Z dnia 2005-02-08

 • 8456/2005/IV/P - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk ulotki turystycznej "Zapraszamy do Gdyni"

 • 8457/2005/IV/U - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Dembińskiego

 • 8458/2005/IV/U - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicy Buraczanej i Sezamowej

 • 8459/2005/IV/U - 2005-02-08
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2005 r.

 • 8460/2005/IV/R - 2005-02-08
  akceptacji aneksu nr 1/2005 do umowy nr KB/17/MOPS/2004 w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie /MOPS/

 • 8461/2005/IV/R - 2005-02-08
  akceptacji aneksu nr 1/2005 do umowy nr KB/56/MOPS/2003 w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z chorobą Alzheimera /MOPS/

 • 8462/2005/IV/R - 2005-02-08
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

 • 8463/2005/IV/M - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 50

 • 8464/2005/IV/M - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Stryjskiej

 • 8465/2005/IV/M - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Kopernika 3/5

 • 8466/2005/IV/M - 2005-02-08
  zmiany formy prawnej dzierżawcy w umowie dzierżawy nr MG/181/2001 przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni, ul. Batorego a 10 Lutego

 • 8467/2005/IV/U - 2005-02-08
  wypłata odszkodowania, zwrotu kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego

 • 8468/2005/IV/S - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na zakup flag oraz wyboru oferenta

 • 8469/2005/IV/R - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie i obsługę stanowiska z balonami podczas obchodów 79. rocznicy nadania praw miejskich miastu Gdynia

 • 8470/2005/IV/R - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 2000 szt. znaczków typu button z logo "VII Ogólnopolskie Spotkania Podróżników"

 • 8471/2005/IV/U - 2005-02-08
  zmiany zarządzenia nr 7865/04/IV/U z dn. 14.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na wybór autora koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu rozbudowy Cmentarza Komunalnego

 • 8472/2005/IV/P - 2005-02-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na dekorację ul. Świętojańskiej

 • 8473/2005/IV/P - 2005-02-08
  organizacji wystawy fotograficznej z okazji 20-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii

 • 8474/2005/IV/U - 2005-02-08
  wystąpienie o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Buraczanej

 • 8475/2005/IV/S - 2005-02-08
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu

 • 8476/2005/IV/O - 2005-02-08
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji luty 2005 r.

 • 8477/2005/IV/O - 2005-02-08
  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - luty 2005 r.

 • 8478/2005/IV/P - 2005-02-08
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/28/MOPS/2004 z dn. 29.06.2004 r. na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni

 • 8479/2005/IV/S - 2005-02-08
  w sprawie upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Urbanistyki

 • 8480/2005/IV/M - 2005-02-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zbrojnej

 • 8481/2005/IV/M - 2005-02-08
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miast Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód

 • 8482/2005/IV/U - 2005-02-08
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont ul. Morskiej na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Grabowo

 • 8483/2005/IV/P - 2005-02-08
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego(...)"

 • 8484/2005/IV/P - 2005-02-08
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8485/2005/IV/U - 2005-02-08
  złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt "Droga Różowa IV etap- rozbudowa ul. Lotników w Gdyni"

 • 8486/2005/IV/M - 2005-02-08
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej 62

 • 8487/2005/IV/M - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń przetargowych zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Gdynia

 • 8488/2005/IV/U - 2005-02-08
  wynajmu abonenckiej elektroenergetycznej SN do zasilania obiektów przy al. Zjednoczenia

 • 8489/2005/IV/U - 2005-02-08
  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów przy al. Zjednoczenia

 • 8490/2005/IV/U - 2005-02-08
  montażu abonenckiej stacji elektroenergetycznej SN do zasilania obiektów przy al. Zjednoczenia

 • 8491/2005/IV/M - 2005-02-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Górniczej (...)

 • 8492/2005/IV/O - 2005-02-08
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 8493/2005/IV/M - 2005-02-08
  zmiany treści umowy dzierżawy nr TG/11/1978 z dn. 18.02.1978, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Zapotocznej

 • 8494/2005/IV/M - 2005-02-08
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 8495/2005/IV/M - 2005-02-08
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.02.2005