Z dnia 2005-06-21

 • 9926/2005/IV/O - 2005-06-21
  zatwierdzenia umowy zlecenia na obsługę projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych" współfinansowanego z ESF

 • 9927/2005/IV/O - 2005-06-21
  wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń przedszkoli w ramach realizacji programu "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy"

 • 9928/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę podstawowego oprogramowania do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej miasta Gdyni

 • 9929/2005/IV/M - 2005-06-21
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18, 18A-D

 • 9930/2005/IV/M - 2005-06-21
  remontu lokalu gminnego w budynku położonym przy ul. Komandorskiej 16

 • 9931/2005/IV/M - 2005-06-21
  remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Zamenhofa

 • 9932/2005/IV/M - 2005-06-21
  remontu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kołłątaja

 • 9933/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie koszulek z logo Informacji Turystycznej i logo Gdyni na potrzeby Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej

 • 9934/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Słupeckiej 20 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9935/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 22-26 Warszawskiej 33 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9936/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 110-112 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9937/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 24 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9938/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona 16-20 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9939/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9940/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9941/2005/IV/M - 2005-06-21
  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 9942/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia stałego pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni, Miasta Gdyni na prawach powiatu i Skarbu Państwa w charakterze strony przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu zatartych i zniszczonych znaków granicznych oraz okazywaniu stronom znaków granicznych umieszczanych w nowych punktach granicznych powstałych w wyniku podziałów nieruchomości

 • 9943/2005/IV/M - 2005-06-21
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Romanowskiego 58 i Rzymowskiego 10, 12, 14

 • 9944/2005/IV/M - 2005-06-21
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy MG/1/1999

 • 9945/2005/IV/M - 2005-06-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy nr TG/206/92 z 12.06.1992 r.

 • 9946/2005/IV/M - 2005-06-21
  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności faktury VAT - umowa dzierżawy nr TG/349/93 zawarta z Ewą Golczewską i Lechem Woltersdorf

 • 9947/2005/IV/M - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia Nr 9565//05/IV/M z dnia 17.05.2005 r. w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rdestowej

 • 9948/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9949/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9950/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9951/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9952/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9953/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9954/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9955/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9956/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9957/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9958/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9959/2005/IV/M - 2005-06-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9960/2005/IV/M - 2005-06-21
  organizacji V Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 9961/2005/IV/O - 2005-06-21
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich

 • 9962/2005/IV/S - 2005-06-21
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9963/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "EKO DOLINA" Sp. z o.o.

 • 9964/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo, rejon ulic Legionów i Al. Zwycięstwa

 • 9965/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeglarzy

 • 9966/2005/IV/M - 2005-06-21
  spisania z ewidencji księgowej należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu bezumownego użytkowania terenu położonego przy Al. Zwycięstwa

 • 9967/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu położonego przy ul. Platynowej

 • 9968/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu makroniwelacji terenu przy ul. Platynowej

 • 9969/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji na roboty dodatkowe w sąsiedztwie inwestycji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 9970/2005/IV/U - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 9819/05/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji na roboty dodatkowe w sąsiedztwie inwestycji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 9971/2005/IV/U - 2005-06-21
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Przebudowa kanału deszczowego"

 • 9972/2005/IV/U - 2005-06-21
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39"

 • 9973/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Kopernika i Syrokomli

 • 9974/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Kopernika i Syrokomli

 • 9975/2005/IV/S - 2005-06-21
  naprawy domofonu

 • 9976/2005/IV/S - 2005-06-21
  zakupu terakoty

 • 9977/2005/IV/R - 2005-06-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2005 do umowy SOO/1255/01/PB dotyczącej zmiany obsady pracowników warsztatu terapii zajęciowej oraz preliminarza kosztów działalności warsztatów

 • 9978/2005/IV/R - 2005-06-21
  zawarcia porozumienia z Powiatem Kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 9979/2005/IV/O - 2005-06-21
  dofinansowania kosztów podróży uczennicy z Zespołu Szkół nr 14 na finał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej w Winnicy

 • 9980/2005/IV/S - 2005-06-21
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na dostawę regałów stacjonarnych

 • 9981/2005/IV/S - 2005-06-21
  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na dostawę regałów stacjonarnych

