Z dnia 2005-08-16

 • 10 576/2005/IV/P - 2005-08-16
  wykonania panoramicznych zdjęć Gdyni

 • 10 577/2005/IV/O - 2005-08-16
  zakupu zestawu CAM Edukacja do nauki wspomaganych komputerowo technik wytwarzania CAD/CAM i CNC

 • 10 578/2005/IV/O - 2005-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie torebek papierowych do zbierania psich odchodów

 • 10 579/2005/IV/O - 2005-08-16
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizację zadania zakresu pomocy społecznej: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo - naczyniowych

 • 10 580/2005/IV/O - 2005-08-16
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizację zadania zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, w rejonach: Dąbrowa, Grabówek

 • 10 581/2005/IV/O - 2005-08-16
  akceptacji aneksu do umowy nr KB/40/OZ/11/W/2005 z dnia 08.02.2005 r. dotyczącej przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

 • 10 582/2005/IV/O - 2005-08-16
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr KB/211/UO/19-W/2005 na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych" dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 583/2005/IV/O - 2005-08-16
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

 • 10 584/2005/IV/M - 2005-08-16
  sprawie ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Amona w Gdyni

 • 10 585/2005/IV/S - 2005-08-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla 3 pracowników UM w 2005 r.

 • 10 586/2005/IV/O - 2005-08-16
  powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie "Prowadzenie Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni na okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r."

 • 10 587/2005/IV/M - 2005-08-16
  akceptacji treści umowy MG/18/MGR/12/D/05 (...) o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz. nr 66/3 KM 25

 • 10 588/2005/IV/R - 2005-08-16
  rozwiązania umowy nr KB/56/MOPS/2003, zawartej w dniu 31 grudnia 2003 r. z Caritas Archidiecezji Gdańskiej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobą Alzheimera na terenie miasta Gdyni

 • 10 589/2005/IV/R - 2005-08-16
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2005 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 r. z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany obsady pracowników warsztatu terapii zajęciowej

 • 10 590/2005/IV/U - 2005-08-16
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Puckiej na odcinku od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Hutniczą, łącznie ze skrzyżowaniem

 • 10 591/2005/IV/U - 2005-08-16
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Przebudowa kolektora deszczowego na odc. od rowu otwartego wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa) do siedziby zakładu Kombet w Gdyni - Grabówku"

 • 10 592/2005/IV/M - 2005-08-16
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód dz. 200/18

 • 10 593/2005/IV/M - 2005-08-16
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wpis hipoteki

 • 10 594/2005/IV/M - 2005-08-16
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wpis hipoteki

 • 10 595/2005/IV/M - 2005-08-16
  ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego przy ul. Lotników 54a w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 596/2005/IV/U - 2005-08-16
  wykonania ekspertyzy możliwości powstania nadmiernych zdolności produkcyjnych i przeładunkowych dla projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie - etap I"

 • 10 597/2005/IV/U - 2005-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Droga Różowa etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej - przedłużenie ulicy Sieradzkiej"

 • 10 598/2005/IV/U - 2005-08-16
  akceptacji zmiany treści umowy KB/513/UI/174/W/2004 z dnia 13.09.2004 r. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 10 599/2005/IV/U - 2005-08-16
  akceptacji zmiany treści umowy KB/130/UI/31/W/2005 z dnia 15.03.2005 r. na wykonanie zadania: "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 10 600/2005/IV/U - 2005-08-16
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Droga Różowa etap IV - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej, przedłużenie ulicy Sieradzkiej"

 • 10 601/2005/IV/U - 2005-08-16
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Oświetlenie ulicy Buraczanej w Gdyni"

 • 10 602/2005/IV/U - 2005-08-16
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przeglądu techniczny urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Cylkowskiego

 • 10 603/2005/IV/U - 2005-08-16
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 10 604/2005/IV/M - 2005-08-16
  upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schemat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.08.2005