Z dnia 2005-01-11

 • 8124/2005/IV/P - 2005-01-11
  przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania "Pomorskie Miasteczko Zawodów"

 • 8125/2005/IV/K - 2005-01-11
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2005

 • 8126/2005/IV/K - 2005-01-11
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2005

 • 8127/2005/IV/K - 2005-01-11
  przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych

 • 8128/2005/IV/K - 2005-01-11
  przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat, należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz mandatów karnych

 • 8129/2005/IV/O - 2005-01-11
  ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli na rok 2005

 • 8130/2005/IV/O - 2005-01-11
  wysokości dotacji dla publicznego niesamorządowego i niepublicznych przedszkoli w roku 2005

 • 8131/2005/IV/O - 2005-01-11
  umorzenia zaległości pieniężnych na świadczenia opiekuńczo wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych

 • 8132/2005/IV/O - 2005-01-11
  sfinansowania zakupu arkuszy egzaminacyjnych na próbne matury w roku szkolnym 2004/2005

 • 8133/2005/IV/O - 2005-01-11
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych

 • 8134/2005/IV/O - 2005-01-11
  udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

 • 8135/2005/IV/R - 2005-01-11
  organizacji projektu TELLUS

 • 8136/2005/IV/M - 2005-01-11
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka"

 • 8137/2005/IV/M - 2005-01-11
  udzielenia zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni

 • 8138/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Piłsudskiego 50

 • 8139/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chylońskiej 69 - 85

 • 8140/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 29.

 • 8141/2005/IV/M - 2005-01-11
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie i organizację V Forum Bałtyckich Organizacji Pozarządowych

 • 8142/2005/IV/M - 2005-01-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8143/2005/IV/M - 2005-01-11
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 8144/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania

 • 8145/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 9/2005 do umowy najmu nr 320 z Zakładem Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 • 8146/2005/IV/M - 2005-01-11
  użyczenia przez Gminę Miasta Gdynia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krasickiego 4

 • 8147/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zawarcie aktów notarialnych

 • 8148/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na potrącenie wzajemnych należności z tytułu dzierżawy i poczynionych nakładów na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul Janka Wiśniewskiego 22 C

 • 8149/2005/IV/O - 2005-01-11
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych

 • 8150/2005/IV/R - 2005-01-11
  upoważnienia do podpisywania umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej

 • 8151/2005/IV/R - 2005-01-11
  udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu

 • 8152/2005/IV/U - 2005-01-11
  wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • 8153/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta

 • 8154/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na: mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

 • 8155/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na opłatę II raty składki za ubezpieczenie samochodów służbowych UMG

 • 8156/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na wykonywanie konserwacji maszyn biurowych oraz kopertownicy dla UMG - do 6.000 EUR

 • 8157/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na wykonywanie robót szklarskich oraz ślusarskich do 6.000 EUR w roku 2005

 • 8158/2005/IV/R - 2005-01-11
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na świadczenie usług kurierskich i transportowych w roku 2005 w zakresie wysyłki dokumentów

 • 8159/2005/IV/P - 2005-01-11
  zmiany zarządzenia nr 8086/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.01.2005 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kolonii w dniach 13 - 16.01.2005

 • 8160/2005/IV/P - 2005-01-11
  zmiany zarządzenia nr 4319/IV/2005/P Prezydenta Miasta gdyni z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia stowarzyszeniu Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wschodnio-Pomorski wykonanie usługi - opracowanie zeszytu z serii "Moje Miasto-Gdynia-Wielki Kack"

 • 8161/2005/IV/P - 2005-01-11
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 3/99/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Pani Beaty Wachowiak-Zwara na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 8162/2005/IV/P - 2005-01-11
  zatwierdzenia warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na kompleksową usługę związaną z flagowaniem Miasta Gdyni w 2005 roku podczas uroczystości rocznicowych i miejskich

 • 8163/2005/IV/R - 2005-01-11
  określenia siedziby jednostki budżetowej "Gdyńskie Centrum Innowacji" oraz powierzenia zadania nadzoru nad jednostką

 • 8164/2005/IV/O - 2005-01-11
  upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

 • 8165/2005/IV/P - 2005-01-11
  zakupu magnetowidu dla potrzeb systemu monitoringu miasta

 • 8166/2005/IV/P - 2005-01-11
  zakupu, montażu i uruchomienia terminali statusu dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • 8167/2005/IV/U - 2005-01-11
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont kładki dla pieszych nad ul. Podjazd i upoważnienia do podpisania umowy

 • 8168/2005/IV/M - 2005-01-11
  udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni

 • 8169/2005/IV/M - 2005-01-11
  udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni

 • 8170/2005/IV/U - 2005-01-11
  akceptacji treści aneksu do umowy na wykonanie i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Mały Kack na terenie zieleni przy ul. Wieluńskiej i na skwerze przy ul. Druskiennickiej

 • 8171/2005/IV/U - 2005-01-11
  uregulowania należności za uzgodnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni"

 • 8172/2005/IV/U - 2005-01-11
  zmiany treści zarządzenia nr 7831/04/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia schodów terenowych między ul. Ejsmonda i Bulwarem Nadmorskim w Gdyni

 • 8173/2005/IV/U - 2005-01-11
  odstąpienia od umowy na realizację "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011"

 • 8174/2005/IV/U - 2005-01-11
  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Komendą Miejską Policji w Gdyni dotyczącego instalacji, konserwacji i pokrycia kosztów eksploatacji stanowisk automatycznych rejestratorów prędkości na sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

 • 8175/2005/IV/M - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na publikację ogłoszeń przetargowych, zawierających ofertę inwestycyjną Gminy Miasta Gdyni oraz na druk materiałów przetargowych

 • 8176/2005/IV/U - 2005-01-11
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie pracy: "Badania i ocena bezpieczeństwa oraz warunków ruchu na drogach"

 • 8177/2005/IV/S - 2005-01-11
  wyrażenia zgody na wykonywanie robót stolarskich do 6.000 EUR w roku 2005 r.

 • 8178/2005/IV/P - 2005-01-11
  udzielenia zamówienia na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni w dniu 10 lutego 2005 r.

 • 8179/2005/IV/O - 2005-01-11
  anulowania zarządzenia nr 8107/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 04.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 8180/2005/IV/O - 2005-01-11
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.01.2005