Z dnia 2005-05-31

 • 9687/2005/IV/K - 2005-05-31
  spisania z ewidencji księgowej zadłużenia

 • 9688/2005/IV/K - 2005-05-31
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 9689/2005/IV/O - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z dzielnicy Witomino

 • 9690/2005/IV/O - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z dzielnicy Grabówek

 • 9691/2005/IV/O - 2005-05-31
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej - 2005 r.

 • 9692/2005/IV/O - 2005-05-31
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - czerwiec 2005 r.

 • 9693/2005/IV/O - 2005-05-31
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - lipiec 2005 r.

 • 9694/2005/IV/O - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na realizację zadania: realizacja programu profilaktycznego "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy"

 • 9695/2005/IV/S - 2005-05-31
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 9696/2005/IV/S - 2005-05-31
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usług szkoleniowych dla 2 pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9697/2005/IV/M - 2005-05-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Swarzewskiej/Kartuskiej

 • 9698/2005/IV/M - 2005-05-31
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 122

 • 9699/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 66-68 na rzecz użytkownika wieczystego Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 9700/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej 67-69 na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon"

 • 9701/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szlifierzy 3 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9702/2005/IV/M - 2005-05-31
  wystąpienia na drogę postępowania sądowego w przypadku odmowy zwrotu bonifikat za sprzedany lokal mieszkalny nabyty uprzednio od gminy

 • 9703/2005/IV/M - 2005-05-31
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Horyda

 • 9704/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów

 • 9705/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leśnej-Parkowej

 • 9706/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej

 • 9707/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej

 • 9708/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej

 • 9709/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Parkowej

 • 9710/2005/IV/M - 2005-05-31
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krzywoustego 5

 • 9711/2005/IV/P - 2005-05-31
  rozstrzygnięcia konkursu Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 • 9712/2005/IV/M - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie balonów z nadrukiem na Piknik Rodzinny w Orłowie

 • 9713/2005/IV/M - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie 60 sztuk tabliczek z nadrukiem: "gdyńska strefa bezprzewodowego Internetu"

 • 9714/2005/IV/M - 2005-05-31
  rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gdynia położonego przy ul. Warszawskiej 44

 • 9715/2005/IV/M - 2005-05-31
  zakupu, w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, pakietu gdyńskich wydawnictw promocyjnych o tematyce: biznesowej, żeglarskiej, kulturalnej i turystyki aktywnej

 • 9716/2005/IV/P - 2005-05-31
  wyboru w trybie z wolnej ręki usługodawcy na organizację noclegu wraz z wyżywieniem grupy stypendystów Fundacji Dzieło "Nowego Tysiąclecia"

 • 9717/2005/IV/S - 2005-05-31
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego UM

 • 9718/2005/IV/M - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie balonów z nadrukiem na święto ul. Świętojańskiej

 • 9719/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Władysława IV

 • 9720/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Władysława IV, 10 Lutego, Dworcowa, Morska

 • 9721/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ulicy Buraczanej

 • 9722/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ulicy Sezamowej

 • 9723/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji dot. lokalizacji urządzeń podczyszczających w ulicach Pokrzywowej i Goździkowej

 • 9724/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont masztów flagowych

 • 9725/2005/IV/U - 2005-05-31
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 9726/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie badań bakteriologicznych wody pitnej z miejskich poidełek w Gdyni

 • 9727/2005/IV/P - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie i działalność Klubu Seniora przy Pomocowym Centrum Caritas w Gdyni

 • 9728/2005/IV/O - 2005-05-31
  zakupu zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni z okazji 50-lecia placówki

 • 9729/2005/IV/O - 2005-05-31
  zakupu ławek i krzeseł dla Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdyni z okazji jubileuszu 45-lecia placówki

 • 9730/2005/IV/O - 2005-05-31
  zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 5 w Gdyni z okazji jubileuszu 70-lecia placówki

 • 9731/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zwiększenie mocy przyłączeniowej dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dickmana 14 w Gdyni

 • 9732/2005/IV/O - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznej w trybie do 6.000 EUR na realizację programu profilaktycznego pn: "Program profilaktyki dla uczniów szkoły artystycznej 2005"

 • 9733/2005/IV/P - 2005-05-31
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2005 r."

 • 9734/2005/IV/K - 2005-05-31
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 9735/2005/IV/K - 2005-05-31
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 rok

 • 9736/2005/IV/S - 2005-05-31
  wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 9737/2005/IV/U - 2005-05-31
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej

 • 9738/2005/IV/U - 2005-05-31
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na remont ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Al. Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów

 • 9739/2005/IV/U - 2005-05-31
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie prac polegających na udrożnieniu i przeczyszczeniu wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 36 - 62 w Gdyni

 • 9740/2005/IV/M - 2005-05-31
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Warszawskiego

 • 9741/2005/IV/M - 2005-05-31
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9742/2005/IV/M - 2005-05-31
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9743/2005/IV/M - 2005-05-31
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Pl. Grunwaldzkim, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9744/2005/IV/M - 2005-05-31
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wymianę stolarki okiennej w budynku przy Al. Zwycięstwa 96-98 w Gdyni oraz w budynku internatu przy ul. Energetyków 13 A w Gdyni

 • 9745/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Jolanty Józekowskiej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie gospodarowania mieniem

 • 9746/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Przemysława Naskręta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie gospodarowania mieniem

 • 9747/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie gospodarowania mieniem

 • 9748/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Marii Wójcik do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania mieniem

 • 9749/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 9750/2005/IV/M - 2005-05-31
  upoważnienia Marii Wójcik do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 9751/2005/IV/O - 2005-05-31
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu kulturalno - rekreacyjnego pod nazwą "Noc Świętojańska" w dniu 24 czerwca 2005 r. w okolicach mola przy ul. Orłowskiej

 • 9752/2005/IV/S - 2005-05-31
  konserwacji windy "Pilawa" w okresie gwarancji o wartości do 6.000 EUR

 • 9753/2005/IV/P - 2005-05-31
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.05.2005