Podstawowa pierwsza pomoc

Prezydent Miasta Gdyni
Konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pozytku publicznego na realizację zadania: Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni, program pilotażowy.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni, program pilotażowy, z terminem składania wniosków do dnia 24 kwietnia 2006 r. do godz. 10.00.

W ramach realizacji zadania dotowana będzie działalność edukacyjna mająca na celu poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy i nabycie umiejętności jej udzielania na rzecz mieszkańców Gdyni. Zakres tematyczny zadania musi obejmować m.in. zagadnienia: zachowanie się w miejscu zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rodzaje i sposoby powiadamiania, podstawowe czynności resystutacyjne i ratownicze. Czas i zakres szkolenia ma zostać dostosowany dla poszczególnych grup wiekowych.

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 maja 2006 r. i zakończy najpóźniej do 30 listopada 2007r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 1 ust.2 pkt 2.2 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)

Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2005 rok ( nie dotyczy organizacji nowopowstałych, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru , statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: opis programu ze wskazaniem rodzaju ćwiczeń, posiadana baza sprzętowa ( wymagany fantom ), liczba przeszkolonych osób, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania, kwalifikacje osób realizujących zadanie, dokładne określenie miejsca realizacji zadania oraz sposobu informowania i pozyskiwania uczestników. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Miasta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2006 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
- w 2006r. 10.000 zł.
- W 2007r. 10.000 zł

Na realizację zadań związanych z podstawową pierwszą pomocą Miasto Gdynia w 2004r. przeznaczyło 4.450 zł, przekazując je Automobilowiklub Morskiemu Klub Obywatelski w Gdyni na realizację zadania "VI Konkurs Ratownika Drogowego" W 2005r. na w/w zadanie Miasto Gdynia nie przeznaczyło żadnych środków.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje o rostrzygnięciu:
ZARZĄDZENIE NR 13770/06/IV/O
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 16 maja 2006r.

w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni, program pilotażowy


Na podstawie art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 19 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdziału 1 ust.2 pkt 2.2 załącznika do Uchwały nr XXXIII/797/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (MGR z dnia 30.09.2005r. nr 41, poz. 2417)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

§ 1

Zgodnie ze złożoną ofertą przyznaje się dotację na realizację zadania: Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni, program pilotażowy :
Związkowi Harcerstwa Polskiego, w W-wie, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491, NIP 583-000-95-53 na dofinansowanie zadania w kwotach:
- 10.000 zł w 2006r.
- 10.000 zł w 2007r.

§ 2

Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 10.000,- ( słownie złotych: dziesięć tysięcy ) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 851, rozdz. 85195 § 2820.
Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy ) w 2007r. zostanie pokryta po uchwaleniu przez Radę Miasta rezerwy na realizację zadań własnych Gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 3

Formę i terminy przekazania środków określi umowa, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawuje Wydział Zdrowia.


§ 5


Do podpisania umów upoważnia się:
1. Wiceprezydent Ewę Łowkiel
2. Wiceprezydenta Michała Gucia

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w "Ratuszu" i na stronach portalu internetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.05.2006