Z dnia 2005-07-12

 • 10 207/2005/IV/U - 2005-07-12
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej

 • 10 208/2005/IV/K - 2005-07-12
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 • 10 209/2005/IV/R - 2005-07-12
  zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 210/2005/IV/R - 2005-07-12
  zawarcia porozumienia z powiatem człuchowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 10 211/2005/IV/R - 2005-07-12
  zawarcia umowy najmu na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w lokalu położonym przy ul. Kopernika

 • 10 212/2005/IV/P - 2005-07-12
  zmiany zarządzenia nr 10089/05/IV/P dotyczącego przyznania dotacji na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni

 • 10 213/2005/IV/P - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na materiały statystyczne dotyczące Gdyni

 • 10 214/2005/IV/O - 2005-07-12
  organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury na terenie miasta Gdyni imprez sportowych pod hasłem "Wakacje w mieście"

 • 10 215/2005/IV/S - 2005-07-12
  zmiany treści zarządzenia nr 9333/05/IV/S dotyczącego wdrożenia nowego systemu oznakowania sprzętu oraz przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 216/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Gen. Maczka 18-20

 • 10 217/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 176-184

 • 10 218/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 176-184

 • 10 219/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 2

 • 10 220/2005/IV/M - 2005-07-12
  remontu muru oporowego i schodów przy ul. Bema 3

 • 10 221/2005/IV/M - 2005-07-12
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 4

 • 10 222/2005/IV/M - 2005-07-12
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sępiej na nieruchomości stanowiące własność lub znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 • 10 223/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 224/2005/IV/M - 2005-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 225/2005/IV/M - 2005-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 226/2005/IV/M - 2005-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wolności przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 227/2005/IV/M - 2005-07-12
  akceptacji treści aneksu do umowy MG/8/MGR/6/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Berberysowej

 • 10 228/2005/IV/M - 2005-07-12
  akceptacji treści aneksu do umowy MG/15/MGR/9D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa

 • 10 229/2005/IV/M - 2005-07-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 229/2005/IV/M - 2005-07-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 230/2005/IV/M - 2005-07-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 231/2005/IV/M - 2005-07-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 232/2005/IV/M - 2005-07-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 233/2005/IV/S - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego na wykupienie programu Select

 • 10 234/2005/IV/M - 2005-07-12
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w umowie dzierżawy zawartej na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 235/2005/IV/M - 2005-07-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Adm. J. Unruga

 • 10 236/2005/IV/M - 2005-07-12
  zmiany zarządzenia nr 8513/05/IV/M dotyczącego skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 10 237/2005/IV/O - 2005-07-12
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 10 238/2005/IV/O - 2005-07-12
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 239/2005/IV/R - 2005-07-12
  upoważnienia do zawierania umów zlecenia na zapewnienie opieki dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka na terenie miasta Gdyni

 • 10 240/2005/IV/R - 2005-07-12
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II"

 • 10 241/2005/IV/R - 2005-07-12
  akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na przeprowadzenie w 2005 r. szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: "Etyka w życiu publicznym"

 • 10 242/2005/IV/R - 2005-07-12
  zmiany zarządzenia nr 10170/05/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni wydawcy magazynu "Avid Cruiser"

 • 10 243/2005/IV/M - 2005-07-12
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdyni S.A

 • 10 244/2005/IV/M - 2005-07-12
  powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń gabinetów lekarskich Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • 10 245/2005/IV/S - 2005-07-12
  zakupu płyt kartonowo gipsowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 10 246/2005/IV/P - 2005-07-12
  zmiany treści zarządzenia nr 10 071/05/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okolicznościowych grafik - upominków, mających na celu promocję miasta

 • 10 247/2005/IV/P - 2005-07-12
  powołania Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i ustalenia Regulaminu jej prac

 • 10 248/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie remontowych prac kamieniarskich w otoczeniu pomnika - krzyża Ofiar Grudnia 1970 r.

