Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Gdyni
Przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR12471/06/IV/P
z dnia 16.01.2006 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Gimnastyka usprawniająca dla osób niepełnosprawnych 2.500
2. Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne: 3-dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla niepełnosprawnych i ich opiekunów 2.160
3. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich: Systematyczna rehabilitacja dążeniem do sprawności 13.820
4. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych: Aktywizacja osób niepełnosprawnych 20.088
5. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych: Poznaj swój region 3.750
6. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Piknik rodzinny w Orłowie z okazji Dnia Dziecka 2.900
7. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Kajakiem po Mazurach 4.000
8. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA: Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niesłyszących oraz niedosłyszących 8.160
9. Uczniowski Klub Sportowy "Orlik": Usprawnienie ruchowe i społeczne dzieci niepełnosprawnych 14.400
10. Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera: Edukacja opiekunów 2.770
11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Teatr dla ludzi 22.420
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Kontynuacja programu "Nie jesteś sam" wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym niepełnosprawnych intelektualnie i z innymi dysfunkcjami rozwojowymi 26.355
13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni: Szkoła dla rodziców - udzielanie poradnictwa rodzinnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 10.400
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku: Życie pod wiatr 1.707
15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej: Gniezno - stąd nasz ród 7.225
16. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK": Poznajemy piękno naszego regionu-rajd rowerowy młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przez Półwysep Helski 1.500
17. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK": Obóz narciarski dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 10.155


Oferty, które nie otrzymały dotacji w konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.

1. "Tu jest nasza historia - 3 jednodniowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 5.700 zł) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z powodu braku kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów
2. "Rehabilitacja medyczna, psychiczna i społeczna osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 15.650 zł) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z powodu błędów w kalkulacji
3. "Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna poprzez organizację dwudniowych warsztatów psychoonkologicznych wg Metody Carla Simontona dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby nowotworowej w lipcu i sierpniu 2006r." (wnioskowana kwota dotacji: 3.800 zł) Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei" z powodu błędów w kalkulacji kosztów i braku informacji o rekrutacji uczestników oraz niespójności oferty
4. "Ogólnopolska integracja amazonek poprzez turystykę" (wnioskowana kwota dotacji: 7.750 zł) Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich z powodu braku istotnych informacji w opisie zadania, braku spójności między kosztorysem i opisem zadania, niejasnej kalkulacji kosztów oraz braku uzasadnienia pracy wolontariuszy
5. "Spotkanie opłatkowe" (wnioskowana kwota dotacji: 2.800 zł) Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z powodu braku informacji na temat sposobu rekrutacji uczestników oraz dlatego, iż środki otrzymane z dotacji w większości mają być przeznaczone na art. spożywcze
6. "Dla niesłyszących Zimą Kulig, Latem - Kanał Ostródzko - Elbląski (wnioskowana kwota dotacji: 4.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodu błędów w kalkulacji kosztów
7. "Pielęgnowanie tradycji - Św. Mikołaj w Stowarzyszeniu oraz Spotkanie Świąteczne dla niesłyszących mieszkańców Gdyni" (wnioskowana kwota dotacji: 5.800 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodów: zaproponowany udział Agencji Artystycznej spowodował wysoki koszt, a program artystyczny mógł być realizowany np. przez wolontariuszy; mały wkład członków organizacji w realizację zadania
