Z dnia 2005-07-05

 • 10 115/2005/IV/P - 2005-07-05
  zwiększenia wartości umowy SK/9/PZP/2-W/2005 dotyczącej publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w "Gazecie Wyborczej - Trójmiasto"

 • 10 116/2005/IV/U - 2005-07-05
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji "Rozszerzenie zakresu oświetlenia części ulicy Porębskiego"

 • 10 117/2005/IV/U - 2005-07-05
  akceptacji treści aneksu nr 15/2005 do umowy dotyczącej wykonania robót na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERA"

 • 10 118/2005/IV/R - 2005-07-05
  akceptacji aneksu nr 3/2005 do umowy KB/17/MOPS/W/2003 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni

 • 10 119/2005/IV/M - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na uzupełnienie edytora mapy numerycznej

 • 10 120/2005/IV/M - 2005-07-05
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 32 ABCD

 • 10 121/2005/IV/M - 2005-07-05
  udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu zatrudnionemu w Administracji Budynków Komunalnych nr 3 do zastępowania Gminy Miasta Gdyni przed instytucjami sądowymi

 • 10 122/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Małokackiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 123/2005/IV/M - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 8897/05/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 124/2005/IV/M - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 8898/05/IV/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 10 125/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 13-17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 126/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 6 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 10 127/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Powstania Styczniowego 42

 • 10 128/2005/IV/M - 2005-07-05
  udzielenia zamówień publicznych do kwoty 6.000 EUR na wykonanie operatów szacunkowych związanych z naliczeniem renty planistycznej oraz opłat adiacenckich

 • 10 129/2005/IV/M - 2005-07-05
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 122)

 • 10 131/2005/IV/M - 2005-07-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 130/2005/IV/M - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 9455/05/IV/M dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód /dz. nr 306)

 • 10 132/2005/IV/M - 2005-07-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 133/2005/IV/M - 2005-07-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 10 134/2005/IV/M - 2005-07-05
  wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 8514/2005/IV/MW dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 10 135/2005/IV/M - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy użyczenia MG-20/2004

 • 10 136/2005/IV/M - 2005-07-05
  zwrotu na rzecz najemcy nadpłaty czynszu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej

 • 10 137/2005/IV/M - 2005-07-05
  powołania Rady Programowej Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 10 138/2005/IV/M - 2005-07-05
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 10 139/2005/IV/S - 2005-07-05
  powołania komisji oceniającej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

 • 10 140/2005/IV/S - 2005-07-05
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

 • 10 141/2005/IV/S - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie abonenckiej centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami sprzętu telefonicznego

 • 10 142/2005/IV/S - 2005-07-05
  powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny podłogowej i kleju w 2005 r.

 • 10 143/2005/IV/K - 2005-07-05
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 10 144/2005/IV/M - 2005-07-05
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka i Cechowej

 • 10 145/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Hodowlanej 9,11,13,15,27 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 10 146/2005/IV/U - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 9974/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu: "Oświetlenie ciągu pieszego między ulicami Kopernika i Syrokomli"

 • 10 147/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie zamiennych projektów budowlano - wykonawczych ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego - etap I i II

 • 10 148/2005/IV/M - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 9569/05/IV/U dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę drogi dojazdowej w rejonie ulic Orlicz-Dreszera i Morskiej

 • 10 149/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 150/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 151/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych (dz. nr 185/11)przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 152/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych (dz. nr 402/12)przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 153/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych (dz. nr 402/8)przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 154/2005/IV/M - 2005-07-05
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych (dz. nr 166/24)przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 10 155/2005/IV/S - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup systemu obsługi Świadczeń Rodzinnych

 • 10 156/2005/IV/S - 2005-07-05
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup "Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami prac dla Urzędu Miasta Gdyni"

 • 10 157/2005/IV/O - 2005-07-05
  ogłoszenia otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt "Ciapkowo"

 • 10 158/2005/IV/O - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na zakup oprogramowania komputerowego "Lexis Nexis"

 • 10 159/2005/IV/S - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na wymianę pasów antypoślizgowych do Sali mieszkańców i GCOP

 • 10 160/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustanowienia dozoru wolnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 161/2005/IV/M - 2005-07-05
  ustanowienia dozoru wolnych lokali mieszkalnych przy ul. Zamenhofa w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 162/2005/IV/O - 2005-07-05
  upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu Phare 2002 w konkursie na dotacje dla szkół zawodowych

