Z dnia 2005-12-06

 • 11 865/2005/IV/P - 2005-12-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2006 r.

 • 11 866/2005/IV/P - 2005-12-06
  dofinansowania wydania książki pt. "Prześwity" autorstwa Pawła Baranowskiego

 • 11 867/2005/IV/U - 2005-12-06
  zapłaty kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Zespołów Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych

 • 11 868/2005/IV/U - 2005-12-06
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie usługi w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie Gdyni w latach 2003 - 2006

 • 11 869/2005/IV/K - 2005-12-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 11 870/2005/IV/K - 2005-12-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 11 871/2005/IV/K - 2005-12-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 11 872/2005/IV/K - 2005-12-06
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 11 873/2005/IV/O - 2005-12-06
  akceptacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego do 60 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na odławianie zwierząt

 • 11 874/2005/IV/O - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku" - system gospodarki odpadami

 • 11 875/2005/IV/O - 2005-12-06
  zakupu sortów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28

 • 11 876/2005/IV/O - 2005-12-06
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/14/OZ/6/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43

 • 11 877/2005/IV/O - 2005-12-06
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/13/OZ/5/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22

 • 11 878/2005/IV/O - 2005-12-06
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/100/OZ/49/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Adm. Unruga 150

 • 11 879/2005/IV/O - 2005-12-06
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/15/OZ/7/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192

 • 11 880/2005/IV/O - 2005-12-06
  realizacji zadania pod nazwą "Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 11 881/2005/IV/O - 2005-12-06
  realizacji zadania pod nazwą "Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 11 882/2005/IV/O - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na realizację zadania: realizacja programu terapeutycznego "Podwójny Problem"

 • 11 883/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowo - gospodarczego

 • 11 884/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup flag

 • 11 885/2005/IV/S - 2005-12-06
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 11 886/2005/IV/S - 2005-12-06
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wody mineralnej w 2006 r.

 • 11 887/2005/IV/M - 2005-12-06
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szarych Szeregów

 • 11 888/2005/IV/M - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni tytułem zwrotu nadpłaconej kwoty za wykup lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ledóchowskiego

 • 11 889/2005/IV/M - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na dopisanie dzierżawcy do umowy dzierżawy MG/183/98

 • 11 890/2005/IV/M - 2005-12-06
  spisania z ewidencji księgowej należności wraz odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu bezumownego użytkowania terenu położonego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 11 891/2005/IV/M - 2005-12-06
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Pl. Kaszubskim 13 lok. A przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 892/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na renowację tablicy informacyjnej

 • 11 893/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie ścianki wystawienniczej z grafiką

 • 11 894/2005/IV/M - 2005-12-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 895/2005/IV/M - 2005-12-06
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 896/2005/IV/M - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zapłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu

 • 11 897/2005/IV/M - 2005-12-06
  likwidacji zbiornika bezodpływowego i przyłączenia do kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Muchowskiego

 • 11 898/2005/IV/R - 2005-12-06
  zatwierdzenia zmian do regulaminu Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

 • 11 899/2005/IV/R - 2005-12-06
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 900/2005/IV/R - 2005-12-06
  zawarcia porozumienia z Powiatem Myślenickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 901/2005/IV/R - 2005-12-06
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 902/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

 • 11 903/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 904/2005/IV/M - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu rozliczenia kosztów postępowania sądowego zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni

 • 11 905/2005/IV/S - 2005-12-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

 • 11 906/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 11 907/2005/IV/M - 2005-12-06
  przyjęcia treści aneksu do zarządzenia nr 9960/IV/M dotyczącego V Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 11 908/2005/IV/S - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup sprzętu komputerowego

 • 11 909/2005/IV/O - 2005-12-06
  aneksu nr 1 do umowy KB/123/OZ/15/W/05 dotyczącego młodzieżowych warsztatów środowiskowych

 • 11 910/2005/IV/O - 2005-12-06
  aneksu nr 1 do umowy KB/220/OZ/24/W/05 dotyczącego prowadzenia psychologiczno - pedagogicznego punktu konsultacyjnego

 • 11 911/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie operatów szacunkowych lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 11 912/2005/IV/M - 2005-12-06
  zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a P.B. Panorama Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości drogowych

 • 11 913/2005/IV/O - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na realizację zadania "Szkolenie na temat szkodliwości zażywania narkotyków"

 • 11 914/2005/IV/O - 2005-12-06
  przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego znajdującego się na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 11 915/2005/IV/M - 2005-12-06
  zmiany zarządzenia nr 10 378/05/IV/M dotyczącego określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Kirasjerów na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 • 11 916/2005/IV/M - 2005-12-06
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,0 m2 zlokalizowanego w hali łukowej - pawilon handlowy nr 9