8. "Gdynia nasze miasto - z okazji 80-lecia Gdyni spotkanie integracyjne" (wnioskowana kwota dotacji: 4.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodu zbyt małego wkładu pracy organizacji w stosunku do wysokiego kosztu programu
9. "Cykl szkoleń dla chorych i ich rodzin dot. schorzeń Colitis Ulcerosa i chorób Crohna" (wnioskowana kwota dotacji: 8.400 zł) Polskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Chorób Crohna z powodu błędów w kalkulacji kosztów oraz oczekiwania nieproporcjonalnie wysokiego udziału dotacji z Miasta Gdyni, nieadekwatnego do procentowego udziału mieszkańców Gdyni w zadaniu
10. "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych" (wnioskowana kwota dotacji: 10.450 zł) Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" z powodu błędów w kalkulacji, braku spójności pomiędzy opisem merytorycznym zadania a kalkulacją (budżet nie został merytorycznie uzasadniony) oraz niejasnego sposobu rekrutacji uczestników
11. "Imprezy integracyjne" (wnioskowana kwota dotacji: 3.530 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z powodu niespójnej kalkulacji kosztów zadania
12. "Rehabilitacja grupy dzieci niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 18.000 zł) Fundacji "Pierwszy krok" z powodu zbyt wysokiego kosztu zadania i zbyt ogólnego opisu merytorycznego przedsięwzięcia
13. "Organizacja konferencji pt. Metody wspomagania terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 8.700 zł) Fundacji Dogtor z powodu zbyt ogólnego opisu zadania i związanym z tym brakiem możliwości oceny zadania pod kątem merytorycznym (planowany udział 80-200 osób w konferencji praktycznie uniemożliwia ocenę budżetu)
14. "Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt" (wnioskowana kwota dotacji: 15.000 zł) Fundacji Dogtor z powodu niespójnej kalkulacji kosztów
15. "Integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne" (wnioskowana kwota dotacji: 2.000 zł) Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni z powodu braku kalkulacji kosztów (przedstawiono jedynie rodzaj kosztów)
16. "Ćwiczyć każdy może, rehabilitacja (basen, bowling, turniej piłki nożnej)" (wnioskowana kwota dotacji: 18.000 zł), "Kultura-Kino-Chcemy być tacy sami" (wnioskowana kwota dotacji: 5.800 zł), "Likwidacja barier komunikacyjnych - bez barier" (wnioskowana kwota dotacji: 5.400 zł), "Góry nasze góry" (wnioskowana kwota dotacji: 20.490 zł) Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA z powodu wadliwej kalkulacji kosztów i braku spójności pomiędzy celem zadania i budżetem w odniesieniu do każdej oferty
17. "Rehabilitacja 10 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych obowiązkiem szkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: 55.440 zł), "Rehabilitacja 7 dzieci z dysfunkcjami psychoruchowymi objętych obowiązkiem szkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: 30.360 zł) Fundacji PATMOS z powodu zbyt wysokiego kosztu realizacji zadania w stosunku do zakresu w odniesieniu do każdej oferty
18. "Obóz rehabilitacyjno-wspinaczkowy dla osób z autyzmem" (wnioskowana kwota dotacji: 6.400 zł) Krajowego Towarzystwa Autyzmu z powodu braku kalkulacji w kosztorysie zadania
19. "Zimowisko - wyjazd zimowy dzieci i młodzieży z autyzmem" (wnioskowana kwota dotacji: 4.000 zł) Krajowego Towarzystwa Autyzmu z powodu: okres realizacji zadania nie jest zgodny z okresem, w jakim mają być realizowane zadania konkursowe (termin niezgodny z warunkami konkursu)
20. "Klub integracyjny SEZAM - kontynuacja" (wnioskowana kwota dotacji: 21.680 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni z powodu nieprawidłowej kalkulacji kosztów
21. "Poznajemy kulturę i historię średniowiecznego Pomorza" (wnioskowana kwota dotacji: 5.016 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni z powodu zbyt ogólnej kalkulacji kosztów, uniemożliwiającej rzetelną ocenę
22. "Teraz Ja, teraz My w teatr się pobawimy - chociaż kółko to otwarte" (wnioskowana kwota dotacji: 2.300 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu: nie wiadomo, do ilu niepełnosprawnych skierowano ofertę i braku kalkulacji kosztów
23. "Nad morzem bez barier - kolonie letnie" (wnioskowana kwota dotacji: 33.200 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku spójności z warunkami konkursu - oferta nie jest skierowana do mieszkańców Gdyni
24. "Z bohaterami Sienkiewicza poznajemy Polskę" (wnioskowana kwota dotacji: 34.860 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku informacji, do ilu dzieci skierowano ofertę i braku kalkulacji
