Z dnia 2005-10-04

 • 11 074/2005/IV/U - 2005-10-04
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej

 • 11 075/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na jesienną zbiórkę liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych w Gdyni

 • 11 076/2005/IV/U - 2005-10-04
  wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Żeliwnej

 • 11 077/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie prac awaryjnych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni

 • 11 078/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie i montaż barierek zaporowych w Parku Rady Europy

 • 11 079/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie koncepcji przebudowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Mikołaja

 • 11 080/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 081/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Gimnazjum nr 1 z włoska szkołą

 • 11 082/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Polonią i szkołami polskimi na Łotwie

 • 11 083/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół nr 2 ze szkołą w Szwecji

 • 11 084/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą z Getyngi

 • 11 085/2005/IV/O - 2005-10-04
  umorzenia odsetek dla kontrahentów Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

 • 11 086/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania organizacji Stypendium - Kształcenie na odległość - metody i narzędzia

 • 11 087/2005/IV/O - 2005-10-04
  zakupu nagród dla zwycięzców "I Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczo-Turystyczno-Ekologicznego o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni

 • 11 088/2005/IV/O - 2005-10-04
  sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 1

 • 11 089/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania kosztów pobytu grupy uczniów i nauczycieli z polskiej szkoły na Litwie

 • 11 090/2005/IV/O - 2005-10-04
  druku plakatu promującego projekt TELLUS podczas seminarium poświęconego komunikacji trolejbusowej

 • 11 091/2005/IV/O - 2005-10-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 092/2005/IV/O - 2005-10-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 093/2005/IV/O - 2005-10-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sępiej

 • 11 094/2005/IV/O - 2005-10-04
  odstąpienia od egzekwowania kary umownej za niedotrzymanie terminu usunięcia reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 11 095/2005/IV/M - 2005-10-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chrzanowskiego 21

 • 11 096/2005/IV/M - 2005-10-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 67

 • 11 097/2005/IV/M - 2005-10-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 183

 • 11 098/2005/IV/M - 2005-10-04
  ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy ul. Działowskiego

 • 11 099/2005/IV/M - 2005-10-04
  zmiany uchwały 4436/98/II Zarządu Miasta Gdyni dotyczącego ustalenia zasad, struktury i wielkości wyłączeń za sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Gdyni

 • 11 100/2005/IV/M - 2005-10-04
  uruchomienia środków finansowych pozwalających na zawarcie umów zlecenia

 • 11 101/2005/IV/M - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu

 • 11 102/2005/IV/M - 2005-10-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sterników

 • 11 103/2005/IV/S - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych

 • 11 104/2005/IV/U - 2005-10-04
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Benisławskiego

 • 11 105/2005/IV/U - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej, realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 106/2005/IV/O - 2005-10-04
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

 • 11 107/2005/IV/S - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 108/2005/IV/M - 2005-10-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Handlowej

 • 11 109/2005/IV/M - 2005-10-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Handlowej

 • 11 110/2005/IV/M - 2005-10-04
  zmiany treści zarządzenia nr 10 682/05/IV/M dotyczącego zmiany treści porozumienia zawartego w zakresie rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni - Kolibkach

 • 11 111/2005/IV/M - 2005-10-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śliskiej

 • 11 112/2005/IV/O - 2005-10-04
  organizacji przez Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" koncertu z okazji obchodów Dnia Papieskiego

 • 11 113/2005/IV/O - 2005-10-04
  współorganizacji imprezy pn. Bałtyckie Spotkania Kultur Świata "GLOBALTICA" w Klubie Muzycznym "UCHO"

 • 11 114/2005/IV/O - 2005-10-04
  dofinansowania realizacji projektu artystycznego - dwóch animowanych teledysków

 • 11 115/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na montaż latarni oświetleniowej wraz z podłączeniem w ramach zadania: "Oświetlenie ul. Porębskiego"

 • 11 116/2005/IV/P - 2005-10-04
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji dotyczącego dofinansowania przez Miasto Gdynię kosztów wykonania rozbudowy i modernizacji Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni

 • 11 117/2005/IV/R - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na zakup usługi wynajmu samochodu na przejazd do Obwodu Kaliningradzkiego

 • 11 118/2005/IV/S - 2005-10-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych, odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

 • 11 119/2005/IV/U - 2005-10-04
  zawarcia z Centrum GD Sp. z o.o. umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową - rozbudowa Centrum Handlowego "Wzgórze" w Gdyni przy ul. Śląskiej

 • 11 120/2005/IV/K - 2005-10-04
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 11 121/2005/IV/K - 2005-10-04
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2005

 • 11 122/2005/IV/K - 2005-10-04
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z dnia 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 11 123/2005/IV/M - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na dwustronną wymianę grafiki na nośniku zlokalizowanym przy przystanku kolejki SKM Wzgórze św. Maksymiliana

 • 11 124/2005/IV/M - 2005-10-04
  źródła finansowania nabycia przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej 58 stanowiącej własność skarbu państwa

 • 11 125/2005/IV/M - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wykreślenie wpisu z KW 8293

 • 11 126/2005/IV/M - 2005-10-04
  zmiany zarządzenia nr 10376/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia warunków nabycia działki nr 215/14 na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 11 127/2005/IV/P - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatu oraz zaproszeń poświęconych uroczystościom z okazji gdyńskich obchodów "dni papieskich"

 • 11 128/2005/IV/P - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na skład, druk i kolportaż tygodnika "Ratusz" oraz skład, druk i dostawę monitora RM Gdyni w roku 2006

 • 11 129/2005/IV/P - 2005-10-04
  zmiany zarządzenia nr 10811/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2005 r.

 • 11 130/2005/IV/R - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup usługi poligraficznej

 • 11 131/2005/IV/U - 2005-10-04
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 132/2005/IV/U - 2005-10-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 EUR pn. "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w latach 2005 - 2008"

 • 11 133/2005/IV/U - 2005-10-04
  naprawy usterek i awarii oświetlenia (...)

 • 11 134/2005/IV/U - 2005-10-04
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR pn. "Całoroczną konserwację i eksploatację oświetlenia ulic, placów i schodów będących własnością Gminy Miasta Gdyni w okresie od 01.11.2005 r. do 30.09.2008 r.

 • 11 135/2005/IV/U - 2005-10-04
  uchylenia zarządzenia nr 10873/05/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Źródło Marii w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 11 136/2005/IV/U - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych terenu Parku Kolibki

 • 11 137/2005/IV/U - 2005-10-04
  zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi transportowe świadczone dla UM Gdyni w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

 • 11 138/2005/IV/S - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup przełączników CISCO Catalyst

 • 11 139/2005/IV/S - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na dostawę regałów stacjonarnych do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 11 140/2005/IV/S - 2005-10-04
  wyrażenia zgody na czyszczenie pomieszczeń do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 11 141/2005/IV/S - 2005-10-04
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w dniu 9 października 2005 r.

 • 11 142/2005/IV/M - 2005-10-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

 • 11 143/2005/IV/S - 2005-10-04
  przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.10.2005