Wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku

Prezydent Miasta Gdyni
Otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku.


przy kwocie dotacji powyżej 5.000zł w szczególności na organizację: festiwali, przeglądów i spektakli teatralnych, baletowych i tańca współczesnego, muzycznych i filmowych, wydarzeń, które łączą różne dziedziny sztuki, wystaw sztuki współczesnej, wydarzeń związanych z 80-leciem nadania Gdyni praw miejskich, wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.

Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 2006 roku wynosi 300.000zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być mniejsza niż 5.000zł brutto i nie większa niż 70% całości budżetu zadania.

Jedna organizacja może złożyć do konkursu od 1 do 3 ofert. Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2006 i zakończy nie później niż 31 grudnia 2006 roku. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 20 lutego 2006 roku, do godz. 15.00, w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 134.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu - zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2005 (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres od utworzenia organizacji do daty ogłoszenia konkursu), aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera) ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Do oferty dołączyć należy wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.

Kryteria oceny oferty: merytoryczna wartość i jakość oferty w tym: określenie celu projektu, definicja grupy odbiorców, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, spójność budżetu z harmonogramem działań, koszt projektu w przeliczeniu na uczestnika - w zależności od charakteru zadania, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu kultury osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu, dostępność i otwartość realizowanego projektu.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Termin rozstrzygnięcia konkursu - do 28 marca 2006.

Na realizację zadań tego samego rodzaju Miasto Gdynia przeznaczyło kwoty brutto

w 2005 roku: wystawy i warsztaty plastyczne oraz wykłady z dziedziny historii sztuki- 2.894 zł, prelekcje oraz wykłady o starej Gdyni w ramach akcji 'Ocalić od zapomnienia'-1.100zł,

kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca 'Gdynia'- 3.000 zł, wydawanie czasopisma 'Gdińsko Kleka'- 2.680 zł, organizacja prelekcji i wystaw w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni- 3.000 zł, kultywowanie tradycji kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego 'Dzwon Kaszubski' - 3.000 zł, koncerty muzyki organowej i kameralnej (kontynuacja cyklu) - 3.000 zł, Cztery Pory Roku na Darze Pomorza - 3.000 zł, sesja popularno-naukowa cz.III pt 'Wysiedlenia ludności cywilnej z Miasta Gdynia w latach 1939/45 przez III Rzeszę' - 3.000 zł, Piknik rodzinny z Beatą Tyszkiewicz - 3.000 zł,

'Teatr Gościnny - Małe Formy z Wielkimi Aktorami' - 30.000zł, 'II Gdyński Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 'Bez Tematu' -4.800zł.

w 2006 roku: 0zł.

Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98 (tel. 668-81-69, 668-81-72), pok. 134, w godzinach 8.00-16.00.

Pliki do pobrania:

Formularz oferty
Ankieta GCOP
Lista ofert

Informacje o rostrzygnięciu:
W otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku przy kwocie dotacji powyżej 5.000 zł (ogłoszonym na mocy Zarządzenia Nr 12469/IV/2006/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006r.) przyznano dotacje następującym podmiotom:1. ODDZIAŁ GDAŃSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

na zadanie: 'Nagranie dwóch płyt z muzyką chóralną - w wykonaniu Chóru Mieszanego 'Symfonia' 7.000,-zł

2. FUNDACJA KULTURY 'LIBERTY' na zadanie: 'Teatr Gościnny 2006; Małe formy z wielkimi aktorami' 30.000,-zł

3. POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZYKI DAWNEJ na zadanie: 'IV Festiwal Muzyki Dawnej 'Anima Musica' 7.000,-zł

4. STOWARZYSZENIE CENTRUM TRANSFERU UMIEJETNOŚCI na zadanie: 'Z Gdyni na morze - Dworzec Morski na styku lądu i wody' Wystawa, Happening 18.168,-zł

5. STOWARZYSZENIE 'RUCH DLA GDYNI' na zadanie: 'Organizacja finału VI edycji konkursu wiedzy o mieście pt. 'Gdynia - nasza mała ojczyzna' 5.993,4zł

6. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI na zadanie: 'Scena 138 - Edukacyjny projekt teatralny' 32.840,-zł

7. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI na zadanie: 'Wydanie 1 tomu 18 numeru Rocznika Gdyńskiego' 16.750,-zł

8. STOWARZYSZENIE 'RAZEM' 'Przedstawienie 'Legendy i przekazy gdyńskie' forma zaangażowanie młodzieży w kreowanie lokalnej kultury' 10.000,-zł

9.STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH 80 lat 'Gdynia w kinie, kino w Gdyni' 11.538,-zł

10.STOWARZYSZENIE TEATRALNO-EDUKACYJNE 'WYBRZEŻAK' na zadanie:'Cena Solidarności (Solidarity Pains) - międzynarodowy interdyscyplinarny projekt artystyczno-społeczny' 32.500,-zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Urszula Morga
Data udostępnienia informacji: 24.03.2006