 • 11 917/2005/IV/S - 2005-12-06
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 918/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup blankietów związanych z wykonaniem krajowego transportu drogowego

 • 11 919/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 920/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup munduru wyjściowego oraz kominiarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 921/2005/IV/S - 2005-12-06
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 922/2005/IV/M - 2005-12-06
  udziału miasta Gdyni w targach turystycznych ITB 2006 w Berlinie

 • 11 923/2005/IV/U - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę drogi wraz z uzbrojeniem dla osiedla Cadena Park II, realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 924/2005/IV/U - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 11 925/2005/IV/U - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Tczewskiej

 • 11 926/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup druków akcydensowych i ze znakiem wodnym oraz na wykonanie druków własnych w 2006 roku

 • 11 927/2005/IV/S - 2005-12-06
  zakupu artykułów elektrycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 928/2005/IV/S - 2005-12-06
  zakupu podgrzewacza elektrycznego wody oraz artykułów hydraulicznych

 • 11 929/2005/IV/S - 2005-12-06
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 11 930/2005/IV/S - 2005-12-06
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji systemów alarmowych w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 11 931/2005/IV/S - 2005-12-06
  konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 11 932/2005/IV/S - 2005-12-06
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 933/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych wraz z gruntem, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

 • 11 934/2005/IV/M - 2005-12-06
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Necla oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 11 935/2005/IV/M - 2005-12-06
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Denhoffa oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 11 936/2005/IV/O - 2005-12-06
  sfinansowania spektaklu kostiumowego "W poszukiwaniu świętego Mikołaja" wystawianego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1

 • 11 937/2005/IV/P - 2005-12-06
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 60.000 EUR na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz" oraz skład, druk i dostawę monitora RM Gdyni

 • 11 938/2005/IV/P - 2005-12-06
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane mieszkańców Gdyni

 • 11 939/2005/IV/P - 2005-12-06
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni

 • 11 940/2005/IV/P - 2005-12-06
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 11 941/2005/IV/R - 2005-12-06
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS w Gdyni

 • 11 942/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup bonów dla dzieci pracowników UM Gdyni w wieku od 1 do 15 lat, do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 11 943/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 11 944/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na naprawę stolarki aluminiowej w UMG - do 6.000 EUR

 • 11 945/2005/IV/S - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Sharp - do 6.000 EUR

 • 11 946/2005/IV/S - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy akustycznej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, tzw. Kacze Buki dotyczącej zasięgu hałasu drogowego projektowanej Trasy Kaszubskiej

 • 11 947/2005/IV/S - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych w Biurze Planowania Przestrzennego w zakresie inżynierii elektrycznej

 • 11 948/2005/IV/U - 2005-12-06
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/397/UI/119/W/2005 zmieniającego zakres i umowny termin opracowania dokumentacji zadania "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska"

 • 11 949/2005/IV/U - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Roboty remontowe w SP nr 29 przy ul. Ściegiennego 8 w Gdyni"

 • 11 950/2005/IV/U - 2005-12-06
  wypłaty odszkodowań za zniszczone uprawy na terenie ogródków działkowych PKP w pasie objętym inwestycją "Przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP /ul. Osada Kolejowa w Gdyni/ do siedziby firmy Kombet w Gdyni"

 • 11 951/2005/IV/U - 2005-12-06
  wyrażenia zgody na przepisanie dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących ul. Spokojnej w Gdyni

 • 11 952/2005/IV/U - 2005-12-06
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót budowlanych objętych projektem "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 11 953/2005/IV/M - 2005-12-06
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy gdyńskich nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miesięczniku FORBES

 • 11 954/2005/IV/P - 2005-12-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 11 955/2005/IV/M - 2005-12-06
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Armatorów 5 A, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 11 956/2005/IV/M - 2005-12-06
  źródła finansowania opłaty notarialnej i sądowej dotyczącej nabycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żeglarzy 7

 • 11 957/2005/IV/M - 2005-12-06
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. 3 Maja 27 - 31 w Gdyni

 • 11 958/2005/IV/M - 2005-12-06
  wyboru wykonawcy na roboty budowlane - uzupełniające, związane z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. przy ul. Traugutta 9 w Gdyni

 • 11 959/2005/IV/M - 2005-12-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /GI Hossa/

 • 11 960/2005/IV/M - 2005-12-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, działki nr 180/1

 • 11 961/2005/IV/M - 2005-12-06
  unieważnienia postępowania rozpoczętego na podstawie wniosku EZP nr 340/174/MB/05 i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na montaż dźwigu i dobudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku PL "Witomino" sp. z o. o. przy ul. Konwaliowej 2 w Gdyni

 • 11 962/2005/IV/M - 2005-12-06
  zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.12.2005