25. "Słoneczna szkoła - integracyjny festyn rodzinny" (wnioskowana kwota dotacji 11.000 zł) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" z powodu braku informacji, do ilu dzieci skierowano ofertę i braku kalkulacji
26. "Wypożyczalnia, serwis i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (wnioskowana kwota dotacji: 20.600 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku uszczegółowienia i uzasadnienia dla kosztów w budżecie zadania i błędnej kalkulacji kosztów (w tytule "wypożyczalnia", a w kosztorysie jest "szkolenie"
27. "Krakonos - integracyjny obóz harcerski" (wnioskowana kwota dotacji: 13.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu nieuszczegółowienia w opisie i budżecie zadania, jakie są planowane w ramach zadania koszty i dlatego, iż zapis "dotacja celowa" sugeruje, że na realizację zadania przeznaczono już środki z dotacji celowej UM, co jest niezgodne z warunkami konkursu
28. "Integracyjny Klub Sportowy ‘Z nami zdrowiej’" (wnioskowana kwota dotacji: 5.760 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów oraz niespójności kosztorysu z opisem zadania
29. "V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Osób Niepełnosprawnych ‘Muzyka bez granic’" (wnioskowana kwota dotacji: 8.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku spójności pomiędzy opisem zadania a budżetem
30. "Bajkolandia - terapia logopedyczna poprzez przedstawienia teatralne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym" (wnioskowana kwota dotacji: 5.500 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku spójności pomiędzy opisem zadania a kosztorysem oraz braku informacji o kwalifikacjach osób realizujących zadanie
31. "III Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ‘Bez Tematu’" (wnioskowana kwota dotacji: 4.800 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu niekompletnej oferty (pkt 4) oraz braku informacji o kwalifikacjach osób zaangażowanych w realizację zadanie
32. "Integracyjny rejs żeglarski na jachcie ‘Zawisza Czarny’ - terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach ekstremalnych" (wnioskowana kwota dotacji: 15.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu niespójności między opisem a budżetem zadania oraz braku możliwości oceny kosztorysu
33. "VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 8.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku wyodrębnienia kosztów zadania z podziałem na rzecz mieszkańców Gdyni i pozostałych uczestników
34. "Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - rozwijamy się przez uprawianie turystyki" (wnioskowana kwota dotacji: 4.520 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu błędów w kalkulacji oraz braku możliwości oceny na podstawie opisu zadania ilości osób biorących udział w zadaniu
35. "Familiada - V Turniej Rodzin" (wnioskowana kwota dotacji: 3.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu braku w ofercie informacji dotyczących zasobów kadrowych oraz braku informacji, ile osób będzie brało udział w zadaniu
36. "Kolorowa lokomotywa - wieloaspektowa rewalidacja osób głębiej niepełnosprawnych" (wnioskowana kwota dotacji: 27.000 zł) Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z powodu trudności w ocenie merytorycznej zadania (lakoniczny, niejasny opis), braku odzwierciedlenia opisu w kosztorysie zadania i braku wskazania osób biorących udział w realizacji zadania
37. "Udział osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych" (wnioskowana kwota dotacji: 2.100 zł) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku kalkulacji kosztów i braku możliwości oceny zadania
38. "Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny ‘na łono natury’ osób chorych na stwardnienie rozsiane" (wnioskowana kwota dotacji: 1.000 zł) Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku kalkulacji kosztów i wynikającej stąd niemożliwości oceny oferty
39. "Rehabilitacja grupowa" (wnioskowana kwota dotacji: 3.000 zł) Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z powodu niemożliwości oceny oferty ze względu na brak kalkulacji kosztów
40. "Wyjazd po zdrowie" (wnioskowana kwota dotacji: 44.000 zł) Fundacji Zdrowia "Esco" z powodów: wadliwa kalkulacja kosztów niezgodna z formularzem, wysokie koszty administracyjne, kalkulacja kosztów nie znajduje potwierdzenia w opisie zadania, zastosowana jednostka miary (tydzień) nie daje możliwości rzetelnej oceny zadania, podobnie jak opis zadania.