 • 9982/2005/IV/O - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 5985/04/IV/) dotyczącego ustanowienia konkursu za wyniki w nauce dla najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 • 9983/2005/IV/O - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 9692/IV/O dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 9984/2005/IV/O - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 9693/IV/O dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 9985/2005/IV/U - 2005-06-21
  zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych

 • 9986/2005/IV/R - 2005-06-21
  udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji"

 • 9987/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie badań wody ze studni publicznych

 • 9988/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykaszanie nieużytków przy ul. Drzymały

 • 9989/2005/IV/K - 2005-06-21
  wykluczenia Kredyt Banku S.A. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.000.000 EUR na udzielenie Gminie Miasta Gdyni kredytu długoterminowego do kwoty 70.000.000 oraz odrzucenia jego oferty

 • 9990/2005/IV/U - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 9384/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 05.05.2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Horyda i Płk. Dąbka Gdyni"

 • 9991/2005/IV/U - 2005-06-21
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Muzeum Miasta Gdyni - II etap"

 • 9992/2005/IV/U - 2005-06-21
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Muzeum Miasta Gdyni II etap"

 • 9993/2005/IV/U - 2005-06-21
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Horyda i Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 9994/2005/IV/U - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla terenu położonego w Gdyni przy ul. Platynowej

 • 9995/2005/IV/U - 2005-06-21
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Mylnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami oraz przebudową kolidującej infrastruktury, mapą do celów projektowych i badaniami geotechnicznymi gruntu

 • 9996/2005/IV/M - 2005-06-21
  zamówienia do kwoty 6.000 EUR, produkcji i emisji spotu radiowego reklamującego imprezę "Piknik rodzinny w Orłowie"

 • 9997/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie i obsługę stanowiska z balonami podczas święta ul. Świętojańskiej

 • 9998/2005/IV/M - 2005-06-21
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję filmu reklamowego promującego imprezę "Piknik rodzinny w Orłowie"

 • 9999/2005/IV/M - 2005-06-21
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód /Piskorski, Rajzer/

 • 10 000/2005/IV/M - 2005-06-21
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód /Dąbrowscy, Klein, Kostuch/

 • 10 001/2005/IV/M - 2005-06-21
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód /Piskorski, Rajzer, Walenciak/

 • 10 002/2005/IV/M - 2005-06-21
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Wiśniowa

 • 10 003/2005/IV/M - 2005-06-21
  upoważnienia Bogusława Stasiaka - wiceprezydenta miasta Gdyni i Ewy Łowkiel - wiceprezydent miasta Gdyni do podpisania w imieniu Gminy Miasta Gdyni aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rozewskiej 31

 • 10 004/2005/IV/M - 2005-06-21
  zmiany zarządzenia nr 9740/05/IV/M prezydenta miasta Gdyni z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Warszawskiego

 • 10 005/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat

 • 10 006/2005/IV/M - 2005-06-21
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy 3 w Gdyni

 • 10 007/2005/IV/M - 2005-06-21
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 10 008/2005/IV/O - 2005-06-21
  zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/614/OZ/100/W/2002 z dnia 27 września 2002 r. podmiotu spoza sektora finansów publicznych niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73

 • 10 009/2005/IV/O - 2005-06-21
  zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/561/OZ/98/W/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. podmiotu spoza sektora finansów publicznych niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Abrahama 82

 • 10 010/2005/IV/O - 2005-06-21
  zwrotu części dotacji z 2004 r. oraz akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/10/OZ/2/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r. podmiotu spoza sektora finansów publicznych niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. L. Staffa 10 w Zespole Szkół Nr 10

 • 10 011/2005/IV/O - 2005-06-21
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EUR wykonania 180 sztuk koszulek z nadrukiem "Nowe życie puszki"

 • 10 012/2005/IV/P - 2005-06-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 10 013/2005/IV/S - 2005-06-21
  udzielenia Kancelarii Prawnej Lucyna Dzierżyńska-Bryl zamówienia z wolnej ręki na zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku

 • 10 014/2005/IV/P - 2005-06-21
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni

 • 10 015/2005/IV/U - 2005-06-21
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całoroczne oczyszczanie dróg i mostów Gdyni, podzielonych na dwa rejony

 • 10 016/2005/IV/M - 2005-06-21
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie
  użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.06.2005