Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2006 roku


PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na wspieranie realizacji zadania w zakresie
sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku


I. Zamawiający.
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia


II. Organizator konkursu.


Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie lub uchwale nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz innych podmiotów, oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:


Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia


III. Podstawa i forma konkursu.


Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia §1 ust. 7.1. załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2006 na ich realizację oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania w roku 2005.


1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2006 (poczynając od 01 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :


1 gimnastyka artystyczna 50 000 zł
2 judo 55 000 zł
3 kolarstwo 5 000 zł
4 koszykówka 45 000 zł
5 lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację 87 500 zł
6 piłka nożna , w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach:
(6.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack 50 000 zł
(6.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły 50 000 zł
(6.3) Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino 50 000 zł
(6.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa 50 000 zł
(6.5) Gdynia - Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa 50 000 zł
7 piłka ręczna 55 000 zł
8 piłka siatkowa 40 000 zł
9 pływanie 10 000 zł
10 rugby 25 000 zł
11 sport motorowy 5 000 zł
12 sporty siłowe 20 000 zł
13 sporty walki 20 000 zł
14 strzelectwo sportowe 20 000 zł
15 sztuki walki 14 000 zł
16 tenis stołowy 10 000 zł
17 żeglarstwo 120 000 zł
18 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 16 000 zł


na łączną kwotę 847.500 zł


2 Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2004 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 71 umów łączna kwota 751.100 zł, w tym :


1) piłka nożna chłopców i dziewcząt 137 000 zł
2) żeglarstwo 125 400 zł
3) gimnastyka artystyczna 61 400 zł
4) judo 62 300 zł
5) lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 100 500 zł
6) piłka ręczna dziewcząt i chłopców 51 400 zł
7) koszykówka dziewcząt i chłopców 43 300 zł
8) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 28 100 zł
9) strzelectwo 25 600 zł
10) rugby 20 800 zł
11) boks i kick-boxing 22 500 zł
12) sporty siłowe (w tym także podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce)
14 500 zł
13) sztuki walki 13 100 zł
14) tenis stołowy 7 500 zł
15) pływanie 11 800 zł
16) kolarstwo 5 800 zł
17) sporty motorowe 4 300 zł
18) inne dyscypliny sportu oraz rekreacja 15 800 zł3 Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w roku 2005 r. wydatkowana została na podstawie zawartych 45 umów łączna kwota 864 160 zł, w tym :


1 gimnastyka artystyczna 60 000 zł
2 judo 60 000 zł
3 kolarstwo 10 000 zł
4 koszykówka 50 000 zł
5 lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację 97 500 zł
6 piłka nożna 202 400 zł
7 piłka ręczna 60 000 zł
8 piłka siatkowa 40 000 zł
9 pływanie 16 000 zł
10 rugby 30 000 zł
11 sport motorowy 5 000 zł
12 sporty siłowe 20 000 zł
13 sporty walki 20 000 zł
14 strzelectwo sportowe 25 000 zł
15 sztuki walki 14 000 zł
16 tenis stołowy 8 500 zł
17 żeglarstwo 130 000 zł
18 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 15 760 zł4. Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.


1. Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 09 grudnia 2005r do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.


2. Oferta powinna być złożona :
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty, realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01.01.2005 r. do 31.10.2005 r.; w przypadku organizacji działającej krócej sprawozdanie za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
b) aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
d) imienny wykaz członków klubu będących mieszkańcami Gdyni dotyczący danej dyscypliny sportu,
e) wykaz osiągnięć w zakresie rywalizacji w imprezach wskazanych w postanowieniu VI pkt.1 lit.e,
f) wykaz osób zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
g) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
h) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
Wzór sprawozdania finansowego, o którym mowa pod lit.a oraz wzory dokumentów wskazanych pod lit.c-h stanowią załączniki do Zarządzenia nr 11493/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku",
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty w wskazane w pkt.1 lit. a - c składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane pod lit. d - h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez oferenta.


3. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni i na stronie internetowej www.gosir.gdynia.plVI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.


1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym :
a) posiadana baza szkoleniowa zgodna z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
b) ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć,
c) kwalifikacje kadry szkoleniowej,
d) planowane uczestnictwo w roku 2006 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MENiS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski,
e) osiągnięcia sportowe w roku 2005 w następujących imprezach : Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Świata w dyscyplinach olimpijskich, Igrzyska Olimpijskie,
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.


2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Gdynia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia 2006 roku


VII. Zawarcie umowy.


Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2006. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.


VIII. Zastrzeżenia i uwagi.


1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.


2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.


