piłka ręczna - 55.000
8. piłka siatkowa - 40 000
9. pływanie - 10 000
10. rugby - 25.000
11. sport motorowy - 5.000
12. sporty siłowe - 20.000
13. sporty walki - 20.000
14. strzelectwo sportowe - 20.000
15. sztuka walk - 12.000
16. tenis stołowy - 10.000
17. żeglarstwo - 120.000
18. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja - 13.000

na łączną kwotę 826.500 zł

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji udzielonych w 2005r w zł
1. gimnastyka artystyczna - 60.000
2. judo - 60.000
3. kolarstwo - 10.000
4. koszykówka - 50.000
5. lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację - 97.500 zł
6. piłka nożna - 202.400
7. piłka ręczna -60.000
8. piłka siatkowa - 40 000
9. pływanie - 16 000
10. rugby - 30.000
11. sport motorowy - 5.000
12. sporty siłowe - 20.000
13. sporty walki - 20.000
14. strzelectwo sportowe - 25.000
15. sztuka walk - 14.000
16. tenis stołowy - 8.500
17. żeglarstwo - 130.000
18. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja - 15.760

na łączną kwotę 864.160 zł

3. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

1. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 04 grudnia 2006 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.

2. Oferta powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r.; w przypadku organizacji działającej krócej sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające stratus prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r.; w zakresie rywalizacji w imprezach wskazanych w postanowieniu VI pkt.1 lit.e,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa pod lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych pod lit.c-h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 16741/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku",
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez oferenta.

3. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni i na stronie internetowej www.gosir.gdynia.pl

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:
a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) kwalifikacje kadry szkoleniowej,
d) planowane uczestnictwo w roku 2007 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e) osiągnięcia sportowe w roku 2006 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie,
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.

2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 grudnia 2006 roku.


VII. Zawarcie umowy.

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2007. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.

3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.09.2006r w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok oraz Uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pliki do pobrania:

__oferta.doc
_zalacznik_nr_2_-_sprawozdanie_finansowe.doc
_zalacznik_nr_4_wykaz_czlonkow.xls
__zalacznik_nr_5_osiagniecia.xls
_zalacznik_nr_6_-_wykaz_kadry_szkoleniowej.xls
_zalacznik_nr_7_-_ harmonogram_zajec.xls
_zalacznik_nr_8_-_plan_startow.xls
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie.doc


Wykaz organizacji ubiegających się o dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007roku

L.p.
Nazwa organizacjiWnioskowana kwota dotacji ( w zł) Nazwa dyscypliny
1
Uczniowski Klub Sportowy ORKA10 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
2
Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 458 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
3
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA17 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
4
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ16 000boks
5
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej30 000gimnastyka artystyczna
6
Uczniowski Klub Sportowy JANTAR20 000gimnastyka artystyczna
7
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA2 000judo
8
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA2 000judo
9
Uczniowski Klub Sportowy OPTY22 700judo
10
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA16 700judo
11
Uczniowski Klub Sportowy GALEON15 200judo
12
Uczniowski Klub Judo "VIKING"2.700judo
13
Karate Klub Gdynia6 500karate tradycyjne
14
Klub Karate Tradycyjnego6 500karate tradycyjne
15
Klub Sportowy GOKKEN6 000karate shotokan
16
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Gdyni7 400kendo
17
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Gdyni5 000kendo
18
Klub Sportowy MAXIMUS6 000kick-boxing
19
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA5 000kolarstwo
20
Uczniowski Klub Sportowy Sierakowski TĘCZA7 000kolarstwo
21
Klub Kolarski TREK GDYNIA7 000kolarstwo
22
Gdynskie Towarzystwo Koszykówki36 000koszykówka dz.
23
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA14 925koszykówka dz.
24
Stowarzyszenie VIKING12 350koszykówka chł
25
Klub Lekkoatletyczny GDYNIA41 000lekka atletyka
26
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZORZA15 000lekka atletyka
27
Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA3 000lekka atletyka
28
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK4 000lekka atletyka
29
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA3 000lekka atletyka
30
Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA3 000lekka atletyka
31
Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA50 000piłka nozna w rejonie Gdynia-Witomino, Chwarzno, Wiczlino
32
Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA18 960piłka nożna w rejonie: Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
33
TKKF Ognisko CHECZ21 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Leszczynki, Grabówek, Cisowa, Chylonia
34
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA29 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek
35
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA18 000piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Redłowo, Orłowo, Śródmieście, Mały Kack
36
Uczniowski Klub Sportowy ISKRA19 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
37
Klub Piłkarski BAŁTYK50 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
38
Klub Piłkarski BAŁTYK18 000piłka nozna w rejonie Gdynia-Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack
39
Klub Piłkarski BAŁTYK13 500piłka nożna w rejonie Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
40 Klub Sportowy ŁĄCZPOL
40 000
piłka ręczna
41
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 10 000
piłka ręczna
42
KATS ALPAT
26 000 piłka siatkowa
43
Uczniowski Klub Sportowy TREFL
10 000 piłka siatkowa
44
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA
9 720 piłka siatkowa
45
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA 2 000
piłka siatkowa
46
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA
15 000
pływanie
47
Uczniowski Klub Sportowy RAFA 15 000
pływanie
48
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA
15 000
pływanie w płetwach, płetwonurkowanie
49
Wojskowy Klub Sportowy Flota
15 000
podnoszenie ciężarów
50

