Z dnia 2005-05-17

 • 9479/2005/IV/P - 2005-05-17
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"

 • 9480/2005/IV/P - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na transport gości gali VI edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 9481/2005/IV/P - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek okolicznościowych - grawertonów na obrazy - nagrody VI edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 9482/2005/IV/P - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie gali finału VI edycji konkursu "Gdynia bez Barier" w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej

 • 9483/2005/IV/U - 2005-05-17
  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na utrzymanie i konserwację studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni w latach 2005 - 2008

 • 9484/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: "Droga Różowa etap III faza 2"

 • 9485/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego do projektu kolektora sanitarnego z Wiczlina do Pustek Cisowskich

 • 9486/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Chwaszczyńskiej na odcinku od ul. Górniczej do Drogi Obwodowej

 • 9487/2005/IV/O - 2005-05-17
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej: "Pomoc osobom zwalnianym z więzień"

 • 9488/2005/IV/O - 2005-05-17
  zwrotu części dotacji oraz akceptacji zmiany w załączniku do umowy KB/100/OZ/49/W/2004 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Adm. Unruga 150

 • 9489/2005/IV/R - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie ekspertyzy pt: "Koncepcja rewitalizacji budynku Dworca Morskiego"

 • 9490/2005/IV/S - 2005-05-17
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo

 • 9491/2005/IV/S - 2005-05-17
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 9492/2005/IV/S - 2005-05-17
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa

 • 9493/2005/IV/S - 2005-05-17
  zmiany treści zarządzenia nr 9219/05/IV/S dotyczącego wymiany pasów antypoślizgowych do Sali mieszkańców

 • 9494/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 5

 • 9495/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Surmana 4

 • 9496/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 36-38

 • 9497/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 2-4

 • 9498/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 95

 • 9499/2005/IV/M - 2005-05-17
  wykonania remontu mieszkania gminnego w budynku położonym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 9500/2005/IV/M - 2005-05-17
  wykonania badań urządzeń ochronnych i oporności instalacji elektrycznej trzech dźwigów w budynku przy ul. Polskiej 30

 • 9501/2005/IV/M - 2005-05-17
  wykonania adaptacji pomieszczeń w budynku użytkowanym przez Administrację Budynków Komunalnych nr 4

 • 9502/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łowickiej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 9503/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chopina 11 , na rzecz użytkownika wieczystego

 • 9504/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego 23, na rzecz użytkownika wieczystego

 • 9505/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej 67-69, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Posejdon"

 • 9506/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 23, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9507/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Mściwoja 4-6, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9508/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 197-205, na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 9509/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie operatów szacunkowych lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 9510/2005/IV/M - 2005-05-17
  zmiany zarządzenia nr 8687/05/IV/M dotyczącego wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie inwentaryzacji powierzchni Przychodni Lekarskiej "Chylonia I"

 • 9511/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9512/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9513/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9514/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9515/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9516/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9517/2005/IV/M - 2005-05-17
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9518/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 9519/2005/IV/U - 2005-05-17
  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Gdyni

 • 9520/2005/IV/S - 2005-05-17
  zakupu paneli wyświetlacza w zegarze zewnętrznym Urzędu Miasta Gdyni

 • 9521/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędzie Miasta Gdyni

 • 9522/2005/IV/U - 2005-05-17
  opinii odnośnie nadania ul. Śląskiej kategorii drogi gminnej

 • 9523/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na projekt i przygotowanie do druku części informacyjnej broszury "Spacerkiem po Gdyni"

 • 9524/2005/IV/M - 2005-05-17
  zakupu do kwoty 6.000 EUR materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji w ramach projektu "Młodzież - lepszy start"

 • 9525/2005/IV/O - 2005-05-17
  zmiany uchwały nr 2537/2000/III dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów - byłych nauczycieli zamieszkałych na terenie miasta Gdyni

 • 9526/2005/IV/U - 2005-05-17
  zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych

 • 9527/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych

 • 9528/2005/IV/S - 2005-05-17
  naprawy systemu alarmowego w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 9529/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon

 • 9530/2005/IV/M - 2005-05-17
  zmiany treści zarządzenia nr 8186/03/IV/P dotyczącego przedłużenia umowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na funkcjonowanie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 9531/2005/IV/U - 2005-05-17
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Remont Szkoły Podstawowej nr 29"

 • 9532/2005/IV/O - 2005-05-17
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy IX Liceum Ogólnokształcącego z Gimnazjum w Bonn

 • 9533/2005/IV/O - 2005-05-17
  zakupu nagród dla uczestników I Integracyjnego Przeglądu Poezji Polskiej pod hasłem "Wszyscy kochamy poezję"

 • 9534/2005/IV/O - 2005-05-17
  dofinansowania kosztów wyjazdu do Staszowa koło Warszawy szkolnego zespołu "Fantazja" z Gimnazjum nr 11

 • 9535/2005/IV/O - 2005-05-17
  dofinansowania organizacji koncertów pod nazwą "Spotkania w Gdyńskiej Nutkolandii", których organizatorem jest Szkoła Muzyczna I Stopnia

 • 9536/2005/IV/O - 2005-05-17
  zakupu stolików i krzeseł do stołówki szkolnej i pokoju nauczycielskiego dla Szkoły Podstawowej nr 6 z okazji 70 lecia placówki

 • 9537/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia woli zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia przegródki pocztowej

 • 9538/2005/IV/R - 2005-05-17
  zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

