Z dnia 2005-12-13

 • 12 012/2005/IV/S - 2005-12-13
  wprowadzenia procedur w Urzędzie Miasta Gdyni oraz ustalenia procedury aktualizacji, oceny i kontroli

 • 11 965/2005/IV/P - 2005-12-13
  ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni

 • 11 966/2005/IV/P - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem: "Gdynia: miasto sukcesu"

 • 11 967/2005/IV/P - 2005-12-13
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 • 11 968/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 11 320/05/IV/U oraz 11 408/05/IV/U

 • 11 969/2005/IV/K - 2005-12-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 11 970/2005/IV/O - 2005-12-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/213/OZ/21/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej na Wiczlinie

 • 11 971/2005/IV/O - 2005-12-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/226/OZ/27/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy

 • 11 972/2005/IV/O - 2005-12-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/214/OZ/22/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej "Vitava" na Witominie

 • 11 973/2005/IV/O - 2005-12-13
  powołania dyrektora Technikum Transportowego w Gdyni na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego

 • 11 974/2005/IV/P - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup programu AUTOMA dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 • 11 975/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 976/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na mycie samochodów służbowych

 • 11 977/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dotyczącego bilansu ciepła oraz mocy budynku przy ul. 3 Maja

 • 11 978/2005/IV/M - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu "Gdyński Biznesplan 2006"

 • 11 979/2005/IV/M - 2005-12-13
  powołania jury konkursu "Gdyński Biznesplan 2006"

 • 11 980/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 981/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Heweliusza przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 982/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 983/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rzymowskiego, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 11 984/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 11 985/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janusza Korczaka

 • 11 986/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej

 • 11 987/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej

 • 11 988/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej

 • 11 989/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 990/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 991/2005/IV/M - 2005-12-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 992/2005/IV/M - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy MG/78/1997 zawartej na grunt położony przy ul. Rybaków

 • 11 993/2005/IV/M - 2005-12-13
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej

 • 11 994/2005/IV/M - 2005-12-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 995/2005/IV/M - 2005-12-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 996/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni w katalogu III Międzynarodowego Festiwalu "Godność i Praca"

 • 11 997/2005/IV/M - 2005-12-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 11 998/2005/IV/M - 2005-12-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 11 999/2005/IV/U - 2005-12-13
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 12 000/2005/IV/U - 2005-12-13
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 12 001/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Lotników w ramach zadania: "Droga Różowa - etap IV"

 • 12 002/2005/IV/U - 2005-12-13
  rozwiązania umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 62

 • 12 003/2005/IV/U - 2005-12-13
  rozwiązania umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gdynia rejon ulic Morskiej i Kwiatkowskiego

 • 12 004/2005/IV/S - 2005-12-13
  wprowadzenia "Instrukcji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów" i Instrukcji inwentaryzacyjnej"

 • 12 005/2005/IV/S - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K dotyczącego "Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni"

 • 12 006/2005/IV/S - 2005-12-13
  wykonania paszportów dla koni Straży Miejskiej

 • 12 007/2005/IV/M - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 8201/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej

 • 12 008/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 12 009/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na realizację spotu telewizyjnego poświęconego rocznicy "Wydarzeń Grudniowych"

 • 12 010/2005/IV/R - 2005-12-13
  akceptacji aneksu nr 3/2005 do umowy KB/51/MOPS/2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

 • 12 011/2005/IV/S - 2005-12-13
  zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń

 • 12 013/2005/IV/R - 2005-12-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2005 do umowy KB/49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

 • 12 014/2005/IV/R - 2005-12-13
  akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • 12 015/2005/IV/R - 2005-12-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2005 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

 • 12 016/2005/IV/R - 2005-12-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2005 do umowy KB/40/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej

 • 12 017/2005/IV/P - 2005-12-13
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60 000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych w Dzienniku Bałtyckim"

 • 12 018/2005/IV/P - 2005-12-13
  zastosowania trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60 000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych w Gazecie Wyborczej"

 • 12 019/2005/IV/R - 2005-12-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/386/OZ/34/W/2005 dotyczącej realizacji zadania: "Wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin"