3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30.08.2005r w sprawie przyjęcia Gdyńskiej karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Lista organizacji ubiegających się o dotacje na realizację zadania " sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku."L.p. Nazwa organizacji Wnioskowana kwota dotacji ( w tys zł) Nazwa dyscypliny

1 Uczniowski Klub Sportowy "Orka" 10 000 biegi na orientację i radioorientacja sportowa
2 Uczniowski Klub Sportowy "Azymut 45"" 8 000 biegi na orientację i radioorientacja sportowa
3 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 15 000 biegi na orientację i radioorientacja sportowa
4 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" 15 000 boks
5 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 35 000 gimnastyka artystyczna
6 Uczniowski Klub Sportowy "Jantar" 15 000 gimnastyka artystyczna
7 Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" 2 000 judo
8 Uczniowski Klub Sportowy "Omega" 4 880 judo
9 Uczniowski Klub Sportowy "Opty" 15 000 judo
10 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 15 800 judo
11 Uczniowski Klub Sportowy Galeon" 20 000 judo
12 Karate Klub Gdynia 6 000 karate tradycyjne
13 Klub Karate Tradycyjnego 6 000 karate tradycyjne
14 Klub Sportowy "Maximus" 5 000 kick-boxing
15 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 5 000 kolarstwo
16 Gdynskie Towarzystwo Koszykówki 36 000 koszykówka
17 Uczniowski Klub Sportowy "Omega" 6 000 koszykówka
18 Uczniowski Klub Sportowy "Trefl" 3 000 koszykówka
19 Klub Lekkoatletyczny GDYNIA 30 000 lekka atletyka
20 Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zorza" 10 000 lekka atletyka
21 Uczniowski Klub Sportowy "Orlęta" 3 000 lekka atletyka
22 Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" 4 000 lekka atletyka
23 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 3 000 lekka atletyka
24 Uczniowski Klub Sportowy "Siedemnastka" 3 000 lekka atletyka
25 Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka" 50 000 piłka nozna w dzielnicach: Witomino, Chwarzno, Wiczlino
26 Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka" 25 680 piłka nożna w dzielnicach: Oksywie, Obłuże, Pogórze Babie Doły
27 TKKF Ognisko" Checz" 18 000 piłka nożna w dzielnicy: Gdynia-Leszczynki
28 Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" 26 000 piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Cisowa
29 Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" 16 500 piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Redłowo
30 Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" 13 300 piłka nożna w dzielnicach: Oksywie, Obłuże, Pogórze
31 Klub Piłkarski "Bałtyk"" 50 000 piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Karwiny
32 Klub Piłkarski "Bałtyk"" 16 500 piłka nozna w dzielnicy Gdynia-Redłowo
33 Klub Piłkarski "Bałtyk"" 16 500 piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Obłuże
34 Uczniowski Klub Sportowy "40" 6 000 piłka nożna w dzielnicy Gdynia-Cylonia
35 SWSiEMP "Arka" 32 500 piłka nożna
36 Klub Sportowy "Łączpol"" 25 000 piłka ręczna
37 Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" 9 000 piłka ręczna
38 Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 42 14 000 piłka ręczna
39 Uczniowski Klub Sportowy Handballtic 7 000 piłka ręczna
40 KATS "Alpat" 26 000 piłka siatkowa
41 Uczniowski Klub Sportowy "Trefl" 7 000 piłka siatkowa
42 Uczniowski Klub Sportowy "Omega" 7 000 piłka siatkowa
43 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 10 000 pływanie
44 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 15 000 podnoszenie ciężarów
45 Uczniowski Klub Sportowy "Obłuże" 2 500 rekreacja
46 RC "Arka" 25 000 rugby
47 Uczniowski Klub Sportowy "Złoty Tur" 5 000 siłowanie na ręce
48 Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk" 5 000 sport motorowy
49 Wojskowy Klub Sportowy "Flota" 20 000 strzelectwo sportowe
50 Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" 10 000 tenis stołowy
51 Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno"" 7 000 unihokej
52 Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" 1 000 unihokej
53 PZW Koło nr 41 Gdynia-Miasto 2 500 wędkarstwo
54 Miejski Klub Żeglarski "Arka" 46 000 żeglarstwo
55 Yacht Klub "Stal" 18 000 żeglarstwo
56 Yacht Klub Polski Gdynia 56 000 żeglarstwo
57 Automobil Klub Morski 2 400 Cykl 6 rajdów popularno sportowych KJS o Mistrzostwo Gdyni

Pliki do pobrania:

Formularz oferty.doc
zalacznik nr 2 - sprawozdanie finansowe.doc
zalacznik nr 3- oswiadczenie.doc
zalacznik nr 4 wykaz czlonkow.xls
zalacznik nr 5 osiagniecia.xls
zalacznik nr 6- wykaz kadry szkoleniowej.xls
zalacznik nr 7- harmonogram zajec.xls
zalacznik nr 8- plan startow.xls

