Z dnia 2005-12-28

 • 12 194/2005/IV/P - 2005-12-28
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 60 000 EUR na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 12 195/2005/IV/U - 2005-12-28
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Budowa ul. Żwirowej odc. I"

 • 12 196/2005/IV/U - 2005-12-28
  upoważnienia Marka Stępy - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Gdyni oraz jednoosobowego podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu finansowego w ramach Programu Phare SSG 2003 Unii Europejskiej

 • 12 197/2005/IV/U - 2005-12-28
  upoważnienia Michała Gucia - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Gdyni oraz jednoosobowego podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu finansowego w ramach Programu Phare SSG 2003 Unii Europejskiej

 • 12 198/2005/IV/U - 2005-12-28
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/447/UI/138/W/2005 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu Pogórze II etap II

 • 12 199/2005/IV/O - 2005-12-28
  wyrażenia zgody na zmianę umowy KB/709/UO/49-W/2005 dotyczącej wykonania wraz z montażem automatów do sprzedaży jednorazowych torebek papierowych do usuwania psich nieczystości

 • 12 200/2005/IV/M - 2005-12-28
  zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2006 roku

 • 12 201/2005/IV/M - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 202/2005/IV/M - 2005-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Trockiej

 • 12 203/2005/IV/M - 2005-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Okrężnej

 • 12 204/2005/IV/M - 2005-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej

 • 12 205/2005/IV/M - 2005-12-28
  bezprzetargowego oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7, na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

 • 12 206/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 207/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 208/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 210/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 211/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 212/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 213/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 214/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 215/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 216/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 217/2005/IV/M - 2005-12-28
  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 83 bez zachowania terminów wypowiedzenia

 • 12 218/2005/IV/M - 2005-12-28
  wyrażenia zgody na użyczenie na okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 24, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Pomorskiej Fundacji Filmowej

 • 12 219/2005/IV/M - 2005-12-28
  wyrażenia zgody na wynajęcie na okres nie dłuższy niż 1 rok lokalu użytkowego przy ul. Żeglarzy 7

 • 12 220/2005/IV/M - 2005-12-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Rdestowej

 • 12 221/2005/IV/K - 2005-12-28
  zatwierdzenia wyników przetargu na wykonanie usług usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 12 222/2005/IV/K - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 12 223/2005/IV/M - 2005-12-28
  wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej

 • 12 224/2005/IV/M - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Rybaków

 • 12 225/2005/IV/U - 2005-12-28
  akceptacji zmian treści umowy KB/645/UI/228/W/2004 na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 12 226/2005/IV/U - 2005-12-28
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 12 227/2005/IV/R - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletów lotniczych w ramach projektu TELLUS

 • 12 228/2005/IV/M - 2005-12-28
  akceptacji treści umowy z Polskapress dot. współpracy przy organizacji konkursu "Gdyński Biznesplan"

 • 12 229/2005/IV/S - 2005-12-28
  zmiany treści zarządzenia nr 11 711/05/IV/S w sprawie wyrażenia zgody na zakup systemu monitorowania pojazdów z wykorzystania technologii GPS oraz zatwierdzenia oferenta

 • 12 230/2005/IV/M - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia na emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w konkursie "Gdyński Biznesplan"

 • 12 231/2005/IV/M - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej

 • 12 232/2005/IV/M - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej

 • 12 233/2005/IV/S - 2005-12-28
  zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

 • 12 234/2005/IV/K - 2005-12-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 12 235/2005/IV/K - 2005-12-28
  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 12 236/2005/IV/U - 2005-12-28
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na wykonanie koncepcji "Rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni" w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"

 • 12 237/2005/IV/U - 2005-12-28
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Mylnej"

 • 12 238/2005/IV/U - 2005-12-28
  uregulowania należności za uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa ulicy Żwirowej - odc. I"

 • 12 239/2005/IV/U - 2005-12-28
  akceptacji treści aneksu nr 9 do umowy SOO/388/2000/UI dot. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulicy Świętojańskiej

