Z dnia 2005-01-25

 • 8258/2005/IV/P - 2005-01-25
  dofinansowania wydania broszury zawierającej referaty z sesji poświęconej Julianowi Rummlowi

 • 8259/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Kolibek

 • 8260/2005/IV/U - 2005-01-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Remont basenu przy Szkole Podstawowej Nr 39 w Gdyni"

 • 8261/2005/IV/U - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki oraz pilarki

 • 8262/2005/IV/P - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup zabawkowych artykułów dziecięcych na imprezy okolicznościowe w 2005 r.

 • 8263/2005/IV/P - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług grawerskich

 • 8264/2005/IV/P - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup 20 pudełek ozdobnych przeznaczonych na opakowanie do pamiątek

 • 8265/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zad. inwest. "Kanalizacja deszczowa ul. Algierska - Alzacka w Gdyni"

 • 8266/2005/IV/U - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji położonych w rejonie ul. Płk. Dąbka, Kpt. Kasztelana i Kmdr. Horyda w Gdyni

 • 8267/2005/IV/U - 2005-01-25
  zmiany treści zarządzenia nr 8070/03/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Porębskiego

 • 8268/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego o wartość do 6.000 EUR na pełnienie dozoru nad obiektem gminnym - zbiornikiem retencyjnym wód opadowych nr 2, w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 8269/2005/IV/U - 2005-01-25
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydz. Urbanistyki

 • 8270/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych w nawierzchnie ulic

 • 8271/2005/IV/P - 2005-01-25
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/47/OK/10/W/2004 zawartej w dniu 2 stycznia 2004 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Miłośników Pojazdów Zabytkowych

 • 8272/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego

 • 8273/2005/IV/M - 2005-01-25
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w obszarze Gdynia - Zachód

 • 8274/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej przy ul. Dantyszka 8

 • 8275/2005/IV/M - 2005-01-25
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8276/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kołłątaja, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu oraz uchylenia § 1 pkt. 2 Uchwały nr 4859/2001/III Zarządu Miasta Gdyni

 • 8277/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej

 • 8278/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej 6

 • 8279/2005/IV/M - 2005-01-25
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Beniowskiego 3 oraz uchylenia uchwały nr 9240/2002/III Zarządu Miasta Gdyni

 • 8280/2005/IV/M - 2005-01-25
  opłaty z tytułu najmu gruntu położonego w Gdyni przy al. Zjednoczenia 9

 • 8281/2005/IV/S - 2005-01-25
  przeznaczenia środków pieniężnych wynikających z porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Gminą Gdynia na wynagrodzenia

 • 8282/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wykonanie robót stolarskich do 6.000 EUR w 2005 r.

 • 8283/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych oraz wyboru oferenta

 • 8284/2005/IV/S - 2005-01-25
  zakup usług szkoleniowych dla 50 pracowników

 • 8285/2005/IV/S - 2005-01-25
  zmiany zarządzenia 8059/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni

 • 8286/2005/IV/S - 2005-01-25
  zmiany zarządzenia 8060/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni

 • 8287/2005/IV/S - 2005-01-25
  rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego

 • 8288/2005/IV/S - 2005-01-25
  zakup usług szkoleniowych

 • 8289/2005/IV/S - 2005-01-25
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na udostępnienie dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Urzędu Miasta Gdyni całodobowego połączenia z siecią TASK

 • 8290/2005/IV/O - 2005-01-25
  zawarcia umowy z Powiatem Wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka

 • 8291/2005/IV/O - 2005-01-25
  akceptacji aneksu nr 1/05 do umowy nr KB/54/MOPS/2003 zawartej z Fundacją OAZA w sprawie prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka

 • 8292/2005/IV/O - 2005-01-25
  powołania zespołu koordynującego do przeprowadzania naboru elektronicznego dla absolwentów szkół gimnazjalnych ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006

 • 8293/2005/IV/O - 2005-01-25
  zakupu nagród dla zwycięzców konkursów matematycznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • 8294/2005/IV/O - 2005-01-25
  zakupu upominków dla dzieci oraz zakupu materiałów niezbędnych do uszycia strojów potrzebnych do przedstawień teatralnych

 • 8295/2005/IV/P - 2005-01-25
  akceptacji treści umowy RP/50/RPR/32/D/04 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a "Art. Marketing Syndicate" S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej

 • 8296/2005/IV/P - 2005-01-25
  treści umowy Prokom Software S.A. w związku z konkursem "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 8297/2005/IV/U - 2005-01-25
  wystąpienie o decyzję o pozwolenie na budowę dla inwestycji Droga Różowa IV - Rozbudowa ul. Lotników w Gdyni"

 • 8298/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na przeprowadzenie naprawy latarki strażackiej

 • 8299/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na roboty dodatkowe na zadaniu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 8300/2005/IV/P - 2005-01-25
  zamówienia w trybie do 6.000 EUR na montaż lamp oświetleniowych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przez firmę "Marbud"

 • 8301/2005/IV/P - 2005-01-25
  udziału Gminy Gdynia jako organizatora VII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników oraz jako współorganizatora w finale konkursu "Kolosy 2004"

 • 8302/2005/IV/S - 2005-01-25
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8094/05/IV/S

 • 8303/2005/IV/S - 2005-01-25
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 60.000 EUR na konserwację urządzenia centralnego ogrzewania w UM

 • 8304/2005/IV/M - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłat związanych z czynszem dzierżawnym zgodnie z zawartą ugodą sądową (...)

