Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

Przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR675/07/V/P
z dnia 23.01.2007 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni:

1. Pomorskiemu Stowarzyszeniu Stomijnemu przy Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1 – ACK AMG na zadanie: „Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”; przyznana kwota dotacji: 3.700 zł;
2. Fundacji Ochrony Praw Dziecka na zadanie: „Ośrodek Rehabilitacyjny Wyrównywanie Szans”; przyznana kwota dotacji: 60.000 zł;
3. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zadanie: „Poprawa sprawności psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 9.000 zł;
4. Fundacji Dogtor na zadanie: „Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących z Fundacją”; przyznana kwota dotacji: 30.000 zł;
5. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym na zadanie: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem”; przyznana kwota dotacji: 25.000 zł;
6. Stowarzyszeniu Amazonek Gdyńskich „Amazonki” na zadanie: „Rehabilitacja szansą na utrzymanie sprawności”; przyznana kwota dotacji: 25.000 zł;
7. Stowarzyszeniu osób z wadą słuchu „Cisza” na zadanie: „Tacy sami – aktywizacja integrująca środowisko osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 3.200 zł;
8. Fundacji „Patmos” na zadanie: „Rehabilitacja 7 dzieci z dysfunkcji psychoruchowymi objętych obowiązkiem szkolnym – kontynuacja programu”; przyznana kwota dotacji: 14.000 zł;
9. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie: „Spotkania integracyjne”; przyznana kwota dotacji: 2.200 zł;
10. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zadanie: „Edukacja opiekunów”; przyznana kwota dotacji: 2.540 zł;
11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej na zadanie: „Kontynuacja działalności Galerii Światło”; przyznana kwota dotacji: 5.320 zł;
12. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik” na zadanie: „Stymulacja ruchowa i społeczna dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin (kontynuacja)”; przyznana kwota dotacji: 12.000 zł;
13. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Św. Mikołaj w Stowarzyszeniu oraz świąteczny podarunek”; przyznana kwota dotacji: 1.800 zł ;
14. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Wspólne świętowanie  - 10 lat EFFETHY”; przyznana kwota dotacji: 2.400 zł;
15. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na  zadanie: „Wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin głuchoniemych, dzieci niesłyszących oraz niedosłyszących”; przyznana kwota dotacji: 4.440 zł;
16. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie: „Pomoc asystenta skierowana do osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 6.000 zł;
17. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ” na zadanie: „Wyprawy turystyczne i warsztaty niezależności = mały sposób na ukrytą nadopiekuńczość”; przyznana kwota dotacji: 10.000 zł;
18. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Nie jesteś sam – program wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – kontynuacja”; przyznana kwota dotacji: 20.000 zł;
19. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Familiada – V Turniej Rodzin”; przyznana kwota dotacji: 3.000 zł;
20. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Spływ kajakowy dla młodzieży niepełnosprawnej – rozwijamy się przez uprawianie turystyki”; przyznana kwota dotacji: 2.000 zł;
21. Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „PROMYK” na zadanie: „Żaglowiec Zawisza Czarny – terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie w warunkach ekstremalnych”; przyznana kwota dotacji: 13.000 zł;
22. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - Koło Miejskie na zadanie: „Profilaktyka późnych powikłań cukrzycy, nauka życia z cukrzycą”; przyznana kwota dotacji: 900 zł;
23. Fundacji „Słoneczna Jesień” na zadanie: „Gdynia sercem malowana”; przyznana kwota dotacji: 4.000 zł;
24. Stowarzyszeniu Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin na zadanie: „Rehabilitacja grupowa”; przyznana kwota dotacji: 3.600 zł;
25. Związkowi Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Oddziału w Gdyni) na zadanie: „Pomoc osobom niepełnosprawnym i integracja środowiska osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej”; przyznana kwota dotacji: 8.000 zł;
26. Stowarzyszeniu na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” na zadanie: „Sobotnie zajęcia klubowe – kontynuacja projektu”; przyznana kwota dotacji: 7.000 zł;
27. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie: „Kontynuacja programu Nie jesteś sam wspomaganie rozwoju dzieci w wieku szkolnym niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcjami rozwojowymi”; przyznana kwota dotacji: 21.000 zł;
28. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni na zadanie: „Teatr Biuro Rzeczy Osobistych – uczestnictwo w kulturze forma aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”; przyznana kwota dotacji: 12.000 zł;
29. Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku na zadanie: „Z kręglami po zdrowie, czyli ruch lepszą forma spędzania czasu wolnego wśród młodych osób chorych na stwardnienie rozsiane – kontynuacja”; przyznana kwota dotacji: 6.500 zł.


Oferty, które nie otrzymały dotacji w konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.


