Z dnia 2005-11-02

 • 11 444/2005/IV/U - 2005-11-02
  rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej

 • 11 445/2005/IV/K - 2005-11-02
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 11 446/2005/IV/O - 2005-11-02
  umorzenia ustawowych odsetek od kwoty zwróconej Gminie przez podmiot spoza sektora finansów publicznych Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 • 11 447/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na zakup prenumeraty czasopism specjalistycznych oraz literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 11 448/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych

 • 11 449/2005/IV/M - 2005-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej określającej możliwość zmiany sposobu użytkowania budynku hotelowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi położony przy ul. Żeglarzy

 • 11 450/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 3

 • 11 451/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 9 - 9A/Wolności

 • 11 452/2005/IV/M - 2005-11-02
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dąbrowskiego 43

 • 11 453/2005/IV/M - 2005-11-02
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana

 • 11 454/2005/IV/M - 2005-11-02
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana

 • 11 455/2005/IV/M - 2005-11-02
  remontu lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Opata Hackiego

 • 11 456/2005/IV/M - 2005-11-02
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na KM 27 jako działka nr 160/2 i 160/4 przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 11 457/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu nie wydzielonej ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Knyszyńskiej przeznaczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 11 458/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gen. Franciszka Kleberga na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 11 459/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rzymowskiego na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 11 460/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 461/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 462/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 463/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 464/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 465/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 466/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 467/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Trockiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 468/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Okrężnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 469/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 470/2005/IV/M - 2005-11-02
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 11 471/2005/IV/M - 2005-11-02
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów

 • 11 472/2005/IV/M - 2005-11-02
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej

 • 11 473/2005/IV/M - 2005-11-02
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olkuskiej

 • 11 474/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na ograniczenie prawa dzierżawcy do korzystania nieruchomości położonej przy ul. Puckiej

 • 11 475/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na czynienie nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. na nieruchomości położonej przy ul. Zakręt do Oksywia

 • 11 476/2005/IV/M - 2005-11-02
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego

 • 11 477/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/172/81 na grunt położony przy ul. Chwarznieńskiej

 • 11 478/2005/IV/M - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/124/76 na grunt położony przy ul. Sochaczewskiego

 • 11 479/2005/IV/M - 2005-11-02
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Cumowników

 • 11 480/2005/IV/M - 2005-11-02
  akceptacji treści aneksu do umowy MG/18/MGR/12/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 11 481/2005/IV/M - 2005-11-02
  akceptacji treści aneksu do umowy MG/21/MGR/14/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 11 482/2005/IV/M - 2005-11-02
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 11 483/2005/IV/M - 2005-11-02
  zainstalowania wkładów kwasoodpornych do kominów w dwóch mieszkaniach gminnych przy ul. Legionów

 • 11 484/2005/IV/M - 2005-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie kart świątecznych

 • 11 485/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 486/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów opłaty sądowej

 • 11 487/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału Komendanta Straży Miejskiej w kursie

 • 11 488/2005/IV/S - 2005-11-02
  wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 11 489/2005/IV/U - 2005-11-02
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/511/UI/168/w/2005 dotyczącej opracowania projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ul. Rybaków

 • 11 490/2005/IV/P - 2005-11-02
  organizacji czterech cykli szkoleń dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera

 • 11 491/2005/IV/P - 2005-11-02
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 11 492/2005/IV/P - 2005-11-02
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni

 • 11 493/2005/IV/P - 2005-11-02
  ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku"

 • 11 494/2005/IV/P - 2005-11-02
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią, projekt oraz wykonanie i obsługę techniczną serwisu internetowego miasta Gdyni w domenie www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej UM Gdyni

 • 11 495/2005/IV/P - 2005-11-02
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni

 • 11 496/2005/IV/U - 2005-11-02
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Szalety Miejskie" na wybór wykonawcy usługi całorocznego utrzymania szaletów miejskich, będących w eksploatacji Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Gdyni w latach 2006 - 2008

 • 11 497/2005/IV/U - 2005-11-02
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Szalety miejskie w Gdyni w latach 2006 - 2009" oraz powołania komisji przetargowej

 • 11 498/2005/IV/U - 2005-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na zakup krzewów żywopłotowych dla żłobka "Niezapominajka"

 • 11 499/2005/IV/O - 2005-11-02
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Nr 9 na Halowy Turniej Mistrzów w piłce nożnej do Bydgoszczy

 • 11 500/2005/IV/P - 2005-11-02
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku

 • 11 501/2005/IV/P - 2005-11-02
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zdjęć przedstawiających gdyńskie wydarzenia

 • 11 502/2005/IV/P - 2005-11-02
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 11 503/2005/IV/M - 2005-11-02
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 • 11 504/2005/IV/M - 2005-11-02
  zmiany zarządzenia nr 10823/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2005 r.

 • 11 505/2005/IV/S - 2005-11-02
  upoważnienia Anny Łepik - zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM Gdyni

 • 11 506/2005/IV/S - 2005-11-02
  upoważnienia Jolanty Steppy - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM Gdyni

 • 11 507/2005/IV/S - 2005-11-02
  zmiany zarządzenia nr 634/03/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie usuwania pojazdów

 • 11 508/2005/IV/P - 2005-11-02
  publikacji i emisji planszy reklamowej w telewizji lokalnej TELE - TOP

 • 11 509/2005/IV/P - 2005-11-02
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.11.2005