 • 10 249/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego ul. Kopernika i Syrokomli

 • 10 250/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego ul. Halickiej

 • 10 251/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na zakup dzienników budowy dla potrzeb zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji

 • 10 252/2005/IV/U - 2005-07-12
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę odcinka sieci wod.-kan. ul. Żukowskiej realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 10 253/2005/IV/U - 2005-07-12
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów PKP PLK S.A. w okresie realizacji inwestycji: "Budowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa) do siedziby firmy "Kombet"

 • 10 254/2005/IV/U - 2005-07-12
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie pieszego ciągu komunikacyjnego przy ul. Halickiej"

 • 10 255/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żukowskiej" realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 10 256/2005/IV/M - 2005-07-12
  zatwierdzenia projektu porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy spółkami Allcon, Polnord a Gminą Miasta Gdyni

 • 10 257/2005/IV/M - 2005-07-12
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Orląt Lwowskich

 • 10 258/2005/IV/U - 2005-07-12
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika ul. Śmidowicza na odcinku od posesji nr 59 do posesji nr 49 i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 259/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opinii technicznej dotyczącej zgodności z obowiązującymi przepisami i normatywami technicznymi projektów budowlano - wykonawczych wiaduktów drogowych WD1 oraz WD2 na przedłużeniu Trasy Kwiatkowskiego i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 260/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 ERU na wykonanie badań archeologicznych na terenie Parku Kolibki w Gdyni

 • 10 261/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn. "Ulica Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli"

 • 10 262/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni"

 • 10 263/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żukowskiej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 10 264/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni"

 • 10 265/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn. "ul. Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli"

 • 10 266/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. "Regulacja potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec"

 • 10 267/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ul. Chwarznieńskiej na odcinku od budynku nr 178 A do budynku nr 106 D

 • 10 268/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie ul. Wiczlińskiej na odcinku od budynku nr 95 a do pętli autobusowej

 • 10 269/2005/IV/U - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Złotej w Gdyni"

 • 10 270/2005/IV/U - 2005-07-12
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni

 • 10 271/2005/IV/U - 2005-07-12
  utrzymania oświetlenia ulicznego na osiedlu K. Hovnanian w Gdyni

 • 10 272/2005/IV/U - 2005-07-12
  zmiany zarządzenia nr 10079/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 28.06.2005 r. dot. akceptacji zmian treści umowy nr KB/208/UI/61/W/2005 z dnia 04.05.2005 r. na wykonanie zadania "Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni"

 • 10 273/2005/IV/U - 2005-07-12
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2005 r. w ramach modernizacji dróg gminnych

 • 10 274/2005/IV/U - 2005-07-12
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05. na wykonanie robót objętych projektem "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 10 275/2005/IV/R - 2005-07-12
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku"

 • 10 276/2005/IV/O - 2005-07-12
  dofinansowania kosztów pobytu maturzystów fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni

 • 10 277/2005/IV/M - 2005-07-12
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie flagi z nadrukiem

 • 10 278/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyrażenia zgody na zmianę terminu użytkowania wieczystego gruntu, jako prawa związanego z prawem własności lokalu niemieszkalnego nr U 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Władysława IV 61

 • 10 279/2005/IV/M - 2005-07-12
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zjednoczenia

 • 10 280/2005/IV/M - 2005-07-12
  wyboru wykonawcy projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi na wykonanie remontu lokalu użytkowego Bar Mleczny "Szkolny" przy ul. Morskiej 97 w Gdyni

 • 10 281/2005/IV/S - 2005-07-12
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia jednego pracownika UM Gdyni w 2005 r.

 • 10 282/2005/IV/S - 2005-07-12
  zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup i zainstalowanie w budynku UM Gdyni tabliczek informacyjnych o wartości do 6.000 EUR

 • 10 283/2005/IV/M - 2005-07-12
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Topolowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.07.2005