profilaktyka uzależnień - prowadzenie punktu konsultacyjnego

Prezydent Miasta Gdyni
otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino, z terminem składania ofert do dnia 10 lipca 2006 r. do godz. 10.00 lub w kancelarii ogólnej UM.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność dotycząca edukacji i poradnictwa dla mieszkańców Gdyni, w szczególności dla rodziców, opiekunów prawnych oraz wychowawców dzieci i młodzieży służąca przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym. Realizacja zadania ma odbywać się w stałym wymiarze godzin przez 10 miesięcy, a w okresie wakacyjnym w trybie dyżurów.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2008r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.3 pkt 3.6 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417), art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. z późn. zm.)
Dotacje nie mogą> być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru , statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, kwalifikacje osób realizujących zadanie, potwierdzenie współpracy z placówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność oferty, dostępność, możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach, doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa, współpraca z palcówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień, koszty realizacji zadania, kwalifikacje realizatorów.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 sierpnia 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywane kwoty dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- 6.000 zł w 2006r.
- 20.000 zł w 2007r.
- 20.000 zł w 2008r.
Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnienia od alkoholu, w tym prowadzenie punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Witomino Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 15.000 zł, w roku 2005 kwotę 15.000 zł , w 2006r. kwotę 15.000 zł Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108> (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
WYKAZ OFERENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DATACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino zgodnie z Zarządzeniem Nr 14112/06/IV/O z dnia 06.06.2006r.:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z ofertą na realizację zadania: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino; wnioskowana kwota: 6.000 zł w 2006r., 20.000 zł w 2007r., 20.000 zł w 2008r.ZARZĄDZENIE NR 15900/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 22.08.2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino

Na podstawie art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.3 pkt 3.6 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417), art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

§ 1. Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino:
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava" z siedzibą w Gdyni, ul. Chwarznieńska 2, 81-613, NIP 586-20-02-790 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- 6.000 zł w 2006r.
- 20.000 zł w 2007r.
- 20.000 zł w 2008r.

§ 2. Wysokość dotacji w 2006r. wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 6.000,- (słownie złotych: sześć tysięcy ) zostanie sfinansowana ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni w dziale 851, rozdz. 85154 § 2820. Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) w 2007r. i 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia ty) w 2008r. zostanie sfinansowana po uchwaleniu przez Radę Miasta w poszczególnych latach rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

§ 3. Formę i terminy przekazania środków określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§ 4. Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

§ 5. Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.07.2006