Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej


Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 16856/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 07 listopada 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej

Na podstawie art.30, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.3 pkt 2.1 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)

§ 1. Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej
Fundacji "Gdyński Most Nadziei" z siedzibą w Gdańsku, ul. Kusocińskiego 6/40, 80-288, NIP 957-09-53-061 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- 33.870 zł w 2006r.
- 100.000 zł w 2007r.

§ 2. Wysokość dotacji w 2006r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 33.870,- (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt) zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85195 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) w 2007r. zostanie sfinansowana po uchwaleniu przez Radę Miasta w 2007 roku rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

§ 3. Formę i terminy przekazania środków określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§ 4. Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

§ 5. Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.11.2006