Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ośrodków profilaktyki środowiskowej

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki i terapii środowiskowej.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej, z terminem składania ofert do dnia 20 listopada 2006 r. do godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. Legionów 130, pokój 108) lub w Kancelarii Ogólnej UM..
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne zgodnie z zarządzeniem Nr 16454/06/IV/O z dnia 06.10.2006r. Ogłaszany konkurs dotyczy:
świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w:
- SP Nr 16, ul. Chabrowa 43
- SP Nr 10, ul. Morska 192
- SP Nr 6, ul. Cechowa 22
- ZS Nr 10, ul. L. Staffa 10
- przy ul. Leszczyki 177
- w rejonie Pogórza
świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej prowadzonych w:
- przy ul. Opata Hackiego 17
- przy ul. Płk. Dąbka 52

Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się:

- dla świetlicy w SP Nr 16, ul. Chabrowa 43 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy w SP Nr 10, ul. Morska 192 od niż 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy w SP Nr 6, ul. Cechowa 22 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy w ZS Nr 10, ul. L. Staffa 10 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Leszczyki 177 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy w rejonie Pogórza od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy i ośrodka profilaktyki środowiskowej przy ul. Opata Hackiego 17 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy i ośrodka profilaktyki środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52 od 1stycznia 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007" (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców.
Do oferty składanej w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa jeżeli nie dotyczy to szkół, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Organizacje, które wygrają konkurs, otrzymają od Gminy lokal w użyczenie na okres trwania umowy. Ponadto wszystkie organizacje będą zobowiązane dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC na prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, co będzie stanowiło załącznik do umowy.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- dla świetlicy w SP Nr 16, ul. Chabrowa 43
66.000 zł w 2007r.
66.000 zł w 2008r
33.400 zł w 2009r.
- dla świetlicy w SP Nr 10, ul. Morska 192:
66.000 zł w 2007r.
66.000 zł w 2008r
33.400 zł w 2009r.
- dla świetlicy w SP Nr 6, ul. Cechowa 22
66.000 zł w 2007r.
66.000 zł w 2008r
33.400 zł w 2009r.
- dla świetlicy w ZS Nr 10, ul. L. Staffa 10
66.000 zł w 2007r.
66.000 zł w 2008r
33.400 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Leszczyki 177
70.350 zł w 2007r.
70.350 zł w 2008r.
35.600 zł w 2009r.
- dla świetlicy w rejonie Pogórza
73.350 zł w 2007r.
73.350 zł w 2008r.
36.890 zł w 2009r.
- dla świetlicy i ośrodka profilaktyki środowiskowej przy ul. Opata Hackiego 17
119.990 zł w 2007r.
119.990 zł w 2008r.
64.900 zł w 2009r.
- dla świetlicy i ośrodka profilaktyki środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52
119.990 zł w 2007r.
119.990 zł w 2008r.
64.900 zł w 2009r.
W przypadku świetlic, które nie mieszczą się w szkołach, do podanych kwot wliczono koszty eksploatacyjne.
W 2005 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej ogółem przeznaczono 1.131.748 zł, w tym:
1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chwarznieńskiej 2 - 79.370,-
2.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiczlińskiej 93 - 49.896,-
3.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 7 - 81.848,-
4.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82 - 64.620,-
5.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89 - 47.800,-
6.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11 - 50.822,-
7.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5 - 52.183 ,-
8.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 - 55.000,-
9.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177 - 55.000,-
10.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150 - 51.350,-
11.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43 - 66.392,-
12.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192 - 66.909,-
13.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22 - 66.279,-
14.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Osrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52 - 109.975,-
15Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Opata Hackiego 17 - 110.042,-
16.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5 - 64.420,-
17.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2 - 59.840,-

W 2006 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej ogółem przeznaczono 1.282.874 zł, w tym:
1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chwarznieńskiej 2 - 105.710,-
2.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiczlińskiej 93 - 66.028,-
3.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 7 - 124.556,-
4.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82 - 69.598,-
5.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89 - 71.601,-
6.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11 - 66.028,-
7.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5 - 73.788,-
8.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 - 55.000,-
9.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177 - 55.000,-
10.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150 - 50.000,-
11.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43 - 65.000,-
12.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192 - 65.000,-
13.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22 - 65.000,-
14.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Osrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52 - 109.370,-
15Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Opata Hackiego 17 - 110.375,-
16.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5 - 67.320,-
17.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2 - 63.500,-

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.10.2006