Z dnia 2005-10-18

  • 11 267/2005/IV/S - 2005-10-18
    ustalenia procedury prowadzenia Miejskiego Katalogu Firm

  • 11 240/2005/IV/P - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w planowanych wyborach Prezydenta RP

  • 11 241/2005/IV/O - 2005-10-18
    zakupu nagród dla zwycięzców Konkursu pt. "Osobliwości miast i regionów niemieckojęzycznych" organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

  • 11 242/2005/IV/O - 2005-10-18
    zakupu nagród dla laureatów V Konkursu Humanistycznego pn. "W kręgu kultury oświecenia" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni

  • 11 243/2005/IV/O - 2005-10-18
    zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego "Ludzie nauki w drodze do prawdy" - 2005 r. Newton i Einstein, organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12

  • 11 244/2005/IV/O - 2005-10-18
    częściowego pokrycia kosztów wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Sieradzanowi, uczniowi Technikum Chłodniczego, zamordowanego 17 grudnia 1970 roku

  • 11 245/2005/IV/O - 2005-10-18
    dofinansowania organizacji XIX Przeglądu Piosenki Anglo-Amerykańskiej przez III Liceum Ogólnokształcące

  • 11 246/2005/IV/O - 2005-10-18
    zakupu sprzętu nagłaśniającego i drukarki laserowej dla Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni z okazji jubileuszu 60-lecia placówki

  • 11 247/2005/IV/U - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego i budowlanego sieci i przyłącza wodociągowego na terenie Parku Kolibki

  • 11 248/2005/IV/S - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych

  • 11 249/2005/IV/S - 2005-10-18
    najmu pomieszczenia o powierzchni 5,3 m2 na punkt usług kserograficznych w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni

  • 11 250/2005/IV/K - 2005-10-18
    spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

  • 11 251/2005/IV/M - 2005-10-18
    zmiany zarządzenia nr 9264/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno-użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni oraz powołania komisji przetargowej

  • 11 252/2005/IV/M - 2005-10-18
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

  • 11 253/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 2-4-6 w Gdyni

  • 11 254/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni

  • 11 255/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 64-66 w Gdyni

  • 11 256/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyboru wykonawcy projektu budowlanego instalacji elektrycznej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni na świetlicę socjoterapeutyczną

  • 11 257/2005/IV/M - 2005-10-18
    wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wolności

  • 11 258/2005/IV/M - 2005-10-18
    przeznaczenia i przekazania lokalu mieszkalnego nr 111 położonego przy ul. Morskiej 112 B w Gdyni na mieszkanie chronione

  • 11 259/2005/IV/M - 2005-10-18
    uchylenia zarządzenia nr 2280/03/IV/M z dnia 27 czerwca 2003 r. (...) oraz zarządzenia nr 5278/04/IV/M z dnia 13 kwietnia 2004 r.

  • 11 260/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej

  • 11 261/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej

  • 11 262/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej

  • 11 263/2005/IV/M - 2005-10-18
    określenia warunków sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym i wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2 - na rzecz Fundacji Gospodarczej

  • 11 264/2005/IV/U - 2005-10-18
    rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda

  • 11 265/2005/IV/S - 2005-10-18
    transportu osób niepełnosprawnych w związku z ponownymi wyborami Prezydenta RP

  • 11 266/2005/IV/S - 2005-10-18
    zmiany zarządzenia nr 10 909/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.09.2005 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdyni dla prowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • 11 268/2005/IV/P - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z regionu Hordaland (Norwegia)

  • 11 269/2005/IV/S - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP

  • 11 270/2005/IV/M - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach przedsięwzięcia "Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet"

  • 11 271/2005/IV/M - 2005-10-18
    udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

  • 11 272/2005/IV/M - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na umieszczenie reklamy miasta Gdyni w magazynie linii lotniczych Wizz Air - "Wizz Inflight Magazine"

  • 11 273/2005/IV/K - 2005-10-18
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

  • 11 274/2005/IV/P - 2005-10-18
    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino - Radiostacja imprezy kulturalnej pn. "Zaduszki Bluesowe"

  • 11 275/2005/IV/P - 2005-10-18
    aneksu do Porozumienia nr KB/147/PB/1/W/2005 zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejską Policji w Gdyni dotyczącego dofinansowania przez Miasto Gdynię kosztów funkcjonowania policji w roku 2005

  • 11 276/2005/IV/P - 2005-10-18
    druku kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

