Z dnia 2005-09-13

 • 10 811/2005/IV/P - 2005-09-13
  utrzymania serwisu www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej oraz prezentacji Rad Dzielnic na serwerze oraz ich aktualizacji

 • 10 812/2005/IV/O - 2005-09-13
  unieważnienia zarządzenia nr 10 010/05/IV/O dotyczącego zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/10/OZ/2/W/2004

 • 10 813/2005/IV/O - 2005-09-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/226/OZ/27/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Żeglarzy 5

 • 10 814/2005/IV/O - 2005-09-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/231/OZ/29/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11

 • 10 815/2005/IV/O - 2005-09-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/213/OZ/21/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni Wiczlinie

 • 10 816/2005/IV/O - 2005-09-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/214/OZ/21/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej "Vitava" na Witominie

 • 10 817/2005/IV/O - 2005-09-13
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/10/OZ/2/W/2005 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul Staffa 10

 • 10 818/2005/IV/O - 2005-09-13
  przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2

 • 10 819/2005/IV/O - 2005-09-13
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z Gimnazjum Ernst - Moritz - Arndt z Bonn

 • 10 820/2005/IV/R - 2005-09-13
  przygotowania materiałów promujących transport publiczny w ramach akcji "Wychowanie Komunikacyjne"

 • 10 821/2005/IV/M - 2005-09-13
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 822/2005/IV/M - 2005-09-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olkuskiej

 • 10 823/2005/IV/M - 2005-09-13
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 824/2005/IV/M - 2005-09-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położnego przy ul. Pawiej

 • 10 825/2005/IV/M - 2005-09-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/558/92 przedmiotem której jest pawilon nr 31 w hali łukowej

 • 10 826/2005/IV/M - 2005-09-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/172/993 przedmiotem której jest pawilon (bar szybkiej obsługi UNI - BAR) nr 31 w hali łukowej

 • 10 827/2005/IV/M - 2005-09-13
  akceptacji treści umowy MG/21/MGR/14/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 10 828/2005/IV/M - 2005-09-13
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Brukarskiej

 • 10 829/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/16/97/ na grunt położony przy ul. Sieradzkiej

 • 10 830/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na publikację ogłoszenia zawierającego informację o poszukiwaniu spadkobierców po właścicielach nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ejsmonda 14

 • 10 831/2005/IV/M - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku użytkowanym przez NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego

 • 10 832/2005/IV/M - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont pomieszczeń gabinetów lekarskich w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego

 • 10 833/2005/IV/M - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku położonego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 10 834/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyboru wykonawcy na roboty remontowe w części budynku położonym przy ul. Energetyków

 • 10 835/2005/IV/M - 2005-09-13
  prac remontowych w lokalu socjalnym przy ul. Dickmana

 • 10 836/2005/IV/M - 2005-09-13
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie robót dekarsko - blacharskich wraz z remontem kominów w budynku położonym przy ul. Reja 5

 • 10 837/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Legionów

 • 10 838/2005/IV/M - 2005-09-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 839/2005/IV/M - 2005-09-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 840/2005/IV/R - 2005-09-13
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 841/2005/IV/R - 2005-09-13
  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 842/2005/IV/R - 2005-09-13
  w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 843/2005/IV/S - 2005-09-13
  pokrycia kosztów nauki w Studium Kierowników Projektów Europejskich

 • 10 844/2005/IV/S - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup rocznej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition

 • 10 845/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej

 • 10 846/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia przeprowadzenia przeglądu rejestracyjnego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 10 847/2005/IV/S - 2005-09-13
  nabycia oleju do samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 10 848/2005/IV/P - 2005-09-13
  zawarcia umowy dotyczącej współorganizacji konferencji "Życie pod wiatr"

 • 10 849/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup testerów banknotów

 • 10 850/2005/IV/K - 2005-09-13
  zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy pożyczki na zapewnienie płynności projektu - Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni etap III

 • 10 851/2005/IV/P - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na wernisaż wystawy: "Człowiek z Żelaza"

 • 10 852/2005/IV/M - 2005-09-13
  kierowania do zawarcia z TBS "Czynszówka" umów najmu lokali

 • 10 853/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na prowadzenie, jako Główny Projektant, prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, tzw. Kacze Buki

 • 10 854/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup wody mineralnej

 • 10 855/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 10 856/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 857/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 858/2005/IV/U - 2005-09-13
  nabycia nakładów poniesionych na wybudowanie garażu kolidującego z inwestycją "Droga Różowa etap IV - Rozbudowa ulicy Lotników"

 • 10 859/2005/IV/U - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Wyspiańskiego"

 • 10 860/2005/IV/U - 2005-09-13
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Droga Różowa etap IV - przebudowa ulicy Lotników"

 • 10 861/2005/IV/U - 2005-09-13
  uchylenia zarządzenia nr 10519/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ul. Wyspiańskiego"

 • 10 862/2005/IV/U - 2005-09-13
  akceptacji zmiany umownego terminu zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru inwestycji "Budowa ul. Złotej"

 • 10 863/2005/IV/P - 2005-09-13
  zakupu sprzętu ratowniczego dla potrzeb ochrony ludności

