Z dnia 2005-09-20

  • 10 911/2005/IV/K - 2005-09-20
    umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

  • 10 912/2005/IV/K - 2005-09-20
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

  • 10 913/2005/IV/K - 2005-09-20
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

  • 10 914/2005/IV/U - 2005-09-20
    akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/205/UI/59/W/2005 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego ul. Tetmajera wraz z uzbrojeniem

  • 10 915/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszych od Zespołu Szkół nr 3 do ul. Narcyzowej

  • 10 916/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na uzupełnienie chodników w ulicach: Tymiankowej, Sokoła, Lukrecjowej, Sojowej, Morwowej, Lubczykowej, Rutowej w osiedlu Dąbrowa

  • 10 917/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu kanalizacji deszczowej w ulicach: Lukrecjowej, Sojowej, Morwowej, Lubczykowej, Rutowej w osiedlu Dąbrowa

  • 10 918/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę huśtawki na placu zabaw przy ul. Wolności

  • 10 919/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dodatkowe wzmocnienie furtek w ogrodzeniu na placu zabaw przy ul. Wolności

  • 10 920/2005/IV/U - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy KB/211/UO/19 - W/2005 dotyczącej dofinansowania zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"

  • 10 921/2005/IV/R - 2005-09-20
    przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do kontynuacji projektu "SEBTrans Link Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ - Południe" pod nazwą: "SEBTrans Link 2 - Odbudowa Dworca Morskiego - jako centrum turystyki i współpracy bałtyckiej"

  • 10 922/2005/IV/M - 2005-09-20
    administrowania Sali posiedzeń wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku należącym do Stoczni Remontowej "Nauta" S.A. przy ul. Waszyngtona 1

  • 10 923/2005/IV/M - 2005-09-20
    rozszerzenia zakresu projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu lokalu użytkowego Bar Mleczny "Szkolny" przy ul. Morskiej

  • 10 924/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 AB

  • 10 925/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 AB

  • 10 926/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 AB

  • 10 927/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 AB

  • 10 928/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 46 AB

  • 10 929/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 14

  • 10 930/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Widnej 7

  • 10 931/2005/IV/M - 2005-09-20
    zaliczenia w koszt wykupu lokalu użytkowego położonego przy Abrahama 6 nakładów poniesionych na roboty remontowe

  • 10 932/2005/IV/M - 2005-09-20
    określenia warunków zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 67 i 67 A

  • 10 933/2005/IV/M - 2005-09-20
    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów

  • 10 934/2005/IV/M - 2005-09-20
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

  • 10 935/2005/IV/M - 2005-09-20
    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

  • 10 936/2005/IV/M - 2005-09-20
    określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

  • 10 937/2005/IV/M - 2005-09-20
    określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa"

  • 10 938/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie ostatecznej umowy przeniesienia własności - uzbrojenia obszaru Gdyni - Zachód

  • 10 939/2005/IV/M - 2005-09-20
    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Skarbka

  • 10 940/2005/IV/S - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r.

  • 10 941/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę czynszu najmu z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stocznią Remontową "NAUTA" S.A.

  • 10 942/2005/IV/M - 2005-09-20
    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

  • 10 943/2005/IV/M - 2005-09-20
    zmiany zarządzenia nr 10 624/05/IV/S dotyczącego zakupu usługi szkoleniowej pracowników Urzędu Miasta Gdyni

  • 10 944/2005/IV/S - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych i flag

  • 10 945/2005/IV/S - 2005-09-20
    organizacji noclegów i wyżywienia dla gdyńskich uczestników konferencji "Życie pod wiatr"

  • 10 946/2005/IV/S - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję działań Miasta Gdyni na rzecz osób niepełnosprawnych

  • 10 947/2005/IV/U - 2005-09-20
    zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 r. w ramach modernizacji dróg gminnych

  • 10 948/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 39"

  • 10 949/2005/IV/M - 2005-09-20
    określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Akacjowej

  • 10 950/2005/IV/M - 2005-09-20
    umorzenia odsetek od uregulowanej należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Lubczykowej

  • 10 951/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na odbiór odpadów komunalnych w czasie trwania imprezy "Dary Ziemi"