 • 12 240/2005/IV/U - 2005-12-28
  uregulowania należności za uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji "Budowa ulicy Złotej, etap II"

 • 12 241/2005/IV/U - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia na wykonanie opracowania "Określenie przepustowości istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej w ul. Świętojańskiej na odcinku od 10 Lutego do ul. Jana z Kolna"

 • 12 242/2005/IV/U - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z inwestycją "Droga Różowa etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej, przedłużenie ulicy Sieradzkiej"

 • 12 243/2005/IV/O - 2005-12-28
  powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych realizowanych w 2006 r.

 • 12 244/2005/IV/S - 2005-12-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów osobowych dla UMG w 2005 roku

 • 12 245/2005/IV/O - 2005-12-28
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi "odławianie zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę oraz pomoc bezpańskim zwierzętom z wypadków na terenie gminy Gdynia"

 • 12 246/2005/IV/O - 2005-12-28
  upoważnienia dyrektora SOSW Nr 2 do realizacji zakupów ze środków uzyskanych w programie PFRON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 12 247/2005/IV/O - 2005-12-28
  upoważnienia dyrektora SOSW Nr 1 do realizacji zakupów ze środków uzyskanych w programie PFRON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 12 248/2005/IV/U - 2005-12-28
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg miasta Gdyni w rejonie I

 • 12 249/2005/IV/U - 2005-12-28
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy Nr KB/205/UI/59/W/2005 z dnia 27.04.2005 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Tetmajera

 • 12 250/2005/IV/M - 2005-12-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługi wykonania analizy możliwości przystosowania lotniska Oksywie do obsługi cywilnego ruchu lotniczego, przewoźników niskokosztowych, czarterów i general aviations

 • 12 251/2005/IV/S - 2005-12-28
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0003/99 z dnia 22.06.1999 r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 12 252/2005/IV/S - 2005-12-28
  przetargu nieograniczonego na zakup systemu elektronicznego zarządzania, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni

 • 12 253/2005/IV/P - 2005-12-28
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/472/OK/20/W/2005 zawartej dnia 31 sierpnia 2005 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Senectus" na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Artystyczna Jesień" - warsztaty plastyczne dla seniorów w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 12 254/2005/IV/P - 2005-12-28
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku, ogłoszonym na mocy zarządzenia nr 11709/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22 listopada 2005 r.

 • 12 255/2005/IV/M - 2005-12-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. J. Korczaka, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 12 256/2005/IV/M - 2005-12-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 145, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 12 257/2005/IV/M - 2005-12-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 12 258/2005/IV/M - 2005-12-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 12 259/2005/IV/ - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żukowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 260/2005/IV/M - 2005-12-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Łopianowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 12 261/2005/IV/M - 2005-12-28
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 12 262/2005/IV/M - 2005-12-28
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na druk materiałów promocyjnych dla UM Gdyni w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR

 • 12 263/2005/IV/M - 2005-12-28
  przedłużenia umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Gospodarczą

 • 12 264/2005/IV/K - 2005-12-28
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 12 265/2005/IV/M - 2005-12-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 266/2005/IV/P - 2005-12-28
  zmiany treści zarządzenia nr 12 096/IV/2005/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zakupu 450 egzemplarzy książki okolicznościowej pt. "Grudzień’70" od wydawcy - Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" z Pelplina

 • 12 267/2005/IV/M - 2005-12-28
  określenia warunków zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Druskiennickiej w Gdyni

 • 12 268/2005/IV/M - 2005-12-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie trzech zdjęć Gdyni

 • 12 269/2005/IV/K - 2005-12-28
  wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"

 • 12 270/2005/IV/R - 2005-12-28
  wprowadzenia zmian w "Podręczniku wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport"

 • 12 271/2005/IV/S - 2005-12-28
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami

 • 12 272/2005/IV/S - 2005-12-28
  postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.12.2005