Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

                                 ZARZĄDZENIE NR 14213/06/IV/O

Prezydenta Miasta Gdyni
                                             z dnia  13 czerwca 2006r.
 
w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
 
 
Na podstawie  art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 5, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  rozdz.1 ust 3.3 uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.08.2005r., w sprawie przyjęcia „Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (MGR z dnia 30.09.2005 roku, nr 41, poz. 2417)

 
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

 
§ 1

 
 Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotacje na realizację zadania: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych następującym podmiotom:

- w rejonie Gdynia Śródmieście– Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wyspa” w Gdyni Śródmieciu w następujących kwotach:

             36.500 zł w 2006r. 
             72.526 zł w 2007r.
             72.526 zł w 2008r.
             36.876 zł  w 2009r.
- w rejonie Gdynia Redłowo – Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” na dofinansowanie zadnia: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni Redłowie w następujących kwotach:           
             36.500 zł w 2006r. 
             71.726 zł w 2007r.
             71.726 zł w 2008r.
             36.376 zł  w 2009r.
 
 
§ 2
 
Wysokość dotacji w 2006r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 73.000,- (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące ) zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 144.252 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) w 2007r. ,  144.252 zł (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) w 2008r. oraz 73.252 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) w 2009r. zostanie sfinansowana po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego.                                  

 
§ 3
 
Formę i terminy przekazania środków określą umowy, stanowiące załączniki do zarządzenia.
 
 
 
§ 4
 
Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.
 
 
§ 5
 
Do podpisania umów upoważnia się:
1.      Wiceprezydent  Ewę Łowkiel
2.      Wiceprezydenta   Michała Gucia
 
§ 6
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Ratuszu” i na stronach portalu internetowego.

                                                 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 17.04.2007