Z dnia 2005-04-18

 • 9156/2005/IV/P - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na usługę tłumaczenia konsekutywnego podczas seminarium poświęconemu zagadnieniom planowania przestrzennego

 • 9157/2005/IV/P - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie 30 sztuk medali - nagród w konkursie "Gdynia bez barier"

 • 9158/2005/IV/K - 2005-04-18
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 9159/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic

 • 9160/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na postawienie nowej wiaty przy kapliczce na terenie Źródła Marii

 • 9161/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na ubezpieczenie szaletów miejskich

 • 9162/2005/IV/U - 2005-04-18
  odstąpienia od umowy KB/1/UG/W/03 na całoroczną konserwację i eksploatację oświetlenia ulic, placów i schodów na terenie miasta Gdyni

 • 9163/2005/IV/U - 2005-04-18
  akceptacji treści umów na wykonanie usług w zakresie eksploatacji, konserwacji i prac awaryjno - naprawczych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2002 - 2007

 • 9164/2005/IV/U - 2005-04-18
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na "Utrzymanie i konserwację studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni w latach 2005 - 2008"

 • 9165/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie badań jakości farb używanych do oznakowania poziomego

 • 9166/2005/IV/U - 2005-04-18
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Gdyni

 • 9167/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi do osiedla "Sadyba Orłowska"

 • 9168/2005/IV/O - 2005-04-18
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/551/OZ/97/W/02 dotyczącej realizacji zadania: "Działalność rehabilitacyjna, terapeutyczna, uspołeczniająca i profilaktyczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • 9169/2005/IV/O - 2005-04-18
  wypowiedzenia umowy KB/186/OZ/53/W/04 dotyczącej realizacji zadania "Sport przeciw patologiom"

 • 9170/2005/IV/O - 2005-04-18
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego na Finały Światowej Odysei Umysłu

 • 9171/2005/IV/O - 2005-04-18
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 na Finały Światowej Odysei Umysłu

 • 9172/2005/IV/O - 2005-04-18
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów Gimnazjum nr 4 w Europejskim Konkursie Odysei Umysłu

 • 9173/2005/IV/O - 2005-04-18
  dofinansowania organizacji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Literackiego o Zbrodni Katyńskiej

 • 9174/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 52

 • 9175/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

 • 9176/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 9177/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Technikum Transportowego

 • 9178/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

 • 9179/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

 • 9180/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

 • 9181/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

 • 9182/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

 • 9183/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26

 • 9184/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23

 • 9185/2005/IV/R - 2005-04-18
  zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 9186/2005/IV/R - 2005-04-18
  akceptacji aneksu do umowy KB/51/MOPS/04 na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

 • 9187/2005/IV/S - 2005-04-18
  zakupu dyktafonów

 • 9188/2005/IV/S - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na zakup części wymiennych do krzeseł obrotowych

 • 9189/2005/IV/S - 2005-04-18
  zlecenia usługi legalizacji alkotestów dla Straży Miejskiej

 • 9190/2005/IV/S - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na wykonanie tablicy okolicznościowej "Honorowi Obywatele Miasta Gdyni"

 • 9191/2005/IV/M - 2005-04-18
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 9192/2005/IV/M - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na spłatę III raty z tytułu zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP

 • 9193/2005/IV/M - 2005-04-18
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ½ udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Witolda

 • 9194/2005/IV/M - 2005-04-18
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9195/2005/IV/M - 2005-04-18
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Amona

 • 9196/2005/IV/M - 2005-04-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo - Dworskiego w Gdyni Kolibkach

 • 9197/2005/IV/M - 2005-04-18
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo - Dworskiego w Gdyni Kolibkach

 • 9198/2005/IV/O - 2005-04-18
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonie Witomina, Wiczlina, Oksywia Dolnego, Obłuża Starego"

 • 9199/2005/IV/M - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń przetargowych oraz zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni

 • 9200/2005/IV/O - 2005-04-18
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla szkół gdyńskich

 • 9201/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 9202/2005/IV/P - 2005-04-18
  zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2005

 • 9203/2005/IV/P - 2005-04-18
  zakupu obcinacza spalinowego typu HS 75

 • 9204/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zagospodarowanie terenu zieleni jako placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

 • 9205/2005/IV/O - 2005-04-18
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie klubu młodzieżowego w dzielnicy Działki Leśne"

 • 9206/2005/IV/O - 2005-04-18
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie psychologiczno - pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino"

 • 9207/2005/IV/O - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na powielenie płyt DVD z prezentacją "Życie Bałtyku - Atlas Organizmów i Biotopów"

 • 9208/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia "Przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"

 • 9209/2005/IV/U - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Wystawki - zbiórka odpadów wielkogabarytowych"

 • 9210/2005/IV/U - 2005-04-18
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu przejścia podziemnego pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej

 • 9211/2005/IV/U - 2005-04-18
  wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Świerkowej

 • 9212/2005/IV/U - 2005-04-18
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu ul. Świerkowej

 • 9213/2005/IV/U - 2005-04-18
  przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano wykonawczego remontu przejścia pod ul. Śląska przy ul. Nowogrodzkiej

 • 9214/2005/IV/P - 2005-04-18
  dofinansowania wydania książki autorstwa Jana Mordawskiego pt. "Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku"

 • 9215/2005/IV/U - 2005-04-18
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39"

 • 9216/2005/IV/U - 2005-04-18
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania: "Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39"

 • 9217/2005/IV/O - 2005-04-18
  przeprowadzenia badań lekarskich okresowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 9218/2005/IV/M - 2005-04-18
  określenia warunków nabycia na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników 72, przeznaczonej pod budowę "drogi różowej" IV etap

 • 9219/2005/IV/S - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na zakup pasków antypoślizgowych do sali mieszkańców do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 9220/2005/IV/P - 2005-04-18
  określenia wysokości nagrody artystycznej prezydenta miasta Gdyni za rok 2004

 • 9221/2005/IV/U - 2005-04-18
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "ciąg pieszo - jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego w Gdyni"

 • 9222/2005/IV/U - 2005-04-18
  zakupu biletów wstępu do latarni morskiej i fokarium oraz zakupu prowiantu w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9223/2005/IV/U - 2005-04-18
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie i wygłoszenie wykładu w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9224/2005/IV/P - 2005-04-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9225/2005/IV/P - 2005-04-18
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 9226/2005/IV/S - 2005-04-18
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu służbowego dla Teatru Miejskiego

 • 9227/2005/IV/M - 2005-04-18
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 18.04.2005