Z dnia 2005-07-26

 • 10 356/2005/IV/U - 2005-07-26
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie "Urządzenia lasu - lasy komunalne miasta Gdyni na lata 2006 - 2015"

 • 10 355/2005/IV/P - 2005-07-26
  przyjęcia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych

 • 10 357/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie badań bakteriologicznych wody pitnej z miejskich poidełek

 • 10 358/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie zieleni przy ul. Widnej i Pogodnej oraz na placach zabaw przy ul. Szafranowej i Gorczycowej

 • 10 359/2005/IV/M - 2005-07-26
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania wraz z wykonaniem robót budowlanych części obiektu budowlanego położonego przy ul. Cylkowskiego

 • 10 360/2005/IV/M - 2005-07-26
  wystąpienia z wnioskiem i wydanie decyzji o pozwolenie na montaż dźwigu platformowego wraz z podjazdem w budynku NZOZ Przychodni Lekarskiej "Witomino"

 • 10 361/2005/IV/M - 2005-07-26
  opracowania orzeczenia mykologicznego dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiego

 • 10 362/2005/IV/M - 2005-07-26
  pokrycia kosztów docieplenia budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego

 • 10 363/2005/IV/M - 2005-07-26
  wykonania remontu chodnika, nawierzchni z kostki kamiennej wraz z uporządkowaniem terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika

 • 10 364/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Frezerów

 • 10 365/2005/IV/M - 2005-07-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiśniewskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 366/2005/IV/M - 2005-07-26
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 367/2005/IV/M - 2005-07-26
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 368/2005/IV/M - 2005-07-26
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr129)

 • 10 369/2005/IV/S - 2005-07-26
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 10 370/2005/IV/P - 2005-07-26
  tłumaczy języków obcych pracujących dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 10 371/2005/IV/P - 2005-07-26
  organizacji ćwiczeń ratowniczych KH ZHP Gdynia

 • 10 372/2005/IV/R - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 9489/05/IV/R oraz zarządzenia nr 10 325/05/IV/R

 • 10 373/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu Źródło Marii w Dzielnicy Wielki Kack

 • 10 374/2005/IV/M - 2005-07-26
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną za sporządzenie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód

 • 10 375/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków nabycia działki nr 179/16 na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 10 376/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków nabycia działki nr 215/14 na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 10 377/2005/IV/M - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie instrukcji BHP dla obsługi przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim

 • 10 378/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Kirasjerów na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 • 10 379/2005/IV/M - 2005-07-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 380/2005/IV/M - 2005-07-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 381/2005/IV/M - 2005-07-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 382/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i montaż tablic z regulaminem korzystania z placów zabaw oraz tablic informacyjnych na molo spacerowym w Gdyni - Orłowie

 • 10 383/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji przebudowy kanałów deszczowych w śródmieściu Gdyni

 • 10 384/2005/IV/K - 2005-07-26
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 10 385/2005/IV/K - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 8125/05/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 386/2005/IV/K - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 8126/05/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 10 387/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej (działka nr 230/5,230/6 i 230/1 KM 21) przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 388/2005/IV/M - 2005-07-26
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej (działka nr 162/28 i 162/30 KM 27) przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 389/2005/IV/S - 2005-07-26
  zmiany treści zarządzenia nr 10 159/05/IV/S dotyczącego wymiany pasów antypoślizgowych do Sali mieszkańców

 • 10 390/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych dla przebudowy ulicy Świętojańskiej - etap II A

 • 10 391/2005/IV/U - 2005-07-26
  akceptacji zmiany treści umowy KB/130/UI/31/W/2005 na wykonanie zadania: "Budowa ulicy Złotej"

 • 10 392/2005/IV/U - 2005-07-26
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na rewitalizację istniejących boksów rybackich na przystania rybackiej w Gdyni Orłowie

 • 10 393/2005/IV/U - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 8502/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działek, których podział jest niezbędny z uwagi na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 10 394/2005/IV/U - 2005-07-26
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji celu publicznego na zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem

 • 10 395/2005/IV/S - 2005-07-26
  wyrażenia zgody na udzielenie zlecenia przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 10 396/2005/IV/U - 2005-07-26
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na całoroczną konserwację i eksploatację oświetlenia ulic, placów i schodów będących własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 10 397/2005/IV/U - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 9269/05/IV/M dotyczącego ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 10 398/2005/IV/U - 2005-07-26
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Gdyni

 • 10 399/2005/IV/S - 2005-07-26
  zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 400/2005/IV/O - 2005-07-26
  zakupu pamiątkowych dyplomów dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych kończących kadencję oraz zakupu piór do pisania dla najlepszych absolwentów gimnazjów i szkół maturalnych

 • 10 401/2005/IV/S - 2005-07-26
  zakupu papieru termicznego do dyspenserów i kas fiskalnych do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 10 402/2005/IV/S - 2005-07-26
  zlecenia usługi przeprowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 10 403/2005/IV/M - 2005-07-26
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 404/2005/IV/S - 2005-07-26
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 RM Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni

 • 10 405/2005/IV/S - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III prezydenta miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni

 • 10 406/2005/IV/S - 2005-07-26
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S prezydenta miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni

 • 10 407/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na tłumaczenie i korektę tekstów w języku angielskim do raportu poseminaryjnego wydanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 10 408/2005/IV/U - 2005-07-26
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu odprowadzenia wód opadowych z rejonu osiedla Pogórze - etap II

 • 10 409/2005/IV/U - 2005-07-26
  rozszerzenia o załącznik graficzny, obejmujący projekt sieci zewnętrznych oraz projekt dróg, pozwolenia na budowę dla projektu nr 2003/004-379/05.31 - wzmocnienie konkurencyjności regionu pomorskiego poprzez rozwój innowacji i technologii dla przedsiębiorczości - Pomorski Park Technologiczny "Przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98 na Pomorski Park Technologiczny

 • 10 410/2005/IV/U - 2005-07-26
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Remont pływalni w SP nr 39 w Gdyni"

 • 10 411/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Złotej" w Gdyni"

 • 10 412/2005/IV/U - 2005-07-26
  akceptacji zmiany treści umowy KB/513/UI/174/W/2004 z dnia 13.09.2004 r. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 10 413/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej przy V LO w Gdyni"

 • 10 414/2005/IV/U - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu budowy przyłącza sanitarnego do posesji przy ul. Tczewskiej 16

 • 10 415/2005/IV/U - 2005-07-26
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/291/UI/81/W/2005 z dnia 15.05.2005 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, remontu istniejących boksów rybackich w Gdyni Orłowie

 • 10 416/2005/IV/P - 2005-07-26
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację usługi gastronomicznej dla zagranicznej delegacji z Białorusi, która odwiedzi Gdynię w dniach 31.07 - 15.08.2005 r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.07.2005