 • 10 864/2005/IV/O - 2005-09-13
  przeznaczenia środków finansowych na zakup drukarki laserowej dla potrzeb Zespołu Szkół Plastycznych z okazji jubileuszu 60 - lecia szkoły

 • 10 865/2005/IV/P - 2005-09-13
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji dotyczącego dofinansowania kosztów modernizacji Stanowiska Dowodzenia KMP w Gdyni

 • 10 866/2005/IV/M - 2005-09-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 10 867/2005/IV/M - 2005-09-13
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Grażyny

 • 10 868/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 10 869/2005/IV/K - 2005-09-13
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 870/2005/IV/K - 2005-09-13
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 871/2005/IV/K - 2005-09-13
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z dnia 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 roku

 • 10 872/2005/IV/U - 2005-09-13
  uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olgierda w Gdyni"

 • 10 873/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Źródło Marii w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 10 874/2005/IV/U - 2005-09-13
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 10 875/2005/IV/U - 2005-09-13
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej nr 502 wraz z odtworzeniem nawierzchni w Gdyni Grabówku"

 • 10 876/2005/IV/U - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 10 877/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Wyspiańskiego

 • 10 878/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przebudowę chodnika w ramach zadania pn. "Droga Różowa etap III faza 1 b"

 • 10 879/2005/IV/U - 2005-09-13
  przekazania do ZKM w Gdyni środków z tytułu wydatków na zmianę organizacji ruchu autobusów w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Horyda i Płk. Dąbka"

 • 10 880/2005/IV/U - 2005-09-13
  uchylenia zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 10107/2005/IV/U z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót budowlanych objętych projektem "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 10 881/2005/IV/U - 2005-09-13
  zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PEWIK sp. z o.o. w Gdyni, dotyczącej przeprowadzenia wspólnego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 10 882/2005/IV/U - 2005-09-13
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie robót budowlanych objętych projektem "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 10 883/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków meteorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wiatrów w rejonie dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w obrębie ul. Władysława IV z okresu od 14 grudnia do 17 grudnia 2003 r. i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 10 884/2005/IV/U - 2005-09-13
  rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 885/2005/IV/U - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sędzickiego do nr 38 i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 10 886/2005/IV/U - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" w okresie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 10 887/2005/IV/U - 2005-09-13
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Puckiej na odcinku od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Hutniczą łącznie ze skrzyżowaniem oraz upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 888/2005/IV/U - 2005-09-13
  upoważnienia pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Gdyni do pełnienia funkcji kontrolnych działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku

 • 10 889/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na bieżące utrzymanie czystości wiaduktu nad Drogą Gdyńską /pomiędzy Al. Zwycięstwa a Węzłem M. Brzeskiego/

 • 10 890/2005/IV/U - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Gdyni"

 • 10 891/2005/IV/U - 2005-09-13
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/208/UI/W/2005 z dnia 4.05.2005 r. na wykonanie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni"

 • 10 892/2005/IV/U - 2005-09-13
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 10 893/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup tkaniny do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie oferenta

 • 10 894/2005/IV/S - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na zakup - w trybie do 6.000 EUR - drzewców do flag oraz materiałów do wykonania urn i parawanów wyborczych

 • 10 895/2005/IV/S - 2005-09-13
  zakupu - w trybie do 6.000 EUR - sklejek i płyt OSB na tablice wyborcze

 • 10 896/2005/IV/S - 2005-09-13
  zakupu - w trybie do 6.000 EUR - wykładziny podłogowej dla UM Gdyni

 • 10 897/2005/IV/S - 2005-09-13
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla OHP w Wiczlinie

 • 10 898/2005/IV/S - 2005-09-13
  zakupu - w trybie do 6.000 EUR- artykułów elektrycznych dla UM Gdyni

 • 10 899/2005/IV/O - 2005-09-13
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stocznią Gdynia S.A. dotyczącej realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni na terenie stoczni

 • 10 900/2005/IV/P - 2005-09-13
  zapłaty kosztów postępowania sądowego

 • 10 901/2005/IV/M - 2005-09-13
  akceptacji treści aneksu do umowy dotyczącej realizacji dodatkowego programu artystycznego imprezy towarzyszącej XXX. FPFF

 • 10 902/2005/IV/M - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie baneru na koncert muzyki estradowej "Droga do wolności", który odbędzie się w dniu 17 września w Brukseli

 • 10 903/2005/IV/M - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na organizację konferencji "Gdyńska Giełda Nieruchomości"

 • 10 904/2005/IV/M - 2005-09-13
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zjednoczenia i Skwer Kościuszki stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 905/2005/IV/M - 2005-09-13
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na skomponowanie muzyki do filmu reklamowego przygotowanego z okazji XXX. FPFF w Gdyni

 • 10 906/2005/IV/M - 2005-09-13
  zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie działań promujących miasto Gdynia podczas koncertu estradowego "Droga do wolności" w dniu 17 września 2005 r. w Brukseli związanego z cyklem obchodów 25 lecia "Solidarności"

 • 10 907/2005/IV/M - 2005-09-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 10 908/2005/IV/M - 2005-09-13
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.09.2005