 • 9539/2005/IV/R - 2005-05-17
  zawarcia porozumienia z powiatem starogardzkim o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej

 • 9540/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości której część przeznaczona jest pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (dz. nr 307/5)

 • 9541/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości której część przeznaczona jest pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód (dz. nr 203/40)

 • 9542/2005/IV/U - 2005-05-17
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Zatok autobusowych przy ul. Unruga"

 • 9543/2005/IV/U - 2005-05-17
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę: "Oświetlenie ulicy Staorochwaszczyńskiej"

 • 9544/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i gazowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack

 • 9545/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udzielenie konsultacji w zakresie komunikacji i energetyki dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack

 • 9546/2005/IV/O - 2005-05-17
  przekazania dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Edukacyjnej Kliniki Poradni Profilaktyki i Uzależnień

 • 9547/2005/IV/O - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku od ul. Janka Wiśniewskiego - II etap - stan przed realizacją

 • 9548/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na zamieszczenie herbu miasta Gdyni na płycie VCD z filmem dokumentującym wizytę Jana Pawła II w Trójmieście pt. "O nas i za nas"

 • 9549/2005/IV/M - 2005-05-17
  promocji miasta Gdyni w ramach przedsięwzięcia "Dni Zatoki Gdańskiej"

 • 9550/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na publikację ogłoszeń dotyczących projektu "Młodzież - lepszy start"

 • 9551/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na remont balustrady i pokładu mola spacerowego w Gdyni - Orłowie

 • 9552/2005/IV/M - 2005-05-17
  wykonania likwidacji zbiornika bezodpływowego i przyłączenia budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej przy ul. Spółdzielczej

 • 9553/2005/IV/M - 2005-05-17
  ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Akacjowej

 • 9554/2005/IV/M - 2005-05-17
  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ledóchowskiego

 • 9555/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Leszczynki

 • 9556/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wynajem sali z nagłośnieniem i sprzętem do prezentacji multimedialnej

 • 9557/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na usługę gastronomiczną

 • 9558/2005/IV/M - 2005-05-17
  wykonania likwidacji zbiornika bezodpływowego i przyłączenia budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej przy ul. Unruga

 • 9559/2005/IV/S - 2005-05-17
  zakupu drukarki termotransferowej, etykiet foliowych i taśmy termotransferowej do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9560/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego "Hala Sportowo - Widowiskowa"

 • 9561/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na zakup czterech toreb do przewożenia korespondencji wychodzącej z UM Gdyni oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9562/2005/IV/S - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na zakup czyścików z mikrowłókien syntetycznych dla potrzeb Urzędu Miasta do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 9563/2005/IV/S - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup usługi hotelowej

 • 9564/2005/IV/M - 2005-05-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 9565/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków dołączenia i wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Rdestowej

 • 9566/2005/IV/M - 2005-05-17
  użyczenia części lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Gdynia położonego przy ul. Armii Krajowej 24 na okres od 1 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. i udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w tej sprawie

 • 9567/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa" oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2005 r. nr 8854/05/IV/M w sprawie określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych "Droga Różowa"

 • 9568/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa" oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2005 r. nr 8811/05/IV/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Stryjskiej 5, przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej"- IV etap

 • 9569/2005/IV/M - 2005-05-17
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę publicznej drogi dojazdowej w rejonie ulic Orlicz-Dreszera i Morskiej

 • 9570/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na instalację bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu i akceptacji treści umowy

 • 9571/2005/IV/M - 2005-05-17
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań wynikających z umów o współpracy partnerskiej w ramach realizowanego projektu "Młodzież - lepszy start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 9572/2005/IV/M - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wygłoszenie prelekcji podczas konferencji końcowej projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2005 "Młodzież - lepszy start"

 • 9573/2005/IV/O - 2005-05-17
  przekazania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gdyni budynku przy ul. Kieleckiej 4 w Gdyni

 • 9574/2005/IV/O - 2005-05-17
  przekazania przez Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni części budynku przy ul. Energetyków 13 na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni i zmiany adresu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdyni

 • 9575/2005/IV/P - 2005-05-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9576/2005/IV/P - 2005-05-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 9577/2005/IV/P - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie czterech sztuk prac artystycznych, które będą upominkami dla osób/instytucji wyróżnionych w konkursie "Gdynia bez barier"

 • 9578/2005/IV/P - 2005-05-17
  przeprowadzenia wykładów i poprowadzenia warsztatów podczas konferencji "Rola samorządów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" w dniu 23 maja 2005 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni

 • 9579/2005/IV/U - 2005-05-17
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "likwidację dzikich wysypisk"

 • 9580/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na "likwidację dzikich wysypisk na terenie Gdyni"

 • 9581/2005/IV/U - 2005-05-17
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na "całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w latach 2005 - 2008 oraz powołania komisji przetargowej"

 • 9582/2005/IV/U - 2005-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tabliczki pamiątkowej do rzeźby - daru "Powrót do domu" z miasta Seattle

 • 9583/2005/IV/M - 2005-05-17
  wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu www.innowacje.gdynia.pl w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach", w konkursie ogłoszonym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku

 • 9584/2005/IV/P - 2005-05-17
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni

 • 9585/2005/IV/R - 2005-05-17
  promocji transportu publicznego w ramach projektu TELLUS w Gdyni

 • 9586/2005/IV/P - 2005-05-17
  przyznania dotacji na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni

 • 9587/2005/IV/P - 2005-05-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania
  sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.05.2005