Z dnia 2005-01-04

 • 8086/2005/IV/P - 2005-01-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kilonii

 • 8087/2005/IV/P - 2005-01-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń nt. pozyskiwania unijnych dotacji skierowanych do mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw

 • 8088/2005/IV/P - 2005-01-04
  postępowania o umorzenie długu powstałego w związku z eksmisją z lokalu mieszkalnego

 • 8089/2005/IV/U - 2005-01-04
  nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Miasta Gdyni sieci wodociągowej w ul. Franciszka Sokoła

 • 8090/2005/IV/U - 2005-01-04
  zawarcia aneksu nr 5 do umowy KB/744/UK//125/W/2002 dotyczącej zadania: "Wykonawstwo robót związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych na terenie Gdyni"

 • 8091/2005/IV/R - 2005-01-04
  zawarcia umowy na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

 • 8092/2005/IV/S - 2005-01-04
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 8093/2005/IV/S - 2005-01-04
  zakupu usługi szkoleniowej - przeszkolenie aplikantów Straży Miejskiej

 • 8094/2005/IV/S - 2005-01-04
  zatwierdzenia wyboru oferenta na najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 8095/2005/IV/S - 2005-01-04
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę za zakup środków czystości

 • 8096/2005/IV/S - 2005-01-04
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów spożywczych

 • 8097/2005/IV/U - 2005-01-04
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ciąg pieszo jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego"

 • 8098/2005/IV/U - 2005-01-04
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ciąg pieszo jezdny łączący ulicę Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego"

 • 8099/2005/IV/M - 2005-01-04
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/115/D/04 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Wrocławskiej 93

 • 8100/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej 93

 • 8101/2005/IV/R - 2005-01-04
  akceptacji aneksu nr 2.2004 do umowy KB/17/MOPS/W/2003 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni

 • 8102/2005/IV/R - 2005-01-04
  akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • 8103/2005/IV/P - 2005-01-04
  przyjęcia treści umowy z Nordea Bank Polska S.A. - strategicznym partnerem konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 8103/2005/IV/P - 2005-01-04
  przyjęcia treści umowy z Nordea Bank Polska S.A. - strategicznym partnerem konkursu "Gdyński Biznesplan 2005"

 • 8104/2005/IV/S - 2005-01-04
  wyrażenia zgody na ubezpieczenie stanowiska do wykonywania zdjęć i odwzorowywania podpisów do produkcji praw jazdy

 • 8105/2005/IV/P - 2005-01-04
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na obsługę promocji projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego II etap"

 • 8106/2005/IV/M - 2005-01-04
  wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z umowy dzierżawy MG/181/2001 zawartej na grunt położony przy ul. 10 Lutego i Batorego

 • 8107/2005/IV/O - 2005-01-04
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno - sportową, zajęcia artystyczne"

 • 8108/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbrojnej

 • 8109/2005/IV/M - 2005-01-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 8110/2005/IV/M - 2005-01-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lotników przeznaczonej pod budowę "Drogi Różowej - IV etap"

 • 8111/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 8112/2005/IV/P - 2005-01-04
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 8113/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 25 lat, nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni

 • 8114/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy pl. Kaszubskim/św. Wojciecha w Gdyni

 • 8115/2005/IV/M - 2005-01-04
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni, położonej przy ul. Promiennej 6 w Gdyni

 • 8116/2005/IV/S - 2005-01-04
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek Sharp dla UM Gdyni do 60.000 EUR

 • 8117/2005/IV/S - 2005-01-04
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek i faxów Canon dla UM Gdyni do 60.000 EUR

 • 8118/2005/IV/S - 2005-01-04
  zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni

 • 8119/2005/IV/S - 2005-01-04
  przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni

 • 8120/2005/IV/O - 2005-01-04
  zakupu nagród dla laureatów III Gdyńskiego Przeglądu Zespołów Tańca Nowoczesnego organizowanego przez Zespół Szkół nr 15

 • 8121/2005/IV/O - 2005-01-04
  zakupu nagród dla zwycięzców V Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.01.2005