 • 12 020/2005/IV/M - 2005-12-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej

 • 12 021/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

 • 12 022/2005/IV/M - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na zapłatę odszkodowania oraz odsetek, bez występowania na drogę postępowania sądowego

 • 12 023/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej

 • 12 024/2005/IV/S - 2005-12-13
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczych

 • 12 025/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 026/2005/IV/S - 2005-12-13
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 027/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup oprogramowania komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego

 • 12 028/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup dziennika "Rzeczpospolita" wraz z dodatkiem "Grudzień ‘70"

 • 12 029/2005/IV/U - 2005-12-13
  zawarcia umowy dotyczącej określenia warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową

 • 12 030/2005/IV/O - 2005-12-13
  przekazania środków finansowych dla Samorządu Województwa Pomorskiego

 • 12 031/2005/IV/M - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie aktualizacji wyceny nieruchomości położonej przy ul. Olimpijskiej 2

 • 12 032/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie robót zabezpieczających na molu spacerowym w Gdyni - Orłowie

 • 12 033/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/33/MGR/21/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 12 034/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/34/MGR/22/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 12 035/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/36/MGR/24/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 12 036/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/28/MGR/18/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 12 037/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/29/MGR/19/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 12 038/2005/IV/M - 2005-12-13
  akceptacji treści umowy MG/37/MGR/25/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Sopockiej

 • 12 039/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP

 • 12 040/2005/IV/P - 2005-12-13
  wykonania wydruku 10 szt. plansz wielkoformatowych ze zdjęciami dokumentującymi realizację warsztatów studenckich "Miasta bez barier"

 • 12 041/2005/IV/U - 2005-12-13
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/494/RU/4/W/2005 na udzielenie dotacji na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich przy elewacji południowej /od strony ul. Batorego i renowacji okładzin ceramicznych na elewacjach od strony podwórza, zabytkowego budynku mieszkalnego Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31 i Batorego 26

 • 12 042/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 10502/05/IV/U w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/467/UI/152/W/2004 na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę ulicy "Droga Różowa etap III - faza 1 b"

 • 12 043/2005/IV/U - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na utrzymanie, konserwację i remont urządzeń do regulacji ruchu / sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeń automatycznie rejestrujących prędkość/ na terenie Gdyni w okresie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

 • 12 044/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia z wolnej ręki przedsiębiorstwu ENERGA Zakładowi Oświetlenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Grottgera 7, na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenia przejścia podziemnego pod ulicą Śląską przy ul. Nowogrodzkiej

 • 12 045/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 11225/2005/IV/U z dnia 11.10.2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I na terenie Gdyni

 • 12 046/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 11226/2005/IV/U z dnia 11.10.2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie II na terenie Gdyni

 • 12 047/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia nr 11227/2005/IV/U z dnia 11.10.2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie III na terenie Gdyni

 • 12 048/2005/IV/U - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

 • 12 049/2005/IV/U - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie II na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

 • 12 050/2005/IV/U - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie III na terenie Gdyni w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

 • 12 051/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany treści zarządzenia nr 11379/05/IV/U z dnia 25.10.2005 r. dot. wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: Budowa ul. Spokojnej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

 • 12 052/2005/IV/U - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów energii elektrycznej dla oświetlenia osiedli "Dolina Cisów" i "Wiklinowa" w Pustkach Cisowskich

 • 12 053/2005/IV/U - 2005-12-13
  zmiany treści zarządzenia nr 10709/05/IV/U z dnia 29.08.2005 r. dot. wykonania wyceny wszystkich składników roślinnych i budowlanych znajdujących się na terenie ogródków działkowych PKP, w pasie objętym inwestycją pn. "przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP

 • 12 054/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Budowa kolektora deszczowego Ǿ 800 mm w ul. Starodworcowej", realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 12 055/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych pętli autobusowej przy ul. Złotej

 • 12 056/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy oświetlenia ulic Nowowiczlińskiej, Wiczlińskiej i Miętowej w Gdyni

 • 12 057/2005/IV/K - 2005-12-13
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 12 058/2005/IV/K - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 12 059/2005/IV/K - 2005-12-13
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z dnia 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 roku

