Z dnia 2005-08-09

 • 10 488/2005/IV/U - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk raportu poseminaryjnego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 10 489/2005/IV/R - 2005-08-09
  przyjęcia "Założeń do budżetu miasta Gdyni na rok 2006"

 • 10 490/2005/IV/S - 2005-08-09
  powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na 25.09.2005 r. oraz wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 09.10.2005 r.

 • 10 491/2005/IV/S - 2005-08-09
  zmiany treści zarządzenia nr 9333/05/IV/S dotyczącego wdrożenia nowego systemu oznakowania sprzętu oraz przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 492/2005/IV/ - 2005-08-09
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie prac w zakresie uzupełnienia danych dotyczących budynków w bazie danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni

 • 10 493/2005/IV/M - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup biletów na podróż promem do Karlskrony

 • 10 494/2005/IV/M - 2005-08-09
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont pomieszczeń i gabinetów lekarskich w budynku użytkowanym przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 10 495/2005/IV/M - 2005-08-09
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 496/2005/IV/M - 2005-08-09
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Małe Karwiny przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 497/2005/IV/M - 2005-08-09
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/115/D/04 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Wrocławskiej 93

 • 10 498/2005/IV/M - 2005-08-09
  zawarcia umowy zlecenia (...)

 • 10 499/2005/IV/M - 2005-08-09
  zmiany treści zarządzenia nr 9530/05/IV/M dotyczącej przedłużenia umowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na funkcjonowanie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 10 500/2005/IV/M - 2005-08-09
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 501/2005/IV/O - 2005-08-09
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy terenu pod nośnik reklamy

 • 10 502/2005/IV/U - 2005-08-09
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/467/UI/152/w/2004 na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę ulicy "Droga Różowa etap II - faza 1 B"

 • 10 503/2005/IV/U - 2005-08-09
  akceptacji zmiany treści umowy KB/208/UI/61/W/ na wykonanie zadania: "Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 10 504/2005/IV/U - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu osiedla Pogórza - etap II"

 • 10 505/2005/IV/U - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia jednej działki położonej przy ul. Złotej w ramach inwestycji budowy ulicy Złotej etap II

 • 10 506/2005/IV/S - 2005-08-09
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 507/2005/IV/R - 2005-08-09
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kwidzyńskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 508/2005/IV/S - 2005-08-09
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia przeprowadzenia legalizacji gaśnic i aparatów oddechowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 10 509/2005/IV/U - 2005-08-09
  zmiany treści zarządzenia nr 10413/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: "Budowa sali gimnastycznej przy V LO

 • 10 510/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni"

 • 10 511/2005/IV/U - 2005-08-09
  zmiany zarządzenia nr 10255/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odc. kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żukowskiej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 10 512/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żukowskiej w Gdyni" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 10 513/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej na odcinku 500 mb pomiędzy ulicami: Płk. Dąbka i Rybaków

 • 10 514/2005/IV/U - 2005-08-09
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sędzickiego do nr 38

 • 10 515/2005/IV/P - 2005-08-09
  współorganizacji imprezy pn: "Festyn z okazji jubileuszu 25-lecia Solidarności na boisku Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni w dniu 15 sierpnia 2005 r.

 • 10 516/2005/IV/U - 2005-08-09
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" w okresie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji

 • 10 517/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 10 518/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania; "Przebudowa kolektora deszczowego na odc. od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa) do siedziby zakładu Kombet w Gdyni - Grabówku"

 • 10 519/2005/IV/U - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Gdyni"

 • 10 520/2005/IV/U - 2005-08-09
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga na wysokości kościoła P.W. Tadeusza Judy Apostoła w Gdyni"

 • 10 521/2005/IV/U - 2005-08-09
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: oświetlenie ulicy Wyspiańskiego w Gdyni

 • 10 522/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Muzeum Miasta Gdyni II etap"

 • 10 523/2005/IV/U - 2005-08-09
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa ul. Tetmajera wraz z uzbrojeniem technicznym oraz odtworzeniem i zabezpieczeniem skarpy i rozbudową kanalizacji deszczowej w ul. Ejsmonda"

 • 10 524/2005/IV/U - 2005-08-09
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 10 525/2005/IV/M - 2005-08-09
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (...)

 • 10 526/2005/IV/M - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka schodów terenowych łączących ul. Sambora z ul. Widok i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 527/2005/IV/S - 2005-08-09
  powołania pełnomocników ds. wyborów do Sejmu i do Senatu RP, zarządzonych na 25 września 2005 r. i wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 9 października 2005 r.

 • 10 528/2005/IV/U - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu pn. "Droga Różowa etap III faza 1B"

 • 10 529/2005/IV/U - 2005-08-09
  zmiany zarządzenia nr 10456/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej budowanej na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Energetyków

 • 10 530/2005/IV/U - 2005-08-09
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. na wykonanie robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 10 531/205/IV/U - 2005-08-09
  zmiany treści zarządzenia nr 10455/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulicy Janka Wiśniewskiego

 • 10 532/2005/IV/U - 2005-08-09
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Benisławskiego w Gdyni"

 • 10 533/2005/IV/U - 2005-08-09
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w latach 2005-2008" i powołania komisji przetargowej

 • 10 534/2005/IV/S - 2005-08-09
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005 r.

 • 10 535/2005/IV/S - 2005-08-09
  wyrażenia zgody na piaskowanie szyb w serwerowni UM do 6.000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.08.2005