Z dnia 2005-05-10

 • 9406/2005/IV/M - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk ulotki "Pomorskie Miasteczko Zawodów"

 • 9407/2005/IV/P - 2005-05-10
  dofinansowania organizacji występu "Gdyńskiej Formacji Szantowej" na Rynku Międzynarodowym podczas "Kieler Woche 2005"

 • 9408/2005/IV/P - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zasilania energetycznego na potrzeby imprez organizowanych na Skwerze Kościuszki

 • 9409/2005/IV/U - 2005-05-10
  akceptacji treści aneksów do umów na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

 • 9410/2005/IV/U - 2005-05-10
  akceptacji porozumienia dotyczącego realizacji wodociągu w ul. Złotej

 • 9411/2005/IV/K - 2005-05-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9412/2005/IV/R - 2005-05-10
  zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 • 9413/2005/IV/O - 2005-05-10
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno rewalidacyjnych

 • 9414/2005/IV/S - 2005-05-10
  zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołów do spraw realizacji zadań wynikających z uczestnictwa Miasta Gdyni w akcji "Przejrzysta Polska"

 • 9415/2005/IV/O - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Program profilaktyczny "Medio - Wybrzeżak"

 • 9416/2005/IV/M - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie czterech stojaków reklamowych

 • 9417/2005/IV/M - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie dwóch kompletów napisu "Gdynia wita"

 • 9418/2005/IV/M - 2005-05-10
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A

 • 9419/2005/IV/U - 2005-05-10
  ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia w kwiatach"

 • 9420/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na tereny zieleni w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Chylonia, Mały Kack i Oksywie

 • 9421/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup i dostawę ławek dla dzielnic: Chylonia, Grabówek, Karwiny, Oksywie i Mały Kack

 • 9422/2005/IV/O - 2005-05-10
  akceptacji aneksu do umowy KB/40/OZ/11/W/05 dotyczącej przekazania dotacji na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku

 • 9423/2005/IV/P - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli Komisji Doradczej ds. Niepełnosprawności

 • 9424/2005/IV/U - 2005-05-10
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej

 • 9425/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla wykonania budowy kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą

 • 9426/2005/IV/U - 2005-05-10
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej ul. Płk. Dąbka

 • 9427/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wydłużenie czasu pracy sygnalizacji świetlnej na głównych ciągach ulic w Gdyni

 • 9428/2005/IV/M - 2005-05-10
  podpisania umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanej przy Alei Zjednoczenia

 • 9429/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z utrzymaniem i konserwacją studni publicznych

 • 9430/2005/IV/S - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji oraz zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9431/2005/IV/U - 2005-05-10
  zapłaty kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych

 • 9432/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie programu prac oraz wyceny kosztorysowej dotyczącej remontu ogrodzenia Zespołu Parkowego Kolibki

 • 9433/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z kosztorysem pawilonu widokowego na terenie Parku Kolibki

 • 9434/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego montażu rzeźby - daru z miasta Seattle na falochronie przy Bulwarze Nadmorskim

 • 9435/2005/IV/P - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizacje wyżywienia dla uzdolnionych maturzystów, stypendystów Fundacji Dzieło "Nowego Tysiąclecia"

 • 9436/2005/IV/P - 2005-05-10
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu kulturalno-rekreacyjnego

 • 9437/2005/IV/O - 2005-05-10
  zatwierdzenia projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

 • 9438/2005/IV/K - 2005-05-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9439/2005/IV/S - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na zakup czasopism specjalistycznych oraz literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 9440/2005/IV/O - 2005-05-10
  oceny rezultatów projektu TELLUS poprzez udostępnienie słupa trakcyjno - oświetleniowego do zamontowania lustra współdziałającego z urządzeniem pomiarowym DOAS

 • 9441/2005/IV/P - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Seatlle

 • 9442/2005/IV/P - 2005-05-10
  rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie, w systemie ostrzegania i alarmowania miasta Gdyni, trzech elektronicznych syren alarmowych

 • 9443/2005/IV/O - 2005-05-10
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół nr 2 ze szkołą z Rodeby

 • 9444/2005/IV/U - 2005-05-10
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu, budowlanego i wykonawczego, remonty przejścia podziemnego pod ul. Śląską