Informacje o rostrzygnięciu:
Komisja Oceniająca odrzuciła z przyczyn formalnych następujące oferty:
1. Wspólnoty "Wiara i Światło" na zadanie "Integracyjny obóz wypoczynkowy dla rodzin posiadających dzieci z upośledzeniem umysłowym - Łyśniewo 2006" - niewłaściwy podmiot ubiegający się o dotację, brak podpisów;
2. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" na zadanie "Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych" - niewłaściwy formularz oferty;
3. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie "Klub integracyjny SEZAM - kontynuacja" - termin realizacji zadania niezgodny z warunkami konkursu;
4. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Teraz Ja, teraz My w teatr się pobawimy - chociaż kółko to otwarte!" - niewłaściwy formularz oferty;
5. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Z bohaterami Sienkiewicza poznajemy Polskę" - niewłaściwy formularz oferty;
6. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" na zadanie "Słoneczna szkoła - integracyjny festyn rodzinny" - niewłaściwy formularz oferty;
7. Caritasu Archidiecezji Gdańskiej na zadanie "Teatr Integracyjny" - niewłaściwy formularz oferty;
8. Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie "Imprezy integracyjne" - nieaktualny wyciąg z KRS.

Komisja Oceniająca nie zarekomendowała do przyznania dotacji następujących ofert:

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: "Wspieranie rodziców w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną" - brak środków finansowych;
2. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: "Ogólnopolski zjazd Amazonek" - brak środków finansowych;
3. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Spotkania integracyjne" - brak środków finansowych;
4. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zadanie: "Poprawienie sprawności ruchowej" - brak środków finansowych;
5. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA, zadanie: "Dla niesłyszących Latem - Kanał Ostródzko-Elbląski, Zimą Kulig" - w trakcie poprzedniego konkursu przyznano dotację na podobne zadanie;
6. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Spełniamy marzenia - Góry nasze Góry - Sport Kultura Rekreacja" - zadanie wchodzi w zakres działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, które są finansowane ze środków PFRON;
7. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA, zadanie: "Pierwszy krok do samodzielności - aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - zbyt słabo i zbyt ogólnie opisane zadanie;
8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, zadanie: "Poznajemy kulturę i historię średniowiecznego Pomorza" - brak środków finansowych;
9. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej - rozwijamy się poprzez uprawianie turystyki" - brak środków finansowych;
10. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Żaglowiec "Zawisza Czarny" - Morze Bałtyckie" - brak środków finansowych;
11. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Krakonos - integracyjny obóz harcerski" - brak środków finansowych;
12. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Familiada - V Turniej Rodzin" - brak środków finansowych;
13. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Integracyjny Klub Sportowy "Z nami zdrowiej" - brak środków finansowych;
14. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" - brak środków finansowych;
15. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk", zadanie: "Bajkolandia - terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych w wieku przedszkolnym poprzez przedstawienia teatralne" - brak środków finansowych;
16. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Rehabilitacja psychosomatyczna osób niepełnosprawnych, chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdyni pod hasłem "Uczmy się żyć z SM w Borkowie" - brak środków finansowych; możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł (PFRON);
17. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku, zadanie: "Grupowy udział niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni (chorych na SM) w imprezach kulturalnych pod hasłem "Ze sztuką za Pan Brat" - brak środków finansowych;
18. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin, zadanie: "Wyjazd po zdrowie" - brak środków finansowych, możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie z innych środków (PFRON);
19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń", zadanie: "Teatr otwarty" - brak środków finansowych;
20. Fundacja Zdrowia ESCO, zadanie: "Pomoc psychosomatyczna osobom niepełnosprawnym" - brak środków finansowych.

W przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu CISZA na zadanie "Likwidacja barier w komunikowaniu się - bez barier" Komisja Oceniająca, pozytywnie ustosunkowując się do oferty, zaproponowała dokładne zbadanie skali potrzeb i - wobec wyczerpania budżetu niniejszego konkursu - znalezienie innych źródeł sfinansowania tego zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.03.2006