 • 10 163/2005/IV/O - 2005-07-05
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 do administrowania lokalami mieszkalnymi oraz częścią wspólną budynku i nieruchomości przy ul. Energetyków 13

 • 10 164/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej"

 • 10 165/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi na zadaniu: "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga"

 • 10 166/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: "Droga Różowa etap III faza 1b"

 • 10 167/2005/IV/S - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołów do spraw realizacji zadań wynikających z uczestnictwa miasta Gdyni w akcji "Przejrzysta Polska"

 • 10 168/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera"

 • 10 169/2005/IV/P - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli Ystads Staende Teatersallskaps

 • 10 170/2005/IV/P - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni wydawcy magazynu "Avid Cruiser"

 • 10 171/2005/IV/R - 2005-07-05
  zawarcia aneksu do umowy KB/54/MOPS/2003 zawartej z Fundacją OAZA na realizację zadania: "Prowadzenie rodzinnego domu dziecka"

 • 10 172/2005/IV/M - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych zawierających ofertę nieruchomości gminnych na sprzedaż

 • 10 173/2005/IV/O - 2005-07-05
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 10 174/2005/IV/O - 2005-07-05
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

 • 10 175/2005/IV/O - 2005-07-05
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 10 176/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na montaż kamiennej tablicy informacyjnej obok pomnika "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru"

 • 10 177/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw na Kamiennej Górze

 • 10 178/2005/IV/O - 2005-07-05
  dofinansowania kosztów pobytu uczniów z Berdyczowa na Ukrainie w internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni

 • 10 179/2005/IV/O - 2005-07-05
  unieważnienia zarządzenia nr 8801/05/IV/O z dnia 8 marca 2005 w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz ponownej akceptacji zarządzenia w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 10 180/2005/IV/S - 2005-07-05
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę regałów stacjonarnych

 • 10 181/2005/IV/S - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na wykonanie krat antywłamaniowych w pomieszczeniach rad dzielnic - do 6.000 EUR

 • 10 182/2005/IV/S - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na wymianę dwóch okien w Radzie Dzielnicy Redłowo - do 6.000 EUR

 • 10 183/2005/IV/S - 2005-07-05
  wymiany akumulatorów w systemach alarmowych w UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 10 184/2005/IV/S - 2005-07-05
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy ze SPL "Śródmieście" sp. z o.o. w Gdyni na korzystanie z lokalu w budynku przy ul. Armii Krajowej 44

 • 10 185/2005/IV/P - 2005-07-05
  utylizacji substancji chemicznej

 • 10 186/2005/IV/P - 2005-07-05
  zakupu sterownika do systemu COBRA

 • 10 187/2005/IV/P - 2005-07-05
  współorganizacji imprezy pn. "Open’er Festival" na Skwerze Kościuszki w Gdyni w dniach 8 - 9 lipca 2005 r.

 • 10 188/2005/IV/P - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach od 12 do 17 września 2005 r.

 • 10 189/2005/IV/P - 2005-07-05
  powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2005 r."

 • 10 190/2005/IV/M - 2005-07-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zjednoczenia 9

 • 10 191/2005/IV/M - 2005-07-05
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /Kaszubowski, Liecau

 • 10 192/2005/IV/M - 2005-07-05
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /Dorsz

 • 10 193/2005/IV/M - 2005-07-05
  zmiany zarządzenia nr 9916/05/IV/M z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 21 - Trasa Kwiatkowskiego

 • 10 194/2005/IV/M - 2005-07-05
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Porębskiego

 • 10 195/2005/IV/M - 2005-07-05
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 10 196/2005/IV/U - 2005-07-05
  przetransportowania kontenera sanitarnego będącego własnością gminy Gdyni

 • 10 197/2005/IV/U - 2005-07-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej od nr 83 w kierunku ul. Łęczyckiej

 • 10 198/2005/IV/U - 2005-07-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Władysława IV na wysokości przystanku SKM Gdyni Wzgórze św. Maksymiliana i upoważnienia do podpisania umowy

 • 10 199/2005/IV/U - 2005-07-05
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Al. Marszałka J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów

 • 10 200/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu pn. "Droga Różowa" etap III, faza 2"

 • 10 201/2005/IV/U - 2005-07-05
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej

 • 10 202/2005/IV/U - 2005-07-05
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Horyda i Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 10 203/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie remontu pomnika - kotwicy na Skwerze Plymouth

 • 10 204/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 10 205/2005/IV/U - 2005-07-05
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.07.2005