Z dnia 2005-04-13

 • 9070/2005/IV/P - 2005-04-13
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji obchodów 3-go Maja

 • 9071/2005/IV/P - 2005-04-13
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 9072/2005/IV/U - 2005-04-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ulicach Władysława IV i al. Zwycięstwa

 • 9073/2005/IV/U - 2005-04-13
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ulicach Władysława IV 10 Lutego, Podjazd, Morskiej

 • 9074/2005/IV/O - 2005-04-13
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania: "Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne"

 • 9075/2005/IV/O - 2005-04-13
  organizacji przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach zadania: "Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi"

 • 9076/2005/IV/O - 2005-04-13
  dofinansowania pobytu młodzieży z Kilonii w Gdyni

 • 9077/2005/IV/M - 2005-04-13
  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 • 9078/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 24-30

 • 9079/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Harcerskiej 1-7

 • 9080/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zamenhofa 2

 • 9081/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 95

 • 9082/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 12

 • 9083/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 12

 • 9084/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 18-20

 • 9085/2005/IV/M - 2005-04-13
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dźwigu osobowego i zgłoszenie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Niepublicznego Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Chrzanowskiego 3/5

 • 9086/2005/IV/M - 2005-04-13
  zmiany zarządzenia nr 8757/05/IV/M dotyczącego wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków nr 4

 • 9087/2005/IV/P - 2005-04-13
  zmiany zarządzenia nr 9064/05/IV/M dotyczącego ustanowienia pełnomocnictwa do zawarcia aktu notarialnego w celu rejestracji Pomorskiej Fundacji Filmowej

 • 9088/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Granicznej na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9089/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 108-112 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9090/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 108-112 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9091/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 6 lokal nr 2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9092/2005/IV/M - 2005-04-13
  upoważnienia do przyjęcia w imieniu Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego od Agencji Mienia Wojskowego

 • 9093/2005/IV/M - 2005-04-13
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/87/93

 • 9094/2005/IV/M - 2005-04-13
  bezprzetargowego oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Rolniczej 10

 • 9095/2005/IV/M - 2005-04-13
  odszkodowania za działki drogowe - ul. Sienkiewicza

 • 9096/2005/IV/U - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie badań jakości morskich wód przybrzeżnych w rejonie Orłowa

 • 9097/2005/IV/O - 2005-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. "Polska leży nad Bałtykiem"

 • 9098/2005/IV/O - 2005-04-13
  przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów samorządowego konkursu "Ośmiu Wspaniałych"

 • 9099/2005/IV/U - 2005-04-13
  zawarcie umowy dotyczącej dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym budynku willi "Zosieńka" przy ul. Sędzickiego 22

 • 9100/2005/IV/M - 2005-04-13
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

 • 9101/2005/IV/U - 2005-04-13
  zatwierdzenia wniosku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ul. Tetmajera

 • 9102/2005/IV/U - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z węzłami w ul. Świętojańskiej - etap II A

 • 9103/2005/IV/U - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z słupkami przyłączeniowymi w ul. Świętojańskiej - etap II A

 • 9104/2005/IV/M - 2005-04-13
  uchylenia uchwał i zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami

 • 9105/2005/IV/O - 2005-04-13
  wypłaty odszkodowania za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 9106/2005/IV/M - 2005-04-13
  przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Puckiej

 • 9107/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bat. Chłopskich 35-37 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 9108/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bat. Chłopskich 35-37 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 9109/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bat. Chłopskich 35-37 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 9110/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bat. Chłopskich 35-37 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 9111/2005/IV/M - 2005-04-13
  przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, Hutniczej i Stryjskiej

 • 9112/2005/IV/M - 2005-04-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 15, stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 9113/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 9114/2005/IV/U - 2005-04-13
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2005 w ramach modernizacji dróg gminnych

 • 9115/2005/IV/U - 2005-04-13
  zmiany treści zarządzenia nr 8471/05/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyników konkursu na wybór autora koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej

 • 9116/2005/IV/U - 2005-04-13
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/679/UI/243/W/2004 zmieniającego umowę na opracowanie dokumentacji "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 9117/2005/IV/U - 2005-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zajęć w trakcie seminarium, organizowanego w ramach projektu "ABC Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9118/2005/IV/U - 2005-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie i wygłoszenie wykładu w trakcie seminarium, organizowanego w ramach projektu "ABC Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9119/2005/IV/P - 2005-04-13
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni II etap"

 • 9120/2005/IV/R - 2005-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na materiały statystyczne

 • 9121/2005/IV/R - 2005-04-13
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania: "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni"

 • 9122/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłat odszkodowania - ul. Żwirowa

 • 9123/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie ostatecznej umowy przeniesienia własności - uzbrojenie obszaru Gdyni - Zachód

 • 9124/2005/IV/K - 2005-04-13
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 9125/2005/IV/U - 2005-04-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wynajem statku w trakcie seminarium, organizowanego w ramach projektu "ABC Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9126/2005/IV/O - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wypłatę kwot zasądzonych wyrokami sądowymi

 • 9127/2005/IV/M - 2005-04-13
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chrzanowskiego 3/5

 • 9128/2005/IV/S - 2005-04-13
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup radiostacji dla Straży Miejskiej

 • 9129/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 108-112 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9130/2005/IV/M - 2005-04-13
  przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury.

 • 9131/2005/IV/M - 2005-04-13
  przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności teatralnej

 • 9132/2005/IV/P - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 9133/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 9134/2005/IV/U - 2005-04-13
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2005 - 2008"

 • 9135/2005/IV/S - 2005-04-13
  zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołów do spraw realizacji zadań wynikających z uczestnictwa miasta Gdyni w akcji "Przejrzysta Polska"

 • 9136/2005/IV/O - 2005-04-13
  odstąpienia od dochodzenia od Stowarzyszenia Abstynentów "Gdynia" należności wynikających z umowy KB/62/OZ/47/W/02

 • 9137/2005/IV/U - 2005-04-13
  zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR na "Utrzymanie konserwację i remonty bieżące fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki oraz poidełek"

 • 9138/2005/IV/U - 2005-04-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Aluminiowej 15

 • 9139/2005/IV/S - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 9140/2005/IV/M - 2005-04-13
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 9141/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie wyceny nakładów na nieruchomości położonej przy ul. Olimpijskiej 2 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

 • 9142/2005/IV/M - 2005-04-13
  akceptacji zmian wprowadzonych aneksem do umowy pożyczki zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a "EKO DOLINA" Sp. z o.o. Łężycach

 • 9143/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 9144/2005/IV/O - 2005-04-13
  zakupu nagród dla laureatów Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej i Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 6

 • 9145/2005/IV/O - 2005-04-13
  dofinansowania kosztów współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą z Ahrensburga - Niemcy

 • 9146/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9147/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9148/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9149/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9150/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9151/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9152/2005/IV/M - 2005-04-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 9153/2005/IV/M - 2005-04-13
  wyrażenia zgody na wypłatę kwot zasądzonych wyrokami sądowymi oraz na spłatę zobowiązań wobec Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Legionów 74-80

 • 9154/2005/IV/U - 2005-04-13
  rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Łanowej i Warzywnej

 • 9155/2005/IV/U - 2005-04-13
  zawarcia umowy określającej szczegółowe warunki przebudowy dróg publicznych, spowodowane inwestycją niedrogową - portowy terminal przeładunkowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.04.2005