Z dnia 2005-06-14

 • 9849/2005/IV/K - 2005-06-14
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

 • 9850/2005/IV/K - 2005-06-14
  spisania z ewidencji księgowej przedawnionej należności z tytułu umowy dzierżawy i bezumownego korzystania z terenu położonego przy ul. Piotra Skargi

 • 9851/2005/IV/U - 2005-06-14
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej

 • 9852/2005/IV/U - 2005-06-14
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na odnowę ścieralnej nawierzchni bitumicznej ul. Płk. Dąbka

 • 9853/2005/IV/O - 2005-06-14
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja

 • 9854/2005/IV/O - 2005-06-14
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury

 • 9855/2005/IV/S - 2005-06-14
  przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt.: "Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 22.04.2005 r."

 • 9856/2005/IV/S - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9857/2005/IV/S - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na zakup gumowych nakładek antypoślizgowych

 • 9858/2005/IV/S - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania

 • 9859/2005/IV/S - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej z logo Gdyni dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9860/2005/IV/S - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na zakup aparatu cyfrowego dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej

 • 9861/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia

 • 9862/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 9863/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk broszury "Spacerkiem po Gdyni"

 • 9864/2005/IV/M - 2005-06-14
  aktualizacji i druku mapy ścieżek rowerowych w Gdyni w ramach projektu TELLUS

 • 9865/2005/IV/M - 2005-06-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9866/2005/IV/M - 2005-06-14
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Władysława IV

 • 9867/2005/IV/M - 2005-06-14
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema

 • 9868/2005/IV/M - 2005-06-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Marsa, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9869/2005/IV/M - 2005-06-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9870/2005/IV/M - 2005-06-14
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m2 zlokalizowanego w hali płaskiej (boks nr 258)

 • 9871/2005/IV/P - 2005-06-14
  stałego serwisu, aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu wspomagania pracy dyspozytora COBRA

 • 9872/2005/IV/P - 2005-06-14
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie ostrzegania i alarmowania miasta Gdyni trzech elektronicznych syren alarmowych

 • 9873/2005/IV/S - 2005-06-14
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 9874/2005/IV/M - 2005-06-14
  zatwierdzenia projektów porozumień dotyczących zaliczkowej kwoty na poczet odszkodowania z tytułu utraty wartości lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Leszczynki 165,167 i 169

 • 9875/2005/IV/M - 2005-06-14
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie remontu części budynku położonego przy ul. Energetyków 13 A

 • 9876/2005/IV/M - 2005-06-14
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 9877/2005/IV/M - 2005-06-14
  akceptacji treści aneksu do umowy RP/50/RPR/D/04 o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej

 • 9878/2005/IV/M - 2005-06-14
  przedłużenia okresu prowadzenia targowiska miejskiego przy miejskich halach targowych

 • 9879/2005/IV/U - 2005-06-14
  przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 9880/2005/IV/U - 2005-06-14
  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt. "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"

 • 9881/2005/IV/P - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację noclegu wraz z wyżywieniem grupy stypendystów Fundacji Dzieło "Nowego Tysiąclecia"

 • 9882/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk oraz zamieszczenie wkładki w dodatku Kurier Gdyński

 • 9883/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk plakatów promujących imprezę "Święto ul. Świętojańskiej"

 • 9884/2005/IV/U - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na jednorazowe, kompleksowe oczyszczanie odcinków chodników na ul. Świętojańskiej i Skwerze Kościuszki

 • 9885/2005/IV/M - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wynajęcie namiotu

 • 9886/2005/IV/R - 2005-06-14
  tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap"

 • 9887/2005/IV/S - 2005-06-14
  zlecenia usługi konserwacji i naprawy urządzeń systemu łączności Straży Miejskiej

 • 9888/2005/IV/U - 2005-06-14
  akceptacji zmiany terminu odbioru zadania "Budowa odcinka ulicy Gryfa Pomorskiego"

 • 9889/2005/IV/U - 2005-06-14
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Władysława IV

 • 9890/2005/IV/U - 2005-06-14
  zmiany zarządzenia nr 9693/05/IV/O dotyczącego powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 9891/2005/IV/U - 2005-06-14
  zmiany zarządzenia nr 9569/05/IV/O dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę publicznej drogi dojazdowej w rejonie ulic Orlicz-Dreszera i Morskiej

 • 9892/2005/IV/S - 2005-06-14
  wykonania naprawy okablowania AV w Sali 105 i zakupu listew do map

