Z dnia 2005-05-04

 • 9340/2005/IV/P - 2005-05-04
  zawarcia umowy o współpracy z Politechniką Gdańską w celu wspólnej organizacji warsztatów studenckich "Miasta bez barier"

 • 9341/2005/IV/P - 2005-05-04
  przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddania ich procesowi dezynfekcji

 • 9342/2005/IV/P - 2005-05-04
  akceptacji treści umowy RP/5/RPR/5D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Kościelnej

 • 9343/2005/IV/K - 2005-05-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 9344/2005/IV/K - 2005-05-04
  spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych

 • 9345/2005/IV/O - 2005-05-04
  zakupu nagród dla laureatów konkursu przyrodniczego, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6

 • 9346/2005/IV/R - 2005-05-04
  zawarcia porozumienia z powiatem sztumskim dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 9347/2005/IV/R - 2005-05-04
  zawarcia aneksu do porozumienia zawartego z Powiatem Kościerskim dotyczącego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 • 9348/2005/IV/M - 2005-05-04
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 9349/2005/IV/M - 2005-05-04
  akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wymianę stolarki okiennej w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 9350/2005/IV/M - 2005-05-04
  wyboru wykonawcy dostawy i montażu urządzeń okiennego systemu oddymiania na dwóch klatkach schodowych budynku Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej położonego przy ul. Maciejewicza 11

 • 9351/2005/IV/M - 2005-05-04
  ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 4 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9352/2005/IV/M - 2005-05-04
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej 12 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9353/2005/IV/M - 2005-05-04
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliskiej

 • 9354/2005/IV/M - 2005-05-04
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na odpłatne wykonanie usługi wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 9355/2005/IV/M - 2005-05-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9356/2005/IV/P - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wymianę grafik na stojaku reklamowym przeznaczonym na "Kieler Woche 2005"

 • 9357/2005/IV/P - 2005-05-04
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na druk informatora "Przewodnik aktywizacji zawodowej"

 • 9358/2005/IV/P - 2005-05-04
  zakupu, do kwoty 6.000 EUR, wzornika kolorów "Pantone"

 • 9359/2005/IV/P - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na druk naklejek z herbem miasta i logo "Gdyni na maxa"

 • 9360/2005/IV/S - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarki Canon

 • 9361/2005/IV/S - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na zakup telefaksu Canon

 • 9362/2005/IV/O - 2005-05-04
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 9363/2005/IV/M - 2005-05-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej 2 A

 • 9364/2005/IV/M - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy MG/31/2002

 • 9365/2005/IV/M - 2005-05-04
  zmiany zarządzenia nr 91/95/05/IV/M dotyczącego ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Amona przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

 • 9366/2005/IV/S - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9367/2005/IV/K - 2005-05-04
  odpisania z ewidencji księgowej zadłużenia

 • 9368/2005/IV/S - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.00 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych

 • 9369/2005/IV/S - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarki Konica Minolta

 • 9370/2005/IV/M - 2005-05-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 9371/2005/IV/M - 2005-05-04
  zmiany zarządzenia nr 8931/IV/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 9372/2005/IV/M - 2005-05-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości niezabudowanej, której część przeznaczona jest pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 9373/2005/IV/U - 2005-05-04
  akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/679/UI/243/W/04 dotyczącej opracowania dokumentacji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 9374/2005/IV/P - 2005-05-04
  organizacji międzynarodowej konferencji "Rola samorządów w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

 • 9375/2005/IV/P - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału VI edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 9376/2005/IV/P - 2005-05-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego - oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji wynikającego z zapisów zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku na dofinansowanie projektu "Młodzież - lepszy stary" z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 9377/2005/IV/K - 2005-05-04
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 9378/2005/IV/P - 2005-05-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 9379/2005/IV/P - 2005-05-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9380/2005/IV/P - 2005-05-04
  powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni

 • 9381/2005/IV/P - 2005-05-04
  organizacji warsztatów architektonicznych "Miasta bez Barier" dnia 14 maja 2005 r.

 • 9382/2005/IV/R - 2005-05-04
  zawarcia porozumienia z powiatem koszalińskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 9383/2005/IV/R - 2005-05-04
  zawarcia porozumienia z powiatem kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 9384/2005/IV/U - 2005-05-04
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn. "budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Horyda i Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 9385/2005/IV/U - 2005-05-04
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn. "budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Horyda i Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 9386/2005/IV/U - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Tucholskiej

 • 9387/2005/IV/U - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na demontaż tablic promocyjnych Gdyni po zakończeniu seminarium organizowanego w ramach projektu ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9388/2005/IV/U - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego "remont istniejących boksów rybackich w Gdyni Orłowie"

 • 9389/2005/IV/U - 2005-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na letnie oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony

 • 9390/2005/IV/S - 2005-05-04
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 9391/2005/IV/S - 2005-05-04
  zmiany zarządzenia nr 3/02/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 9392/2005/IV/S - 2005-05-04
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 9393/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia Tomasza Banela - Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni

 • 9394/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządzania mieniem

 • 9395/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 9396/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej-Psyty - Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni

 • 9397/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządzania mieniem

 • 9398/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

 • 9399/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia Ewy Slaskiej - Kierownika Referatu Rozwoju Rynku w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni

 • 9400/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządzania mieniem

 • 9401/2005/IV/S - 2005-05-04
  upoważnienia do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

 • 9402/2005/IV/M - 2005-05-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 9403/2005/IV/P - 2005-05-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9404/2005/IV/P - 2005-05-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9405/2005/IV/P - 2005-05-04
  wyznaczenia wspólnego przedstawiciela Miasta Gdańska Gdyni i Sopotu do Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.05.2005