Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:prowadzenie Klubu Abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście


Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 16616/2006/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 17.10.06r.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdyni Śródmieście, z terminem składania wniosków do dnia 20 listopada 2006 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania dotowana będzie działalność na rzecz mieszkańców Gdyni dotycząca rehabilitacji społecznej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości.
Wskazane jest, aby program klubu obejmował m.in. takie zadania jak:
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;
- spotkania indywidualne prowadzone przez specjalistów psychoterapii uzależnień (tzw. porady);
- spotkania dla grup AA-owskich, Al-Anon, grupy wsparcia dla ofiar przemocy lub innych tego rodzaju grup;
- oddziaływania rehabilitacyjne po zakończonym leczeniu kierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, np. warsztaty komunikacji małżeńskiej, trening asertywności, radzenia sobie ze stresem, złością itp.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2007 r. i zakończy 31 grudnia 2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 4 pkt.1 Uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007" (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285), art. 41 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. z późn. zm.).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok (nie dotyczy organizacji nowopowstalych; w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie. Przy opisie programu należy przedstawić wewnętrzny harmonogram pracy klubu ze wskazaniem osób, które są odpowiedzialne za realizację danego zadania. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, atrakcyjność proponowanych działań, przewidywana ilość osób objętych ofertą. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 56.000 zł .
Na realizację zadań związanych z prowadzeniem klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2005 kwotę 70.000 zł, w roku 2006 kwotę 57.000 zł.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 104 (tel.: 620-89-71), w godzinach 8.30-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM - Katarzyna Janiszewska) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Oferty można składać także w kancelarii ogólnej UM w wyznaczonym terminie do godz. 10.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.05.2006