 • 9445/2005/IV/U - 2005-05-10
  zmiany zarządzenia nr 9212/05/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Świerkowej

 • 9446/2005/IV/U - 2005-05-10
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika w ul. Śmidowicza

 • 9447/2005/IV/M - 2005-05-10
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie remontu części budynku położonego przy ul. Energetyków 13 A

 • 9448/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu mostu nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Powstania Styczniowego i upoważnienia do podpisania umowy

 • 9449/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 6.000 EUR na dokonanie zmiany programu sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Morskiej na przejściu dla pieszych przy urzędzie pocztowym nr 9 w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy

 • 9450/2005/IV/U - 2005-05-10
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy dzierżawy terenu PKP - PLK S.A. w trakcie realizacji inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"

 • 9451/2005/IV/U - 2005-05-10
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zatoki autobusowej przy ul. Unruga

 • 9452/2005/IV/U - 2005-05-10
  wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

 • 9453/2005/IV/P - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na udostępnienie Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gdyni terenów na Skwerze Kościuszki dla potrzeb organizacji regat

 • 9454/2005/IV/U - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie podatku VAT

 • 9455/2005/IV/M - 2005-05-10
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód /dz. nr 306/

 • 9456/2005/IV/M - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości

 • 9457/2005/IV/M - 2005-05-10
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 9458/2005/IV/M - 2005-05-10
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy miasta Gdyni w umowach dzierżawy zawartych na grunt stanowiący własność gminy miasta Gdyni przeznaczonych na lokalizację sezonowego handlu obwoźnego

 • 9459/2005/IV/S - 2005-05-10
  uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników UM Gdyni przeprowadzających oznakowanie sprzętu UM Gdyni oraz przeprowadzających inwentaryzację środków trwałych będących w użytkowaniu UM Gdyni

 • 9460/2005/IV/S - 2005-05-10
  zakupu wyposażenia dla Straży Miejskiej do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9461/2005/IV/S - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu "Finanse DDJ"

 • 9462/2005/IV/S - 2005-05-10
  akceptacji treści SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego na zakup "Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni"

 • 9463/2005/IV/S - 2005-05-10
  wyrażenia zgody na zakup szaf BHP do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 9464/2005/IV/S - 2005-05-10
  zakup baterii do radiostacji Straży Miejskiej do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9465/2005/IV/S - 2005-05-10
  zlecenia usługi utylizacji ręcznych miotaczy gazu do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9466/2005/IV/O - 2005-05-10
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni

 • 9467/2005/IV/M - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Zjednoczenia

 • 9468/2005/IV/P - 2005-05-10
  aneksu do porozumienia nr KB/147/PB/1/W/2005 pomiędzy prezydentem miasta Gdyni a KM Policji w Gdyni w sprawie dofinansowania przez miasto Gdynię kosztów funkcjonowania policji w roku 2005

 • 9469/2005/IV/P - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację występu orkiestry "Vita Activa" podczas VI Gali Konkursu "Gdynia bez Barier" w dniu 22 maja 2005 roku w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

 • 9470/2005/IV/M - 2005-05-10
  zmiany treści zarządzenia nr 8848/05/IV/P z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie koszulek i czapek z logo Gdyni

 • 9471/2005/IV/M - 2005-05-10
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy pl. Grunwaldzkim, stanowiącej własność gminy miasta Gdyni

 • 9472/2005/IV/R - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup biletów na podróż promem do Karlskrony

 • 9473/2005/IV/U - 2005-05-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie montażu rzeźby - daru z miasta Seattle na falochronie przy Bulwarze Nadmorskim

 • 9474/2005/IV/R - 2005-05-10
  zlecenia wykonania specjalistycznego opracowania na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego systemu wód opadowych w Gdyni ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

 • 9475/2005/IV/M - 2005-05-10
  zmiany zarządzenia nr 8931/05/IV/M dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód (dz.nr 578)

 • 9476/2005/IV/M - 2005-05-10
  zmiany zarządzenia nr 8931/05/IV/M dotyczącego zawarcia umowy przedwstępnej w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód (dz.nr 162/24)

 • 9477/2005/IV/M - 2005-05-10
  zmiany zarządzenia nr 9363/05/IV/M dotyczącego wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 2 A

 • 9478/2005/IV/M - 2005-05-10
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.05.2005