Z dnia 2005-09-05

 • 10 725/2005/IV/P - 2005-09-05
  z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino - Leśniczówka festynu rodzinnego pn. "Lato z happy-endem", w dniu 17 września 2005 r. w Gdyni Witominie - Leśniczówka na placu sportowo-rekreacyjnym przy ul. Wielkokackiej 16 - 18

 • 10 726/2005/IV/P - 2005-09-05
  dofinansowania wydania książki pt. "Pro memoria. Maria Kowalewska", pisanej pod red. Józefa Borzyszkowskiego, przez Instytut Kaszubski w Gdańsku

 • 10 727/2005/IV/P - 2005-09-05
  zakupu 15 egzemplarzy II tomu książki Ryszarda Leszczyńskiego pt. "Tragedie rybackiego morza" od wydawcy - Fundacji Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej z Gdańska

 • 10 728/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Seattle - Gdynia Sister City Association w dniach 10 - 19.09.2005 r.

 • 10 729/2005/IV/S - 2005-09-05
  zlecenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP

 • 10 730/2005/IV/S - 2005-09-05
  zmieniające zarządzenie nr 10 539/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów

 • 10 731/2005/IV/K - 2005-09-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 10 732/2005/IV/K - 2005-09-05
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6858/04/IV/K w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 10 733/2005/IV/U - 2005-09-05
  zmiany treści zarządzenia nr 10203/05/IV/U z dnia 05.07.2005 r. i zmiany treści zarządzenia nr 10482/05/IV/U z dnia 02.08.2005 r.

 • 10 734/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji potoku Swelina

 • 10 735/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie robót poprawiających stan umocnień brzegów rzeki Kaczej na odcinku ujściowym

 • 10 736/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji potoku Demptowskiego

 • 10 737/2005/IV/U - 2005-09-05
  akceptacji treści umowy przejęcia i zwolnienia z długu z zawartej pomiędzy inwestorem zastępczym i wykonawcą umowy nr 6/451/2002 na wykonanie robót na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni z przeznaczeniem na Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni

 • 10 738/2005/IV/U - 2005-09-05
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę sygnalizacji świetlnej w ulicy Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 10 739/2005/IV/U - 2005-09-05
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Frezerów w Gdyni

 • 10 740/2005/IV/U - 2005-09-05
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn: "Budowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego - etap II

 • 10 741/2005/IV/U - 2005-09-05
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Oświetlenia ul. Chwarznieńskiej"

 • 10 742/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na opracowanie opinii prawnej dot. wypływu wód podziemnych w rejonie ulic Góralskiej - Łowickiej w Gdyni

 • 10 743/2005/IV/O - 2005-09-05
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 744/2005/IV/O - 2005-09-05
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów, celem powołania komisji konkursowej

 • 10 745/2005/IV/O - 2005-09-05
  zakupu piór dla olimpijczyków z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 • 10 746/2005/IV/O - 2005-09-05
  zakupu zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni z okazji jubileuszu 70 - lecia placówki

 • 10 747/2005/IV/O - 2005-09-05
  powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2005 rok dla Prezydenta Miasta Gdyni na 2005 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 10 748/2005/IV/R - 2005-09-05
  zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Ewą Waluk w sprawie realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"

 • 10 749/2005/IV/R - 2005-09-05
  zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a właścicielami nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chlebowej 19 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym umowy najmu na prowadzenie w nim Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3

 • 10 750/2005/IV/M - 2005-09-05
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie prac w zakresie uzupełnienia danych dot. budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków m. Gdyni

 • 10 751/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 12 - 16 w Gdyni

 • 10 752/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu budowlanego po byłej kotłowni węglowej OPEC dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej w budynku przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

 • 10 753/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg ul. Derdowskiego 9 - 11 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 754/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 755/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 21-25 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Własny Dach"

 • 10 756/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sucharskiego 4 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Własny Dach"

 • 10 757/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 29-31 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Własny Dach"

 • 10 758/2005/IV/M - 2005-09-05
  rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Stoczniowiec" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do działki położonej przy ul. kpt. S. Kosko

 • 10 759/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 51 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 760/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 110-112 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 761/2005/IV/M - 2005-09-05
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9710/05/IV/M z dnia 31.05.2005 r. w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 762/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 763/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/154/98 z dnia 17.07.1998 r. na grunt położony przy ul. Rdestowej

 • 10 764/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/190/97 z dnia 01.12.1997 r. na grunt położony przy ul. Wielkokackiej

 • 10 765/2005/IV/M - 2005-09-05
  określenia warunków nabycia ma rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 10 766/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej wydzierżawienia