Uczniowski Klub Sportowy OBŁUŻE
2 500 rekreacja
51
RC ARKA
25 000 rugby
52 Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR
5 000
siłowanie na ręce
53 Gdyński Klub Motorowy
3 000 sport motorowy
54 Wojskowy Klub Sportowy FLOTA
20 000
strzelectwo sportowe
55
 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK 10 000tenis stołowy
56
Miejski Klub Żeglarski ARKA70 600żeglarstwo
57
Yacht Klub STAL7 850żeglarstwo
58
Yacht Klub POLSKI GDYNIA46 550żeglarstwo
59
Uczniowski Klub Sportowy MORŚWIN21 000łucznictwo
60

ZMCh Polska YMCA Ognisko w Gdyni1 480Turnieje piłki noznej o puchar YMCA Gdynia
61
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Gdyni1 480Turnieje koszykówki YMCA Gdynia
62
ZMCh Polska YMCA Ognisko w Gdyni2 520Turnieje sztuk walki o puchar YMCA Gdynia
63
Uczniowski Klub Sportowy RAFA3 000aquathlon


 
 


Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Prezydent Miasta Gdyni ( Zarządzenie nr 278/06/V/P) przyznał dotacje na realizację zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku
L.pNazwa organizacjiPrzyznana kwota dotacji (w zł) Nazwa dyscypliny
1Uczniowski Klub Sportowy RAFA3 000aquathlon
2Uczniowski Klub Sportowy ORKA10 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
3Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 458 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
4Wojskowy Klub Sportowy FLOTA15 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
5Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ16 000boks
6Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej30 000gimnastyka artystyczna
7Uczniowski Klub Sportowy JANTAR20 000gimnastyka artystyczna
8Uczniowski Klub Sportowy CISOWA2 000judo
9Uczniowski Klub Sportowy OMEGA2 000judo
10Uczniowski Klub Sportowy OPTY22 700judo
11Wojskowy Klub Sportowy FLOTA16 700judo
12Uczniowski Klub Sportowy GALEON15 200judo
13Karate Klub Gdynia6 500karate tradycyjne
14Klub Karate Tradycyjnego6 500karate tradycyjne
15Klub Sportowy MAXIMUS6 000kick-boxing
16Wojskowy Klub Sportowy FLOTA5 000kolarstwo
17Gdynskie Towarzystwo Koszykówki31 000koszykówka
18Uczniowski Klub Sportowy OMEGA8 000koszykówka
19Stowarzyszenie VIKING6 000koszykówka
20Klub Lekkoatletyczny GDYNIA30 000lekka atletyka
21Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZORZA10 000lekka atletyka
22Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA3 000lekka atletyka
23Uczniowski Klub Sportowy ORLIK4 000lekka atletyka
24Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA3 000lekka atletyka
25Wojskowy Klub Sportowy FLOTA3 000lekka atletyka
26Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA50 000piłka nozna w rejonie Gdynia-Witomino, Chwarzno, Wiczlino
27Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA18 960piłka nożna w rejonie: Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
28Klub Piłkarski BAŁTYK12 040piłka nożna w rejonie: Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
29Uczniowski Klub Sportowy ISKRA19 000piłka nożna w rejonie: Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
30TKKF Ognisko CHECZ21 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Leszczynki, Grabówek, Cisowa, Chylonia
31Uczniowski Klub Sportowy CISOWA29 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Leszczynki, Grabówek, Cisowa, Chylonia
32Uczniowski Klub Sportowy CISOWA18 000piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Redłowo, Orłowo, Śródmieście, Mały Kack
33Klub Piłkarski BAŁTYK18 000piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Redłowo, Orłowo, Śródmieście, Mały Kack
34Klub Piłkarski BAŁTYK50 000piłka nożna w rejonie Gdynia-Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
35Klub Sportowy ŁĄCZPOL40 000piłka ręczna
36Uczniowski Klub Sportowy CISOWA10 000piłka ręczna
37KATS ALPAT26 000piłka siatkowa
38Uczniowski Klub Sportowy TREFL5 000piłka siatkowa
39Uczniowski Klub Sportowy OMEGA7 000piłka siatkowa
40Uczniowski Klub Sportowy CISOWA2 000piłka siatkowa
41Wojskowy Klub Sportowy FLOTA15 000pływanie
42Wojskowy Klub Sportowy FLOTA15 000pływanie w płetwach, płetwonurkowanie
43Wojskowy Klub Sportowy FLOTA15 000podnoszenie ciężarów
44Uczniowski Klub Sportowy OBŁUŻE2 500rekreacja
45RC ARKA 25 000rugby
46Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR5 000siłowanie na ręce
47Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK3 000sport motorowy
48Wojskowy Klub Sportowy FLOTA20 000strzelectwo sportowe
49Uczniowski Klub Sportowy ORLIK10 000tenis stołowy
50Miejski Klub Żeglarski ARKA70 600żeglarstwo
51Yacht Klub STAL7 850żeglarstwo
52Yacht Klub POLSKI GDYNIA46 550żeglarstwo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: kbaranska
Data udostępnienia informacji: 02.11.2006