Profilaktyka przez sport - II edycja

Prezydent Miasta Gdyni
Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależniń: Profilaktyka przez sport.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport , z terminem składania ofert do dnia 24 kwietnia 2006 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 maja 2006 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2006r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.3 pkt 3.3 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417), art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. z późn. zm.)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność oferty, ilość odbiorców zadania, możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach, współpraca z palcówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień, koszty realizacji zadania, kwalifikacje realizatorów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Miasta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 48.070 zł
Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnienia od alkoholu, w tym działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 87.123 zł przekazując je następującym podmiotom:
- 20.000 zł Wojskowemu Klubowi Sportowemu Flota na realizację zadania "Program profilaktyczny - wychowanie przez aktywność sportową - pływanie"
- 12.000 zł Stowarzyszeniu Abstynentów Gdynia na realizację zadania "Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2004"
- 3.000 zł Stowarzyszeniu Abstynentów Gdynia na realizację zadania "Program działalności rekreacyjno-sportowej Gdyńskiego Abstynenckiego Koła Rekreacyjno-Sportowego PROFIT na rok 2004"
- 5.200 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Galeon" na realizacje zadania "Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży (Grabówek, Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana"
- 7.100 zł Kawiarni Młodzieżowej "Cafe Variette" na realizację zadania "Nauczmy się żyć razem - zespół wyjazdów integracyjnych 2004"
- 8.000 zł Stowarzyszeniu Wszechstronnego Rozwoju ":Alfa" na realizację zadania "Zimowisko w Gorcach z realizacją programu Poprawa komunikacji międzyludzkiej jako forma profilaktyki środowiskowej "
- 14.535 zł Yacht Klubowi Polski Gdynia na realizację zadania. "Żagloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi"
- 17.288 zł Morskiemu Gdyńskiemu Klubowi Sportowemu "Arka" na realizację zadania "Sport przeciw patologiom"
Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnienia od alkoholu, w tym działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2005 kwotę 95.522 zł przekazując je następującym podmiotom:
- 3.840 zł Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu "Promyk" na realizację zadania "Sobotni Klub Sportowy - Rośnij zdrowo"
- 3.800 zł Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi" na realizację zadania "Wspinaczka i ściana wspinaczkowa - między pasją a profilaktyką"
- 3.540 zł Stowarzyszeniu "Eleusis" na realizację zadania "Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży"
- 20.500 zł Wojskowemu Klubowi Sportowemu "Flota" na realizację zadania Program profilaktyczny: wychowanie przez aktywność sportową-pływanie w płetwach
- 15.230 zł Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski na realizację zadania: Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich hufców
- 11.800 zł Yacht Klubowi Polski Gdynia na realizację zadania Żagloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
- 15.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Cisowa" na realizację zadania Program profilaktyczny poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
- 18.856 zł Stowarzyszeniu Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe "Profit" na realizację zadania Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2005
- 2.956 zł Stowarzyszeniu Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe "Profit" na realizację zadania Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 13845/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 17 maja 2006

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport

Na podstawie art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.3 pkt 3.3 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417), art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. z późn. zm.)


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1

Zgodnie ze złożonymi ofertami przyznaje się dotację na realizację zadania: Profilaktyka przez sport następującym podmiotom:
- Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, ul. Al. Niepodległości 632 , 81-855, NIP 957-06-57-546 na dofinansowanie zadania w kwocie 1.756 zł
- Stowarzyszeniu "Razem" z siedzibą w Gdyni , ul. Leszczyki 177 , 81-200, NIP 958-12-92-806 na dofinansowanie zadania w kwocie 12.600 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Cisowa" z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP 958-10-06-657 na dofinansowanie zadania w kwocie 6.000 zł
- Wojskowemu Klubowi Sportowemu "Flota" Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 73 , 81-127, NIP 586-010-39-89 na dofinansowanie zadania w kwocie 15.000 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu "Profit" z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP 586-21-42-692 na dofinansowanie zadania w kwocie 9.696,30 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu "Profit" z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP 586-21-42-692 na dofinansowanie zadania w kwocie 2.880 zł§ 2
Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 47.932,30,- zł ( słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote trzydzieści groszy) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 851, rozdz. 85154 , z czego kwota 1.756 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć )w § 2830 a pozostała kwota w wysokości 46.176,30 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) w § 2820.


§ 3
Formę i terminy przekazania środków określą umowy, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.

§ 5
Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.05.2006