  • 11 277/2005/IV/R - 2005-10-18
    organizacji kolacji w związku z przygotowaniem w Gdyni seminarium poświęconym komunikacji trolejbusowej w ramach projektu TELLUS

  • 11 278/2005/IV/M - 2005-10-18
    ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza

  • 11 279/2005/IV/U - 2005-10-18
    zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EUR na remont przejścia podziemnego pod ul. Śląską

  • 11 280/2005/IV/S - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z umieszczeniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w ponownych wyborach Prezydenta RP

  • 11 281/2005/IV/S - 2005-10-18
    zlecenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta RP

  • 11 282/2005/IV/U - 2005-10-18
    akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/397/UI/119/W/2005 zmieniającego umowny termin opracowania dokumentacji zadania "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej"

  • 11 283/2005/IV/U - 2005-10-18
    zmiany zarządzenia nr 10 877/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przyłączenia i sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Wyspiańskiego

  • 11 284/2005/IV/O - 2005-10-18
    rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół otwartych"

  • 11 285/2005/IV/O - 2005-10-18
    udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

  • 11 286/2005/IV/M - 2005-10-18
    przyjęcia treści umowy ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Technologii - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl.

  • 11 287/2005/IV/M - 2005-10-18
    przyjęcia treści umowy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl.

  • 11 288/2005/IV/M - 2005-10-18
    przyjęcia treści umowy z firmą "ELAB - Efektywna Komunikacja" - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl.

  • 11 289/2005/IV/M - 2005-10-18
    przyjęcia treści umowy z Akademią Marynarki Wojennej - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl.

  • 11 290/2005/IV/U - 2005-10-18
    wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci trakcyjnej trolejbusowej w ul. Janka Wiśniewskiego, 3-go Maja, Wójta Radtkego

  • 11 291/2005/IV/P - 2005-10-18
    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

  • 11 292/2005/IV/P - 2005-10-18
    przekazania dotacji w kwocie 20.000 zł Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na wykonanie prac o charakterze remontowym na statku muzeum "Dar Pomorza" w Gdyni

  • 11 293/2005/IV/S - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

  • 11 294/2005/IV/S - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej do 6.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

  • 11 295/2005/IV/S - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na zakup płyty meblowej - do 6.000 EUR

  • 11 296/2005/IV/M - 2005-10-18
    zmiany zarządzenia nr 10936/05/IV/M prezydenta miasta Gdyni z dnia 20 września 2005 roku w sprawie określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

  • 11 297/2005/IV/S - 2005-10-18
    zakupu taczek oraz wózków transportowych - do 6.000 EUR

  • 11 298/2005/IV/S - 2005-10-18
    zakupu latarek dla Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

  • 11 299/2005/IV/S - 2005-10-18
    zlecenia wykonania zadań związanych z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych w Gdyni w wyborach prezydenta RP w ponownym głosowaniu

  • 11 300/2005/IV/S - 2005-10-18
    akceptacji umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych

  • 11 301/2005/IV/U - 2005-10-18
    wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie koncepcji "Rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni" w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"

  • 11 302/2005/IV/U - 2005-10-18
    akceptacji zmiany treści umowy KB/745/UI/284/W/2004 z dnia 30.12.2004 r. dotyczącej zadania określonego, jako "Budowa układu drogowego z oświetleniem dla osiedla Cadena Park II" realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

  • 11 303/2005/IV/U - 2005-10-18
    zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "budowa układu drogowego z oświetleniem dla os. Cadena Park II w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

  • 11 304/2005/IV/U - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego części nadwodnej i podwodnej mola spacerowego w Gdyni Orłowie

  • 11 305/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu rozliczenia nabytego przez miasto (...) prawa współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Nowogrodzkiej 38 A

  • 11 306/2005/IV/M - 2005-10-18
    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szlifierzy /piaskowniki/ przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  • 11 307/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę za wykonanie map ewidencyjnej i sytuacyjno - wysokościowej z wypisami z rejestru gruntów terenu stanowiącego część ulicy Czernickiego położonej na terenie gminy Kosakowo

  • 11 308/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę VI raty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych - PB "Panorama" sp. z o.o.

  • 11 309/2005/IV/M - 2005-10-18
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

  • 11 310/2005/IV/R - 2005-10-18
    udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na organizację lunchów i kolacji w trakcie seminarium poświeconemu transportowi trolejbusowemu

  • 11 311/2005/IV/P - 2005-10-18
    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.10.2005