Z dnia 2005-11-08

 • 11 511/2005/IV/S - 2005-11-08
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR za zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 11 512/2005/IV/S - 2005-11-08
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup wody mineralnej

 • 11 513/2005/IV/S - 2005-11-08
  regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 514/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki w zakresie inżynierii elektrycznej

 • 11 515/2005/IV/U - 2005-11-08
  wyrażenia zgody na przeniesienie zobowiązań wynikających z zawartych umów KB/398/UI/119/W/2003 dotyczącej "Budowy systemu odprowadzania wód opadowych z terenu osiedla Sokółka" oraz umowy KB/208/09/68/W/2004 dotyczącej "Budowy odcinka ul. Promiennej w Gdyni Witominie"

 • 11 516/2005/IV/U - 2005-11-08
  akceptacji aneksu do umowy nr KB/513/UG/81/W/2005 dotyczącej bieżącego utrzymania czystości wiaduktu nad drogą Gdyńską

 • 11 517/2005/IV/M - 2005-11-08
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zamenhofa

 • 11 518/2005/IV/M - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na przeniesienie znaku wysokościowego

 • 11 519/2005/IV/M - 2005-11-08
  ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego

 • 11 520/2005/IV/M - 2005-11-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żukowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 521/2005/IV/M - 2005-11-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 522/2005/IV/M - 2005-11-08
  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 11 523/2005/IV/M - 2005-11-08
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 95 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 524/2005/IV/M - 2005-11-08
  akceptacji wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat , nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Amona

 • 11 525/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 526/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 527/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 528/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 529/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 530/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 11 531/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego

 • 11 532/2005/IV/M - 2005-11-08
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego

 • 11 533/2005/IV/M - 2005-11-08
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/78/83 na grunt położony przy ul. Bernadowskiej

 • 11 534/2005/IV/M - 2005-11-08
  zmiany zarządzenia nr 487/03/IV/M oraz 1482/03/IV/M

 • 11 535/2005/IV/M - 2005-11-08
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.

 • 11 536/2005/IV/M - 2005-11-08
  zlecenia do kwoty 6 000 EUR na druk gdyńskiego kalendarza książkowego na 2006 rok

 • 11 537/2005/IV/M - 2005-11-08
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy

 • 11 538/2005/IV/S - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 11 539/2005/IV/S - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 11 540/2005/IV/S - 2005-11-08
  nabycia paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 541/2005/IV/S - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie gablot dla celów informacyjnych na terenie dzielnicy Grabówek

 • 11 542/2005/IV/O - 2005-11-08
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek

 • 11 543/2005/IV/O - 2005-11-08
  organizacji Festiwalu Sztuki Aktorskiej "Cztery pory filmu"

 • 11 544/2005/IV/S - 2005-11-08
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 6 000 EUR

 • 11 545/2005/IV/S - 2005-11-08
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 546/2005/IV/P - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na przygotowanie filmu prezentującego dokonania miasta Gdyni na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców

 • 11 547/2005/IV/S - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup rękawic ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 548/2005/IV/P - 2005-11-08
  przeniesienia centrum monitoringu wizyjnego w Komendzie Miejskiej Policji

 • 11 549/2005/IV/P - 2005-11-08
  zakupu, montażu i uruchomienia terminali statusu dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 11 550/2005/IV/P - 2005-11-08
  wykonania naprawy i modernizacji systemu elektronicznych syren alarmowych

 • 11 551/2005/IV/P - 2005-11-08
  zakupu foteli na wyposażenie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 11 552/2005/IV/M - 2005-11-08
  akceptacji na publikację ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim informującego pracodawców i osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

 • 11 553/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Tczewskiej

 • 11 554/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej"

 • 11 555/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie

 • 11 556/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie V Liceum Ogólnokształcącego

 • 11 557/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim

 • 11 558/2005/IV/U - 2005-11-08
  akceptacji treści aneksu nr 3 umowy KB/665/UI/238/W/2004 dotyczącej wykonanie geodezyjnych wydzieleń nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 11 559/2005/IV/O - 2005-11-08
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/313/OZ/78/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Portowej

 • 11 560/2005/IV/M - 2005-11-08
  zmiany zarządzenia nr 10 025 dotyczącego uszczegółowienia zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną

 • 11 561/2005/IV/P - 2005-11-08
  współorganizacji Święta Niepodległości w Gdyni

 • 11 562/2005/IV/P - 2005-11-08
  dofinansowania wydania III tomu książki pt. "Powrót na Kresy. Los tułacza"

 • 11 563/2005/IV/P - 2005-11-08
  zakupu 5 egzemplarzy książek autorstwa Zbnigniewa Branacha pt. "Mit Ojców Założycieli"

 • 11 564/2005/IV/P - 2005-11-08
  zakupu 25 egzemplarzy książek autorstwa H. Spigarskiego, E. Gilla i J. Brodowskiego pt. "Liceum Morskie w Gdyni. Pływająca Szkoła na ms Edward Dembowski"

 • 11 565/2005/IV/S - 2005-11-08
  powołania komisji przetargowej

 • 11 566/2005/IV/K - 2005-11-08
  spisania z ewidencji księgowej należności naliczonych przez Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości w latach 1999 - 2000 za zajęcie pada drogowego z tytułu dzierżawy gruntu i bezumownego użytkowania gruntu wykazanych w protokole zdawczo - odbiorczym przekazanym do Wydziału Dochodów po likwidacji środka specjalnego

 • 11 567/2005/IV/S - 2005-11-08
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na ochronę kas i konwój gotówki w 2006 r.

 • 11 568/2005/IV/S - 2005-11-08
  upoważnienia Piotra Płockiego - zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji UM Gdyni

 • 11 569/2005/IV/R - 2005-11-08
  zmiany zarządzenia nr 11493/2005/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 r."

 • 11 570/2005/IV/P - 2005-11-08
  ustanowienia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 11 571/2005/IV/P - 2005-11-08
  zmiany zarządzenia nr 11429/05/IV/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2005 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 11 572/2005/IV/U - 2005-11-08
  opinii odnośnie nadania ul. Krawieckiej kategorii drogi gminnej

 • 11 573/2005/IV/U - 2005-11-08
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni"

 • 11 574/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na "Interwencyjne zbieranie padłych zwierząt z jezdni na terenie miasta Gdyni"

 • 11 575/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dwóch fragmentów "Fotela Kinomana"

 • 11 576/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na dostawę koszy na śmieci

 • 11 577/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu "Odwodnienie wraz z przebudową istniejącego kolektora w ul. Płk. Dąbka oraz na terenie rekreacyjnym"

 • 11 578/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Tczewskiej 16 w Gdyni"

 • 11 579/2005/IV/U - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla potrzeb wykonawcy zadania inwestycyjnego "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 11 580/2005/IV/U - 2005-11-08
  zatwierdzenia projektu ugody zawartej pomiędzy osobami fizycznymi a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania

 • 11 581/2005/IV/S - 2005-11-08
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na zakup materiałów biurowych w roku 2006

 • 11 582/2005/IV/M - 2005-11-08
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Skolskiej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej

 • 11 583/2005/IV/M - 2005-11-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na montaż dźwigu i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni

 • 11 584/2005/IV/M - 2005-11-08
  wyboru wykonawcy na roboty remontowe przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku NZOZ PL "Działki Leśne" przy ul. Warszawskiej 34/36 w Gdyni

 • 11 585/2005/IV/M - 2005-11-08
  powołania komisji i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na montaż dźwigu i dobudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku PL "Witomino" sp. z o.o. przy ul. Konwaliowej 2 w Gdyni

 • 11 586/2005/IV/M - 2005-11-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści broszury "Spacerkiem po Gdyni"

 • 11 587/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych"

 • 11 588/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Terapia dla dzieci z ADHD oraz wsparcia ich rodzin"

 • 11 589/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Grupy wsparcia i rehabilitacji dla osób z chorobami otępiennymi"

 • 11 590/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni program pilotażowy"

 • 11 591/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Śródmieście"

 • 11 592/2005/IV/O - 2005-11-08
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Pomoc osobom zwolnionym z więzienia i ich rodzinom"

 • 11 593/2005/IV/S - 2005-11-08
  zmieniające zarządzenie w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami

 • 11 594/2005/IV/S - 2005-11-08
  udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Żłobka "Niezapominajka"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.11.2005