 • 10 767/2005/IV/M - 2005-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jeleniej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • 10 768/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatu szacunkowego wartości nakładów oraz kosztów rozbiórki nieruchomości przy ul. Orłowskiej

 • 10 769/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na nagłośnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 10 770/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na oprawę muzyczną oraz konferansjerkę podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 10 771/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie filmu reklamowego o Gdyni z okazji XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 772/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie 600 sztuk latarek w etui z nadrukiem okolicznościowym

 • 10 773/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie 1000 sztuk znaczków metalowych na XXX Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 774/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 10 775/2005/IV/M - 2005-09-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 776/2005/IV/P - 2005-09-05
  wykonania opinii Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

 • 10 777/2005/IV/S - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na zakup prenumeraty prasy i literatury fachowej dla UM w 2005 roku

 • 10 778/2005/IV/M - 2005-09-05
  unieważnienia postępowania rozpoczętego na podstawie wniosku EZP nr 340/109/MB/05 i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu w budynku przychodni i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w obiekcie użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni

 • 10 779/2005/IV/M - 2005-09-05
  unieważnienia postępowania rozpoczętego na podstawie wniosku EZP nr 340/109/MB/05 i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni w budynku użytkowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pogórze" przy ul. Porębskiego 9 w Gdyni

 • 10 780/2005/IV/O - 2005-09-05
  zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/306/OZ/71/W/2004

 • 10 781/2005/IV/O - 2005-09-05
  zmiany zarządzenia nr 9075/05/IV/O w sprawie organizacji przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie miasta Gdyni imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach zadania "Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi"

 • 10 782/2005/IV/S - 2005-09-05
  przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej

 • 10 783/2005/IV/U - 2005-09-05
  zawarcia umowy ze wspólnotą mieszkaniową "Bankowiec" dotyczącej jednej z dotacji przyznanych przez RM Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni

 • 10 784/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 10 785/2005/IV/U - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 10 786/2005/IV/U - 2005-09-05
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni"

 • 10 787/2005/IV/U - 2005-09-05
  uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru sali gimnastycznej przy V LO w Gdyni

 • 10 788/2005/IV/S - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM

 • 10 789/2005/IV/S - 2005-09-05
  oznakowania wewnętrznego w UM Gdyni

 • 10 790/2005/IV/O - 2005-09-05
  odpłatnego korzystania przez gminę Rumia ze schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni, jako realizacji zawartego porozumienia nr SOO-XI-0712/15/04 w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdyni i Gminy Miejskiej Rumia w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 • 10 791/2005/IV/P - 2005-09-05
  przyjęcia wykazu i preliminarza współuczestnictwa gminy Gdynia w organizacji XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 10 792/2005/IV/P - 2005-09-05
  udostępnienia terenu w celu ekspozycji rzeźby pn. "Król Golfista"

 • 10 793/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wpis hipoteki do KW 23183

 • 10 794/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z chińskiego miasta Haikou

 • 10 795/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Użhorodu /Ukraina

 • 10 796/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawiciela Kłajpedy

 • 10 797/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie bannerów reklamowych dotyczących Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni na internetowej witrynie dziennika "Puls Biznesu" - www.pulsbiznesu.pl

 • 10 798/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wypożyczenie czterech namiotów w związku z organizację XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 799/2005/IV/R - 2005-09-05
  zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Gdyni przy ul. Kopernika 35

 • 10 800/2005/IV/M - 2005-09-05
  wyrażenia zgody na użyczenie części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Armii Krajowej 24 na okres od 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 września 2007 r.

 • 10 801/2005/IV/P - 2005-09-05
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup i wdrożenie systemu do zarządzenia treścią, projekt oraz wykonanie i obsługę techniczną serwisu internetowego miasta Gdyni w domenie www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej UM Gdyni

 • 10 802/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na organizację imprezy towarzyszącej XXX Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych

 • 10 803/2005/IV/M - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na realizację programu artystycznego imprezy towarzyszącej XXX. FPFF

 • 10 804/2005/IV/P - 2005-09-05
  wykonania medali tłoczonych, pucharów i koszulek z nadrukiem stanowiących nagrody dla niepełnosprawnych zwycięzców V Ogólnopolskiej Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych

 • 10 805/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na emisję reklamy tekstowej w newsletterze Computerworld - tygodnik menedżerów i informatyków

 • 10 806/2005/IV/M - 2005-09-05
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni

 • 10 807/2005/IV/P - 2005-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie wyjazdu gdyńskiej delegacji na IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

 • 10 808/2005/IV/R - 2005-09-05
  przyjęcia drugiej wersji "Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.09.2005