 • 8305/2005/IV/M - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową

 • 8306/2005/IV/M - 2005-01-25
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Gdynia nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8307/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia na usługę bieżącego utrzymania w roku 2005 trzech tablic informacyjnych oznakowania wjazdów do miasta

 • 8308/2005/IV/S - 2005-01-25
  otwarcia postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu i części komputerowych dla potrzeb UM Gdyni w trybie przetargu nieograniczonego

 • 8309/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty za utylizację konia oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 8310/2005/IV/S - 2005-01-25
  opłaty za sprawowanie dozoru technicznego 2 dźwigów osobowych w budynku Urzędu

 • 8311/2005/IV/S - 2005-01-25
  dostawy artykułów elektrycznych dla UMG w 2005 r. o wartości do 6.000 EUR oraz wyboru wykonawcy

 • 8312/2005/IV/U - 2005-01-25
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa drogi dojazdowej do ul. Orlicz-Dreszera nr 22 -28

 • 8313/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - budowa drogi dojazdowej od ul. Morskiej do budynków przy ul. Orlicz-Dreszera 22-28

 • 8314/2005/IV/ - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac leśnych - wycinka drzew i usunięcie karpin na przebiegu projektowanej trasy Kwiatkowskiego

 • 8315/2005/IV/P - 2005-01-25
  akceptacji treści umowy o współpracy dotyczącej organizacji cyklu bezpłatnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • 8316/2005/IV/P - 2005-01-25
  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2005 - 2008 oraz powołania komisji przetargowej

 • 8317/2005/IV/K - 2005-01-25
  w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 8318/2005/IV/K - 2005-01-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8126/04/IV/K z dnia 11.01.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2005

 • 8319/2005/IV/K - 2005-01-25
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8125/05/IV/K z 11.01.2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2005 r.

 • 8320/2005/IV/K - 2005-01-25
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2005 r.

 • 8321/2005/IV/S - 2005-01-25
  powołania komisji i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na naprawy samochodów służbowych

 • 8322/2005/IV/ - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 8323/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 8324/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 8325/2005/IV/P - 2005-01-25
  powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • 8326/2005/IV/S - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO

 • 8327/2005/IV/M - 2005-01-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników 70

 • 8328/2005/IV/M - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość drogową, położoną przy ul. Miętowej

 • 8329/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2005 r.

 • 8330/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 8332/2005/IV/M - 2005-01-25
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8333/2005/IV/M - 2005-01-25
  zawarcia umowy przedwstępnej dot. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 8334/2005/IV/M - 2005-01-25
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni w sprawie samowolnie wykonanej przez najemcę przebudowy lokalu przy ul. Pawiej 10 A

 • 8335/2005/IV/O - 2005-01-25
  realizacji przez Dom Pomocy Społecznej programu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

 • 8336/2005/IV/P - 2005-01-25
  wniosek o dofinansowanie projektu "Młodzież - lepszy start"

 • 8337/2005/IV/P - 2005-01-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8338/2005/IV/P - 2005-01-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8339/2005/IV/R - 2005-01-25
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy grantowej za Stowarzyszeniem Gmin RP na realizację projektu "SAEBTrans Link

 • 8340/2005/IV/U - 2005-01-25
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania - budowa ulicy Złotej w Gdyni

 • 8341/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac naprawczych przepompowni ścieków sanitarnych przy szalecie na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 8342/2005/IV/U - 2005-01-25
  udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania zanieczyszczenia gruntu w rejonie stacji paliw

 • 8343/2005/IV/P - 2005-01-25
  powołania składu i określenia regulaminu prac Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty w zakresie realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego - Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 8344/2005/IV/O - 2005-01-25
  zatwierdzenie Regulaminu konkursu ofert na stanowisko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 • 8345/2005/IV/S - 2005-01-25
  przeprowadzenia na terenie Miasta Gdyni poboru w 2005 r. oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej w Gdyni

 • 8346/2005/IV/M - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wykonanie wyceny nieruchomości położonych w Gdyni

 • 8347/2005/IV/S - 2005-01-25
  wyrażenia zgody na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 8348/2005/IV/M - 2005-01-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów

 • 8349/2005/IV/O - 2005-01-25
  zamiany zarządzenia nr 7449/04/IV/O w sprawie upoważnienia dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia

 • 8350/2005/IV/O - 2005-01-25
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej

 • 8351/2005/IV/P - 2005-01-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8352/2005/IV/P - 2005-01-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8353/2005/IV/M - 2005-01-25
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 8354/2005/IV/P - 2005-01-25
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście Festynu pn. Zabawa Kanałowa w dniu 5.02.05 r.

 • 8355/2005/IV/P - 2005-01-25
  powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchylenia niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni

 • 8356/2005/IV/R - 2005-01-25
  upoważnienia do podpisywania Umowy Partnerstwa Gminy Miasta Gdyni z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. Wojewodą Pomorskim, Samorządowym Województwem Pomorskim dla efektywnej realizacji projektu; "SEBTrans - Link"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.01.2005