Z dnia 2005-09-27

 • 10 989/2005/IV/O - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

 • 10 990/2005/IV/R - 2005-09-27
  akceptacji aneksu nr 1/2005 do umowy KB/1/MOPS/2005 dotyczącego utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z terenu Gdyni uzależnionych od alkoholu

 • 10 991/2005/IV/S - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 992/2005/IV/S - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 993/2005/IV/M - 2005-09-27
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni

 • 10 994/2005/IV/M - 2005-09-27
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni

 • 10 995/2005/IV/M - 2005-09-27
  wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynków oświatowych przewidzianych do termomodernizacji

 • 10 996/2005/IV/M - 2005-09-27
  administrowania dwoma lokalami mieszkalnymi w nieruchomości należącej do Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lotników

 • 10 997/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyboru wykonawcy modernizacji głównej rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej dla potrzeb budynku położonego przy Al. Zwycięstwa

 • 10 998/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy Al. Piłsudskiego 50 A

 • 10 999/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Biskupa Dominika 23 - 29

 • 11 000/2005/IV/M - 2005-09-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej na KM 14 jako działki nr 220/43 i 220/44, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 11 001/2005/IV/M - 2005-09-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej na KM 26 jako działka nr 102/9, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 11 002/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Mitry, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 • 11 003/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Jeleniej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 • 11 004/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Jemiołowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 • 11 005/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 006/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 007/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. II MPS na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 11 008/2005/IV/M - 2005-09-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Małe Karwiny

 • 11 009/2005/IV/M - 2005-09-27
  akceptacji treści umowy MG/23/MGR/15/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chylońskiej

 • 11 010/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy TG/281/1983 za porozumieniem stron

 • 11 011/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG I/5/2005 za porozumieniem stron

 • 11 012/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG I/6/2005 za porozumieniem stron

 • 11 013/2005/IV/M - 2005-09-27
  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 11 014/2005/IV/R - 2005-09-27
  zlecenia wykonania usługi gastronomicznej w ramach obsługi spotkania roboczego partnerów projektu TELLUS

 • 11 015/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szlifierzy

 • 11 016/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z umowy dzierżawy nr MG/46/2002 zawartej na grunt położony przy ul. Św. Wojciecha

 • 11 017/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/I/21/D/05 za porozumieniem stron

 • 11 018/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 11 019/2005/IV/P - 2005-09-27
  zmiany zarządzenia nr 10 776/05/IV/P

 • 11 020/2005/IV/R - 2005-09-27
  zawarcia porozumienia z Powiatem Myślenickim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 021/2005/IV/R - 2005-09-27
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 022/2005/IV/R - 2005-09-27
  zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 11 023/2005/IV/O - 2005-09-27
  zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8745/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne "Badania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi Rośnij Zdrowo"

 • 11 024/2005/IV/U - 2005-09-27
  aneksu do umowy nr KB/217/UG/29/W/2005 na utrzymanie pogotowia oświetleniowego dla instalacji będących własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 11 025/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przyłączenie do sieci energetycznej i na dostawę energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ul. Śląskiej

 • 11 026/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykoszenie nieużytków przy ul. Narcyzowej

 • 11 027/2005/IV/S - 2005-09-27
  przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: "Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne"

 • 11 028/2005/IV/S - 2005-09-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 11 029/2005/IV/S - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na nabycie bramy przemysłowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 030/2005/IV/S - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontu ogólnobudowlanego w budynku będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 11 031/2005/IV/P - 2005-09-27
  dofinansowania realizacji projektu pn: "Król Golfista"

 • 11 032/2005/IV/O - 2005-09-27
  zmiany zarządzenia nr 10 791/05/IV/P dotyczącego przyjęcia wykazu i preliminarza współuczestnictwa gminy Gdynia w organizacji XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 11 033/2005/IV/O - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na aktualizację studium komunikacyjnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo, rejon ulicy Legionów i Al. Zwycięstwa

 • 11 034/2005/IV/M - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdyni S.A.

 • 11 035/2005/IV/U - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Źródło Marii, realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 036/2005/IV/U - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę drogi i oświetlenia dla osiedla Cadena Park II , realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 037/2005/IV/U - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka drogi w ul. Olgierda, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 11 038/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii Gdyni"

 • 11 039/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmii na zadaniu "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 wraz z odtworzeniem nawierzchni w Gdyni Grabówku"

 • 11 040/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni"

 • 11 041/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ul. Złotej

 • 11 042/2005/IV/U - 2005-09-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

 • 11 043/2005/IV/U - 2005-09-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Gdyni"

 • 11 044/2005/IV/U - 2005-09-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa odcinka drogi w ul. Olgierda wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni"

 • 11 045/2005/IV/U - 2005-09-27
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa układu drogowego wraz uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich"

 • 11 046/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacja zadania "Przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa) do siedziby firmy Kombet"

 • 11 047/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Benisławskiego"

 • 11 048/2005/IV/M - 2005-09-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 11 049/2005/IV/M - 2005-09-27
  zmiany zarządzenia nr 10152/05/IV/M z dnia 5 lipca 2005 r.

 • 11 050/2005/IV/U - 2005-09-27
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10882/05/IV/U z dnia 13 września

 • 11 051/2005/IV/U - 2005-09-27
  akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. w ramach projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 11 052/2005/IV/M - 2005-09-27
  wyrażenia zgody na zmianę zapisów w zarządzeniu nr 8208/05/IV/M prezydenta miasta Gdyni w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej i zarządzaniu nr 8761/05/IV/M w sprawie wydzierżawienia gruntu

 • 11 053/2005/IV/U - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków przy ul. Racławickiej

 • 11 054/2005/IV/R - 2005-09-27
  upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do zawarcia porozumienia z ministrem polityki społecznej dotyczącego realizacji programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną"

 • 11 055/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zamieszczenie w "Gazecie Wyborczej" ogłoszenia o przetargu na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią, projekt oraz wykonanie i obsługę techniczną serwisu internetowego miasta Gdyni w domenie www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni

 • 11 056/2005/IV/R - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację usługi kateringowej w ramach konferencji końcowej projektu "SebTrans-Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni, jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ - Południe"

 • 11 057/2005/IV/R - 2005-09-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację usługi gastronomicznej w ramach konferencji końcowej projektu "SebTrans-Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni, jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ - Południe"

 • 11 058/2005/IV/P - 2005-09-27
  uruchomienia środków finansowych na nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawaną przez prezydenta miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowoczesnych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej

 • 11 059/2005/IV/M - 2005-09-27
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej w Gdyni

 • 11 060/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 061/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 062/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 063/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 064/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 065/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 066/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 11 067/2005/IV/P - 2005-09-27
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.09.2005