Z dnia 2005-01-17

 • 8186/2005/IV/P - 2005-01-17
  przedłużenia umów z "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych z siedzibą w Gdyni na funkcjonowanie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

 • 8187/2005/IV/P - 2005-01-17
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 8188/2005/IV/P - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Aalborga w dniach 27-29.01.2005

 • 8189/2005/IV/O - 2005-01-17
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 8190/2005/IV/O - 2005-01-17
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Rumi

 • 8191/2005/IV/O - 2005-01-17
  pokrycia kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 8192/2005/IV/U - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbiórkę wojskowej bocznicy kolejowej

 • 8193/2005/IV/U - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych w ramach inwestycji "Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka"

 • 8194/2005/IV/U - 2005-01-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej

 • 8195/2005/IV/U - 2005-01-17
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa ul. Spokojnej

 • 8196/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 8197/2005/IV/M - 2005-01-17
  umorzenia należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu bezumownego użytkowania terenu przy ul. Płk. Dąbka

 • 8198/2005/IV/M - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z umowy dzierżawy nr MG/13/D/2003 zawartej na grunt położony przy ul. Morskiej

 • 8199/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia lokali nr 220, 221 na II piętrze budynku biurowym położonym przy al. Zwycięstwa 96/98

 • 8200/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu przy ul. Rdestowej

 • 8201/2005/IV/M - 2005-01-17
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej 83

 • 8202/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Gospodarskiej

 • 8203/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Kartuskiej

 • 8204/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Chylońskiej

 • 8205/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Gniewskiej

 • 8206/2005/IV/M - 2005-01-17
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Demptowskiej

 • 8207/2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Chylońskiej

 • 8208/2005IV/M - 2005-01-17
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Chylońskiej

 • 8209/2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Aresa 18

 • 8210/2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Aresa 20

 • 8211/2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej 38A

 • 8212/2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Powstania Warszawskiego

 • 8213/2005/IV/M - 2005-01-17
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej 85

 • 8214/2005/IV/P - 2005-01-17
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego

 • 8215/2005/IV/M - 2005-01-17
  zgody na zapłatę kosztów wykonania nowego wejścia do lokalu użytkowego

 • 8216/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zakup i naprawy sprzętu gospodarstwa domowego do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 8217/2005/IV/S - 2005-01-17
  dostawy wody i odprowadzenia ścieków w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR

 • 8218/2005/IV/S - 2005-01-17
  zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu

 • 8219/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowo-gospodarczego do 6.000 oraz wybór oferenta

 • 8220/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na konserwacje neonu herbu miasta Gdyni do 6.000 EUR oraz zatwierdzenia oferenta

 • 8221/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na konserwacje i zakup sprzętu przeciwpożarowego do 6.000 EUR oraz zatwierdzenie oferenta

 • 8222/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zakup artykułów stolarskich do 6.000 EUR oraz zatwierdzenia oferenta

 • 8223/2005/IV/P - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 8224/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na wykonywanie napraw i konserwacji ekspresu do parzenia kawy - 6.000 EUR

 • 8225/2005/IV/O - 2005-01-17
  przeprowadzenie IV edycji konkursu na najciekawszy projekt strony WWW o tematyce ekologicznej

 • 8226/2005/IV/U - 2005-01-17
  akceptacji aneksu nr 1 dot. podziału na etapy zadania inwestycyjnego na zadaniu; "Budowa odcinka ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 8227/2005/IV/U - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych

 • 8228/2005/IV/O - 2005-01-17
  przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 8229/2005/IV/O - 2005-01-17
  przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 8230/2005/IV/P - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na sporządzenie materiału fotograficznego

 • 8231/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zakup artykułów malarskich

 • 8232/2005/IV/S - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zakup kluczy i zamków

 • 8233/2005/IV/M - 2005-01-17
  zapłaty za wykonanie robót budowlanych związanych z budową przepompowni przy ul. Wiśniewskiego 11

 • 8234/2005/IV/M - 2005-01-17
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdynia nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 2

 • 8235/2005/IV/O - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenie praw do używania systemu "Nabór Optivum"

 • 8236/2005/IV/S - 2005-01-17
  aktualizacją bazy serwisu prawnego Lex Omega

 • 8237/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup 2 drukarek dla Wydz. Dochodów

 • 8238/2005/IV/O - 2005-01-17
  wyrażenia zgody na zlecenie wykonania ekspozycji stałej o tematyce odpadowej pt. "Zanim wyrzucisz - pomyśl"

 • 8239/2005/IV/O - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania "Podwójny problem"

 • 8240/2005/IV/U - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dokonanie zmian w projekcie kanalizacji sanitarnej do projektu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

 • 8241/2005/IV/U - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kolorowych kserokopii na foliach oraz skanowanie

 • 8242/2005/IV/U - 2005-01-17
  przeprowadzenia zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych

 • 8243//2005/IV/M - 2005-01-17
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony na okres 20 lat nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej

 • 8244/2005/IV/S - 2005-01-17
  rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej dla programów komputerowych firmy Tensoft

 • 8245/2005/IV/K - 2005-01-17
  zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2005

 • 8246/2005/IV/K - 2005-01-17
  w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

 • 8247/2005/IV/K - 2005-01-17
  układ wykonawczy budżetu miasta Gdyni na rok 2005

 • 8248/2005/IV/M - 2005-01-17
  upoważnienia Hanny Szóstakowskiej - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Elżbiety Wiłuckiej-Psyta - zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem

 • 8249/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Pomorskiego dot. przeprowadzenia na terenie m. Gdyni poboru mężczyzn

 • 8250/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 8251/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 8252/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 8253/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 8254/2005/IV/S - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej

 • 8255/2005/IV/P - 2005-01-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na sporządzenie materiału fotograficznego dokumentującego organizowanie w Gdyni imprezy z udziałem gości zagranicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.01.2005