1. „Wydawanie kwartalnika dla osób niepełnosprawnych RAZEM RAŹNIEJ” Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na brak wyjaśnienia potrzeby tłumacza w ramach zadania;

2. „Wycieczka autokarowa 4-dniowa” Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

3. „Działania w zakresie kultury i integracji osób niepełnosprawnych” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

4. „Grupowe spotkania osób niepełnosprawnych” Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

5. „Poznaj swój region” Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

6. „Impreza edukacyjno-integracyjna promująca język i kulturę kaszubską” Polskiego Związku Głuchych z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

7. „Jubileuszowy X Zlot Osób Niesłyszących – z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” Polskiego Związku Głuchych z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

8. „Organizacja zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych jako forma wzmocnienia procesu rehabilitacji psycho-społecznej osób z autyzmem” Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym  z powodu: brak wyjaśnienia, czy opisane w ofercie zajęcia uzupełniają obowiązkowe zajęcia szkolne, czy też zaplanowane zostały w ramach obowiązku szkolnego,

9. „Obchody 10-lecia października 2007” Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich „Amazonki” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

10. „VI Gdyński Przegląd Twórczości Teatralnej Placówek Specjalnych My zaczarowani teatrem” Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży VITAVA z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

11. „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin dysfunkcyjnych” Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży VITAVA z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

12. „Promyk nadziei – ciekawi świata” Stowarzyszenia osób z wadą słuchu „Cisza” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

13. „Działalność samopomocowa przez osoby niepełnosprawne – pomocna dłoń” Stowarzyszenia osób z wadą słuchu „Cisza” z powodu lakonicznego opisu zadania i niespójności między projektem a budżetem. Jednocześnie Komisja podkreśliła, że ciekawym elementem oferty jest propozycja kursu języka migowego dla różnych służb;

14. „Pierwszy krok do samodzielnej pracy -  prowadzenie sklepików terapeutycznych” Stowarzyszenia osób z wadą słuchu „Cisza” z powodu częściowego pokrywania się zakresu zadania z zakresem Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz poziomu wydatków nieadekwatnego do efektów zadania.

15. „Metoda Ruchu Rozwijającego sposobem powrotu do równowagi psychomotorycznej” Fundacji „Patmos” z powodu braku środków finansowych w budżecie zadania;

16. „My też chcemy rozmawiać – zajęcia logopedyczne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” Fundacji „Patmos” z powodu braku wykwalifikowanej kadry w zadaniu
17. „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z nieprawidłową statyką ciała” Fundacji „Patmos” z powodu  braku środków finansowych w budżecie konkursu;
18. „Bądźmy zdrowi razem -  wspólna rehabilitacja dzieci i rodziców” Fundacji „Patmos” z powodu braku uzasadnienia wydatkowania środków na zabiegi dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy są pełnosprawni.

19. „Teatr Integracyjny” Caritas Archidiecezji Gdańskiej z powodu tego, iż działalność jest kierowana do uczestników WTZ, którzy podlegają rehabilitacji finansowanej z budżetu miasta;

20. „Nordic Walking w tygodniu i co tydzień” Caritas Archidiecezji Gdańskiej z powodu nieuzasadnionego kosztu w stosunku do wartości zadania i wątpliwości Komisji co do adresata zadania.

21. „Piknik rodzinny w Orłowie z okazji dnia dziecka” Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

22. „Nie ma rzeczy niemożliwych – Korona Gór Polskich – integracyjna wyprawa letnia” Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „PROMYK” z powodu mało realistycznego programu;

23. „Integracyjny Klub Sportowy Z nami zdrowiej” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

24. „VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „PROMYK”z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

25. „Bajkolandia – terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych w wieku przedszkolnym poprzez przedstawienie teatralne” Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „PROMYK” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

26. „Sport dla niepełnosprawnych” Klubu Sportowego Niepełnosprawnych START - GDYNIA z powodu lakonicznego opisu zadania, wysokiego kosztu w stosunku do ilości beneficjentów oraz nieuzasadnionych kosztów w budżecie zadania.

27. „Wyjazd po zdrowie” Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin ze względu na charakter wyjazdu, który wskazuje, iż zadanie powinno być finansowane z wykorzystaniem trybu właściwego dla turnusów rehabilitacyjnych.

28. „Ścieżkami psychiatrii humanistycznej – wyjazd do Krakowa” Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

29. „Biwak integracyjny – biwak familijny” Stowarzyszenia na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

30. „Wydanie kwartalnika Życie pod wiatr” Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;

31. „Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna MOCNI RAZEM” Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu;
32. „I Ty SM-ko możesz sama dojść do celu” Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku z powodu braku środków finansowych w budżecie konkursu.

Informacje o rozstrzygnięciu:
Komisja Oceniająca z przyczyn formalnych odrzuciła 1 ofertę Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA na zadanie „Bowling – naszym marzeniem” – termin realizacji zadania jest niezgodny z terminem wskazanym w konkursie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Małgorzata _Mnich
Data udostępnienia informacji: 26.01.2007