Z dnia 2005-04-05

 • 9018/2005/IV/P - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Liepai

 • 9019/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Budowa ulicy Złotej - etap I"

 • 9020/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: "Budowa ulicy Złotej - etap I - odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II"

 • 9021/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na aktualizację projektu budowlano - wykonawczego na budowę oświetlenia ciągu pieszego w rejonie ulicy Halickiej

 • 9022/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie specyfikacji technicznej i odbioru robót oraz aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego do projektu kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Chwaszczyńskiej

 • 9023/2005/IV/U - 2005-04-05
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005 realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 9024/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Pionierów na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9025/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wielkokackiej na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9026/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, Uczniowskiej na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

 • 9027/2005/IV/M - 2005-04-05
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów

 • 9028/2005/IV/M - 2005-04-05
  odstąpienia od dochodzenia zaległości czynszowych z odsetkami oraz kosztów postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób, których eksmisje zostały wykonane do 31.12.2003 roku

 • 9029/2005/IV/O - 2005-04-05
  zakupu pucharów dla zwycięzców biorących udział w Mistrzostwach Gdyni w Piłce Siatkowej dla Nauczycieli Szkół Gdyńskich

 • 9030/2005/IV/S - 2005-04-05
  zakupu drabin aluminiowych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 9031/2005/IV/O - 2005-04-05
  wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania "Projekt Edukacji Ekologicznej - Chrońmy nasz Bałtyk"

 • 9032/2005/IV/S - 2005-04-05
  wyrażenia zgody na zakup i naprawę aparatów komórkowych

 • 9033/2005/IV/S - 2005-04-05
  wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do umowy DMD/0003/99 dotyczącej pilotażu wykonywania zdjąć cyfrowych i pozyskiwania wzorów podpisu niezbędnych do wydania praw jazdy

 • 9034/2005/IV/S - 2005-04-05
  nabycia paliwa i oleju dla Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 9035/2005/IV/U - 2005-04-05
  wniosku projektowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Morskiej, oraz Kartuskiej i Rozewskiej

 • 9036/2005/IV/O - 2005-04-05
  otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzin"

 • 9037/2005/IV/K - 2005-04-05
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 9038/2005/IV/K - 2005-04-05
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 r.

 • 9039/2005/IV/K - 2005-04-05
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 9040/2005/IV/K - 2005-04-05
  ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 15.000.000 zł

 • 9041/2005/IV/U - 2005-04-05
  naprawy usterek i awarii oświetlenia będącego własnością gminy Gdynia

 • 9042/2005/IV/U - 2005-04-05
  utrzymania pogotowia oświetlenia będącego własnością gminy Gdynia

 • 9043/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówień publicznych do 6.000 EUR na organizację lunchu w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9044/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia publicznego do 6.000 EUR na wynajem autokaru w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9045/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację występu zespołu kaszubskiego "Koleczkowianie" w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu ABC II

 • 9046/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogi czerwonej na odcinku od węzła z ul. Wielkopolską do granicy z Sopotem

 • 9047/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na zabezpieczenie miejsca awarii i wymianę lampy oświetleniowej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 9048/2005/IV/U - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu sygnalizacji ulicznej dla przebudowy ul. Świętojańskiej - etap II A

 • 9049/2005/IV/M - 2005-04-05
  szczegółowego trybu zawierania umów dzierżaw nieruchomości przeznaczonych na rzecz NZOZ

 • 9050/2005/IV/M - 2005-04-05
  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonych przy ul. Spacerowej

 • 9051/2005/IV/M - 2005-04-05
  zmiany umowy dzierżawy MG 59/2001 nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5

 • 9052/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Kołłątaja w Gdyni

 • 9053/005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Okrzei 22 w Gdyni

 • 9054/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Warszawskiego - Wiosny Ludów w Gdyni

 • 9055/2005/IV/M - 2005-04-05
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gierdziejewskiego, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 9056/2005/IV/M - 2005-04-05
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej 38 A

 • 9057/2005/IV/M - 2005-04-05
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność gminy miasta Gdyni położonego przy ul. Inżynierskiej 21 na grunt stanowiący własność osoby fizycznej położony przy ul. Lotników 58 - Droga Różowa IV etap

 • 9058/2005/IV/S - 2005-04-05
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2005 roku

 • 9059/2005/IV/S - 2005-04-05
  wykonania transparentu okolicznościowego do 6.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 9060/2005/IV/S - 2005-04-05
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa i akcesoriów samochodowych na potrzeby UM Gdyni

 • 9060/2005/IV/S - 2005-04-05
  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa i akcesoriów samochodowych na potrzeby UM Gdyni

 • 9061/2005/IV/S - 2005-04-05
  zawarcia aneksu do umowy nr SK/522/PON/3-W/2005 zawartej 29.03.2005 r. pomiędzy gminą miasta Gdyni a Telewizją Polską S.A. Oddział w Gdańsku

 • 9062/2005/IV/P - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli miast uczestniczących w XIII Igrzyskach Miast Bliźniaczych Gdyni

 • 9063/2005/IV/P - 2005-04-05
  powołania dwóch komisji oceniających oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury oraz działalności teatralnej, w szczególności organizacji cykli, przeglądów i festiwali teatralnych

 • 9064/2005/IV/P - 2005-04-05
  ustanowienia pełnomocnictwa do zawarcia aktu notarialnego w celu rejestracji Pomorskiej Fundacji Filmowej

 • 9065/2005/IV/P - 2005-04-05
  zmiany zarządzenia nr 8780/05/IV/P prezydenta miasta Gdyni z dnia 08.03.2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób ze schorzeniami otępiennymi i ich rodzin, mieszkańców Gdyni

 • 9066/2005/IV/P - 2005-04-05
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku"

 • 9067/2005/IV/P - 2005-04-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie materiałów okolicznościowych poświęconych pamięci Jana Pawła II

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.04.2005