  • 10 952/2005/IV/O - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wykonanie naprawy uszkodzonej gabloty stanowiącej element ekspozycji "Zanim wyrzucisz - pomyśl"

  • 10 953/2005/IV/O - 2005-09-20
    powierzenia prowadzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt "Ciapkowo"

  • 10 954/2005/IV/S - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

  • 10 955/2005/IV/M - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarczym - Gdynia 2005

  • 10 956/2005/IV/S - 2005-09-20
    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych, odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

  • 10 957/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie umowy nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste

  • 10 958/2005/IV/U - 2005-09-20
    przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000EUR na wykonanie remontu przejścia podziemnego pod ul. Śląską i Nowogrodzką

  • 10 959/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot ceny zakupu lokalu mieszkalnego oraz zamknięcia księgi wieczystej

  • 10 960/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wypłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym o zwrot zwaloryzowanej kaucji

  • 10 961/2005/IV/O - 2005-09-20
    zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: "Program profilaktyczny mający na celu wczesne zapobieganie chorobom zakaźnym: odra, świnka i różyczka u dzieci urodzonych w 1999 r. poprzez wykonywanie szczepień ochronnych"

  • 10 962/2005/IV/U - 2005-09-20
    zawarcia przez Gminę Miasta Gdyni porozumienia z "ALLCON OSIEDLA" Sp. z o.o. dotyczącego odprowadzenia do kolektora deszczowego w ul. Lutyckiej wód opadowych z zespołu mieszkalno - usługowego "Redłowska Kaskada"

  • 10 963/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

  • 10 964/2005/IV/M - 2005-09-20
    zatwierdzenia projektu protokołu zdawczo - odbiorczego przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Starodworcowej

  • 10 965/2005/IV/O - 2005-09-20
    przyjęcia programu usuwania azbestu

  • 10 966/2005/IV/O - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum Budowlanego wchodzącego w skład zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni

  • 10 967/2005/IV/S - 2005-09-20
    zatwierdzenia wyboru oferenta na usługi transportowe świadczone dla UM Gdyni oraz wykonanie druków własnych w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR

  • 10 968/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli"

  • 10 969/2005/IV/M - 2005-09-20
    określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

  • 10 970/2005/IV/M - 2005-09-20
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Okrętowej 13, stanowiącej własność osoby fizycznej

  • 10 971/2005/IV/M - 2005-09-20
    zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10378/05/IV/M z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Kirasjerów na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych

  • 10 972/2005/IV/U - 2005-09-20
    zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Muzeum Miasta Gdyni II etap"

  • 10 973/2005/IV/U - 2005-09-20
    wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Oświetlenie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni"

  • 10 974/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską i dostosowanie podziału światła zielonego w cyklu programu sygnalizacji świetlnej w ramach zadania pn. "Droga Różowa etap III faza 1 b"

  • 10 975/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych przyłączy do budynków dla przebudowy ul. Świętojańskiej - etap II A

  • 10 976/2005/IV/M - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 3 sztuk flag na maszt na Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia’2005

  • 10 977/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wpis do hipoteki do KW 12519

  • 10 978/2005/IV/M - 2005-09-20
    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową, położoną przy ul. Żniwnej

  • 10 979/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie prac awaryjno - naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni

  • 10 980/2005/IV/M - 2005-09-20
    zmiany treści umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 1 - 3

  • 10 981/2005/IV/U - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wytycznych i wniosków z projektu uporządkowania zieleni na terenie parku Kolibki w Gdyni

  • 10 982/2005/IV/S - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na przeprowadzenie szczepień profilaktycznych pracowników UM

  • 10 983/2005/IV/R - 2005-09-20
    przedłożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem na projekt pn. "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie - I etap"

  • 10 984/2005/IV/R - 2005-09-20
    zatwierdzenia regulaminu pracy Powiatowego Zespołu Projektowo - Roboczego Trójmiasta w ramach prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013"

  • 10 985/2005/IV/P - 2005-09-20
    zmiany treści zarządzenia nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2004 r.

  • 10 986/2005/IV/M - 2005-09-20
    źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

  • 10 987/2005/IV/S - 2005-09-20
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych

  • 10 988/2005/IV/S - 2005-09-20
    zmiany zarządzenia nr 10 795/05/IV/P z dnia 05.09.2005 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.09.2005