 • 9893/2005/IV/P - 2005-06-14
  ustalenia składu osobowego oraz powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 9894/2005/IV/u - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego specyfikacje techniczne z przedmiarem robót na roboty związane z utrzymaniem obiektów inżynierskich na terenie Gdyni w okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2008 r. i upoważnienia do podpisania umowy

 • 9895/2005/IV/U - 2005-06-14
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Oświetlenie pieszego ciągu komunikacyjnego przy ul. Halickiej w Gdyni"

 • 9896/2005/IV/U - 2005-06-14
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Godebskiego i Czwartaków w Gdyni" przewidzianego do realizacji w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 9897/2005/IV/U - 2005-06-14
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Gdyni, na odcinku od skrzyżowania ul. Spokojnej z włączeniem w ul. Wielkopolską

 • 9898/2005/IV/P - 2005-06-14
  zatwierdzenia wyników konkursu "Bezpieczna Dzielnica"

 • 9899/2005/IV/U - 2005-06-14
  zmiany zarządzenia nr 9216/05/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 18.04.2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Remont pływalni w SP Nr 39 w Gdyni"

 • 9900/2005/IV/U - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie pieszego ciągu komunikacyjnego przy ul. Halickiej w Gdyni"

 • 9901/2005/IV/U - 2005-06-14
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 9902/2005/IV/U - 2005-06-14
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 9903/2005/IV/U - 2005-06-14
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Przebudowa kolektora deszczowego na odcinku od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP /ul. Osada Kolejowa/ do siedziby zakładu "KOMBET" w Gdyni - Grabówku"

 • 9904/2005/IV/U - 2005-06-14
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania "Przebudowa kolektora deszczowego na odcinku od rowu otwartego, wzdłuż torów PKP /ul. Osada Kolejowa/ do siedziby zakładu "KOMBET" w Gdyni - Grabówku"

 • 9905/2005/IV/U - 2005-06-14
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Likwidacja dzikich wysypisk" oraz powołania komisji przetargowej

 • 9906/2005/IV/U - 2005-06-14
  naprawy usterek i awarii oświetlenia będącego własnością gminy Gdynia

 • 9907/2005/IV/U - 2005-06-14
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2005 r.

 • 9908/2005/IV/U - 2005-06-14
  utworzenia Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych

 • 9909/2005/IV/P - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Teatrowi Muzycznemu im. Danuty Baduszkowej w Gdyni na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. "BRUK -Summer Street Festival" w Gdyni w dniach 18 czerwca - 3 lipca 2005 r.

 • 9910/2005/IV/M - 2005-06-14
  akceptacji zakupu do kwoty 6.000 EUR programu komputerowego EdeN Pro do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - Referatu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

 • 9911/2005/IV/M - 2005-06-14
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /p. Matuszewska

 • 9912/2005/IV/M - 2005-06-14
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód /p. Meironke

 • 9913/2005/IV/M - 2005-06-14
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej, przeznaczonej pod budowę ulicy dojazdowej - od ulicy Solnej do ul. Nowodworcowej

 • 9914/2005/IV/M - 2005-06-14
  ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogową nr 428/44 o pow. 888 m2 położoną w Gdyni przy ul. Solnej oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania

 • 9915/2005/IV/M - 2005-06-14
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9916/2005/IV/M - 2005-06-14
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 21 - "Trasa Kwiatkowskiego"

 • 9917/2005/IV/M - 2005-06-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zjednoczenia przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9918/2005/IV/O - 2005-06-14
  pokrycia kosztów transportu dla niepełnosprawnych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni do Garczyna

 • 9919/2005/IV/O - 2005-06-14
  udzielania zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 9920/2005/IV/O - 2005-06-14
  zakupu drukarki i ekranu multimedialnego dla SP Nr 39 w Gdyni z okazji jubileuszu 30-lecia placówki

 • 9921/2005/IV/O - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 6.000 EUR Wydawnictwu Gdańskiemu na druk 910 egzemplarzy przewodnika po ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej pn. "Przyrodnicze Osobliwości Rezerwatu Kępy Redłowskiej"

 • 9922/2005/IV/O - 2005-06-14
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Program ECO 2005 - ekologiczna Gdynia wśród nas" dla III LO w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy

 • 9923/2005/IV/S - 2005-06-14
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta

 • 9924/2005/IV/U - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją "Modernizacja kanału deszczowego w ul. Cylkowskiego i w ul. Stryjskiej"

 • 9925/2005/IV/S - 2005-06-14
  udzielenia zamówienia publicznego na organizacje usługi gastronomicznej dla delegacji Miasta Karpacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.06.2005