 • 12 060/2005/IV/M - 2005-12-13
  wprowadzenia zasad zawierania kontraktu socjalnego z klientem MOPS w Gdyni

 • 12 061/2005/IV/P - 2005-12-13
  powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku"

 • 12 062/2005/IV/P - 2005-12-13
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2006/2007"

 • 12 063/2005/IV/P - 2005-12-13
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Wspieranie międzynarodowych stażów i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji młodych ludzi z krajów UE i spoza niej oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej"

 • 12 064/2005/IV/M - 2005-12-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność skarbu państwa

 • 12 065/2005/IV/M - 2005-12-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 12 066/2005/IV/M - 2005-12-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Stoczniowców 21, stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 12 067/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie tablic z planem dzielnicy Wielki Kack oraz tablicy informacyjnej z historią "Źródła Marii"

 • 12 068/2005/IV/M - 2005-12-13
  zawarcia umowy podnajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz NZOZ PL "Witomino" sp. z o.o.

 • 12 069/2005/IV/M - 2005-12-13
  zawarcia umowy podnajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 na rzecz Zakładu Rehabilitacji sp. z o.o.

 • 12 070/2005/IV/M - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego dotyczącego przebudowy budynku hotelowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 12 071/2005/IV/M - 2005-12-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krośnieńskiej 19, przeznaczonej pod budowę ul. Krośnieńskiej

 • 12 072/2005/IV/M - 2005-12-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krośnieńskiej, przeznaczonej pod budowę ul. Krośnieńskiej

 • 12 073/2005/IV/S - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta

 • 12 074/2005/IV/S - 2005-12-13
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości do 60.000 EUR na wykonanie badań profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UM Gdyni w 2006 i 2007 roku

 • 12 075/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych UMG oraz na wywóz nieczystości stałych z budynku urzędu i lokali podległych UM Gdyni w 2006 r.

 • 12 076/2005/IV/S - 2005-12-13
  zakupu artykułów elektrycznych dla UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 12 077/2005/IV/S - 2005-12-13
  zakupu materiałów budowlanych dla UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 12 078/2005/IV/S - 2005-12-13
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na konwój gotówki i ochronę kas w budynku UMG w 2006 r.

 • 12 079/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w I kwartale oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 12 080/2005/IV/S - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referatu Służby Wojskowej oraz Straży Miejskiej

 • 12 081/2005/IV/S - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie przyłącza sieciowego, dostawę sprzętu do budowy i zarządzenia siecią w ramach realizacji projektu "Elektroniczna Platforma Integrująca"

 • 12 082/2005/IV/S - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego do 6.000 EUR

 • 12 083/2005/IV/P - 2005-12-13
  zwiększenia wartości umowy nr SK/9/PZP/2-w/2005 z dnia 8 grudnia 2004 r. dotyczącej publikacji głoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2005 w "Gazecie Wyborczej - Trójmiasto"

 • 12 084/2005/IV/P - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na monitoring prasy i dostarczenie wycinków prasowych na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i samorządowych

 • 12 085/2005/IV/P - 2005-12-13
  powołania dyrektora Centrum Kultury Gdyni

 • 12 086/2005/IV/P - 2005-12-13
  druku folderu informacyjnego promującego kampanię "Jeden procent"

 • 12 087/2005/IV/M - 2005-12-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i wypłaty odszkodowania

 • 12 088/2005/IV/M - 2005-12-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Aresa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 089/2005/IV/R - 2005-12-13
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Organizacja czasu wolnego 55+"

 • 12 090/2005/IV/R - 2005-12-13
  rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • 12 091/2005/IV/R - 2005-12-13
  akceptacji aneksu nr 4/2005 do umowy KB/17/MOPS/W/2003 dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni

 • 12 092/2005/IV/M - 2005-12-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie aneksu do umowy sprzedaży - uzbrojenie obszaru Gdynia Zachód

 • 12 093/2005/IV/U - 2005-12-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie opinii o poprawności i zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla Projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy robót objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.12.2005