Informacje o rostrzygnięciu:
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
którym Prezydent Miasta Gdyni (Zarządzenie nr 12366/2006/IV/P z dnia 10 stycznia 2006 roku) przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania w zakresie
"sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku".


w dyscyplinie - biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację
• Uczniowski Klub Sportowy "Azymut 45", przyznana kwota dotacji: 8.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Orka", przyznana kwota dotacji: 10.000zł.
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 15.000zł.
w dyscyplinie - boks
• Uczniowski Klub Sportowy "Sokół", przyznana kwota dotacji: 15.000zł.
w dyscyplinie - gimnastyka artystyczna:
• Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, przyznana kwota dotacji: 35.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Jantar", przyznana kwota dotacji: 15.000 zł
w dyscyplinie - judo:
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 2.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Galeon", przyznana kwota dotacji: 20.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Opty , przyznana kwota dotacji: 15.000zł
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 15.800zł
w dyscyplinie: sztuka walki: - karate
• Karate Klub Gdynia, przyznana kwota dotacji: 6.000 zł
• Klub Karate Tradycyjnego, przyznana kwota dotacji: 6.000 zł
w dyscyplinie: sporty walki - kick-boxing:
• Klub Sportowy "Maximus", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł
w dyscyplinie - koszykówka:
• Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki, przyznana kwota dotacji: 36.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 6.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Trefl", przyznana kwota dotacji: 3.000 zł
w dyscyplinie - lekka ateltyka
• Klub Lekkoatletyczny GDYNIA , przyznana kwota dotacji: 30.000 zł.
• Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zorza", przyznana kwota dotacji: 10.000zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlęta", przyznana kwota dotacji: 3.000zł
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", przyznana kwota dotacji: 4.000zł.
• Uczniowski Klub Sportowy Siedemnastka, przyznana kwota dotacji: 3.000 zł.
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji 3.000 zł.
w dyscyplinie - piłka nożna w dzielnicach - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack:
• Stowarzyszenie Klub Piłkarski "Bałtyk" przyznana kwota dotacji 16.500 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 16.500 zł.
w dyscyplinie - piłka nożna w dzielnicach - Witomino, Chwarzno, Wiczlino:
• Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka" przyznana kwota dotacji 50.000 zł.
w dyscyplinie - piłka nożna w dzielnicach - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa:
• Stowarzyszenie Klub Piłkarski "Bałtyk" przyznana kwota dotacji 50.000 zł.
w dyscyplinie - piłka nożna w dzielnicach - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły:
• Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka" przyznana kwota dotacji 25.680 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Iskra", przyznana kwota dotacji: 13.300zł.
w dyscyplinie - piłka nożna w dzielnicach - Leszczyki, Grabówek, Cisowa, Chylonia:
• TKKF Ognisko "Checz" przyznana kwota dotacji 18.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 26.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "40", przyznana kwota dotacji: 6.000 zł.
w dyscyplinie - piłka ręczna:
• Klub Sportowy "Łaczpol", przyznana kwota dotacji: 25.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa" przyznana kwota dotacji: 9.000zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Handballtic", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP nr 42, przyznana kwota dotacji: 14.000 zł.


w dyscyplinie - piłka siatkowa:
• KATS "Alpat", przyznana kwota dotacji: 26.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Omega", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Trefl", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł.
w dyscyplinie - pływanie:
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 10.000zł.
w dyscyplinie - rugby:
• Rugby Club "Arka", przyznana kwota dotacji: 25.000 zł.
w dyscyplinie - sport motorowy:
• Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł.
w dyscyplinie: sporty siłowe - podnoszenie ciężarów i siłowanie na ręce
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 15.000zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Złoty Tur", przyznana kwota dotacji: 5.000 zł.
w dyscyplinie - strzelectwo:
• Wojskowy Klub Sportowy "Flota", przyznana kwota dotacji: 20.000zł.
w dyscyplinie - tenis stołowy:
• Uczniowski Klub Sportowy "Orlik", przyznana kwota dotacji: 10.000zł.
w dyscyplinie - unihokej::
• Uczniowski Klub Sportowy "Chwarzno", przyznana kwota dotacji: 7.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy "Cisowa", przyznana kwota dotacji: 1.000 zł.
w dyscyplinie - wędkarstwo:
• PZW Koło nr 41 Gdynia - Miasto, przyznana kwota dotacji: 2.500 zł
w dyscyplinie - żeglarstwo:
• Miejski Klub Żeglarski "Arka", przyznana kwota dotacji: 46.000 zł
• Yacht Klub Polski Gdynia, przyznana kwota dotacji: 56.000 zł
• Yacht Klub "Stal", przyznana kwota dotacji: 18.000 zł
rekreacja:
• Uczniowski Klub Sportowy "Obłuże", przyznana kwota dotacji: 2.500zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: kbaranska
Data udostępnienia informacji: 12.01.2006