Z dnia 2005-03-30

 • 8956/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk okolicznościowego informatora gdyńskiego - EXPO 2005

 • 8957/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 8958/2005/IV/P - 2005-03-30
  dofinansowania wydania zbioru artykułów dotyczących postaci wybitnego pisarza Józefa Conrada - Korzeniowskiego pn. "CON - teksty"

 • 8959/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • 8960/2005/IV/K - 2005-03-30
  rozłożenia na raty płatności IV raty z tytułu sprzedaży NZOZ składników majątkowych wg umów sprzedaży zawartych w 2001 roku przez Gminę Miasta Gdyni

 • 8961/2005/IV/K - 2005-03-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 8962/2005/IV/K - 2005-03-30
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 r.

 • 8963/2005/IV/K - 2005-03-30
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/05/IV/K z 11.01.2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8964/2005/IV/S - 2005-03-30
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 8965/2005/IV/O - 2005-03-30
  dofinansowania wyjazdu uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia na Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy

 • 8966/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8967/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie koni Oddziału Konnego Straży Miejskiej

 • 8968/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na naprawę sprzętu AGD firmy Bosch

 • 8969/2005/IV/S - 2005-03-30
  usługi przeniesienia urządzenia sterującego syrenę alarmową w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 8970/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego w trybie przetargu nieograniczonego

 • 8971/2005/IV/M - 2005-03-30
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej

 • 8972/2005/IV/M - 2005-03-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Aresa 18

 • 8973/2005/IV/M - 2005-03-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Aresa 20

 • 8974/2005/IV/M - 2005-03-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętopełka 59 A

 • 8975/2005/IV/M - 2005-03-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętopełka 59 A

 • 8976/2005/IV/M - 2005-03-30
  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 7321/04/VI/M

 • 8977/2005/IV/M - 2005-03-30
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali płaskiej - pawilon handlowy nr 208

 • 8978/2005/IV/K - 2005-03-30
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 8979/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenia postępowania celnego na odprawę rzeźby - daru z Seattle

 • 8980/2005/IV/P - 2005-03-30
  zakupu książek Mariusza Borowiaka pt. "Admirał. Biografia Józefa Unruga"

 • 8981/2005/IV/P - 2005-03-30
  zakupu książek autorstwa Zofii Żywickiej pt. "Z dziejów Wielkiego Kacka"

 • 8982/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy pn. "Ladies Jazz Festival"

 • 8983/2005/IV/P - 2005-03-30
  zakupu albumu autorstwa Danuty Detlaff, Jana Detlaff oraz Daniela Dudy pt. "....dla Ciebie Polsko - 85 rocznica zaślubin Polski z morzem"

 • 8984/2005/IV/P - 2005-03-30
  dofinansowania książki Bogdana Chrzanowskiego, Andrzeja Gąsiorowskiego i Krzysztofa Steyera pt. "Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939 - 1945"

 • 8985/2005/IV/O - 2005-03-30
  przeniesienia niewykorzystanej w 2004 r. kwoty dotacji oraz akceptacji zmiany w załączniku do umowy KB/225/OZ/67/W/2002 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11

 • 8986/2005/IV/O - 2005-03-30
  przeniesienia niewykorzystanej w 2004 r. kwoty dotacji oraz akceptacji zmiany w załączniku do umowy KB/226/OZ/67/W/2002 dotyczącej prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Żeglarzy 5

 • 8987/2005/IV/O - 2005-03-30
  zakupu nagród dla zwycięzców X Międzynarodowego Konkursu Ortograficznego pt. "Nasze zmagania z ortografią" organizowanego przez Gimnazjum nr 4

 • 8988/2005/IV/O - 2005-03-30
  zakupu nagród dla zwycięzców "Konkursu Wiedzy o Europie" oraz "Teatralii Gimnazjalnych" organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 • 8989/2005/IV/O - 2005-03-30
  zakupu nagród dla zwycięzców II Edycji Konkursu Przyrodniczego dla Szkół Podstawowych Gdyni organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13

 • 8990/2005/IV/O - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Żeglarzy 5"

 • 8991/2005/IV/M - 2005-03-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Bulwarze Nadmorskim

 • 8992/2005/IV/O - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11"

 • 8993/2005/IV/R - 2005-03-30
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na wykonanie zadania: "Studium wykonalności nowego terminalu promowego w Gdyni" oraz "Studium wykonalności układu komunikacyjnego dla terminalu promowego"

 • 8994/2005/IV/O - 2005-03-30
  wypłaty odszkodowania na rzecz ucznia Szkoły Podstawowej nr 23

 • 8995/2005/IV/O - 2005-03-30
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 8996/2005/IV/U - 2005-03-30
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa nawierzchni ul. Tetamjera

 • 8997/2005/IV/U - 2005-03-30
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/665/UI/238/W/2004 na wykonanie geodezyjnych wydzieleń oraz aneksu nr 1 do umowy KB/119/UI/28/W/2005 na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej

 • 8998/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej

 • 8999/2005/IV/S - 2005-03-30
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S dotyczącego szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, Wiceprezydentami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta Gdyni

 • 9000/2005/IV/R - 2005-03-30
  udzielenia zamówień publicznych do 6.000 EUR na organizację bankietu i przygotowanie kolacji w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9001/2005/IV/R - 2005-03-30
  udzielenia zamówień publicznych do 6.000 EUR na wynajem Sali konferencyjnej i przygotowanie posiłków w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "ABC - Alians Miast Bałtyckich II"

 • 9002/2005/IV/S - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z rejestracją przesyłek pocztowych

 • 9003/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem punktów przyjęć wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych w 2005 r.

 • 9004/2005/IV/P - 2005-03-30
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie czterech wydruków barwnych

 • 9005/2005/IV/P - 2005-03-30
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie znaczków z logo miasta Gdyni

 • 9006/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • 9007/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • 9008/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • 9009/2005/IV/P - 2005-03-30
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Miejskiej Policji w Gdyni w sprawie dofinansowania przez Miasto Gdyni kosztów funkcjonowania policji w roku 2005

 • 9010/2005/IV/S - 2005-03-30
  wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodów służbowych

 • 9011/2005/IV/U - 2005-03-30
  wystąpienia o decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kładki dla pieszych, wraz z infrastrukturą, nad rzeką Kaczą

 • 9012/2005/IV/U - 2005-03-30
  zmiany umowy KB/71/UK/6/W/2005 dotyczącej wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla wykonania remontu schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok

 • 9013/2005/IV/S - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego do 6.000 EUR dla potrzeb Komisji Poborowej

 • 9014/2005/IV/R - 2005-03-30
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paula w sprawie skierowania i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

 • 9015/2005/IV/P - 2005-03-30
  powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowana ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: " Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2005 roku"

 • 9016/2005/IV/U - 2005-03-30
  zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową - obiekt handlowo usługowy przy ul. Morskiej

 • 9017/2005/IV/P - 2005-03-30
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR na wykonanie chust z nadrukiem logo miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.03.2005